User Tools

Site Tools


predujmovi_nakon_ulaska_u_eu_27.09.2013

Predujmovi nakon ulaska u EU

Zakonodavac zasigurno nije očekivao da će PDV tretman predujmova, izazvati ovoliko prijepora u računovodstvenoj struci. Zbog toga je važno razlučiti predujmove u tuzemstvu, predujmovi s ostalim članicama EU i predujmove s trećim zemljama i trećim područjima koja nisu dio PDV područja EU.

PREDUJMOVI PRIMLJENI IZ TUZEMSTVA

Za primljeni predujam, primatelj predujma, mora izdati račun sukladno čl. 159. st. 1. Pravilnika o PDV-u. U tom računu iskazuje se obveza za PDV. Za primljene predujmove obveza obračuna PDV-a nastaje u trenutku primitka predujma sukladno čl. 30 st. 5. Zakona o PDV-u. Ako porezni obveznik nije izdao račun za primljeni predujam, ali je do roka za podnošenje prijave PDV-a za obračunsko razdoblje, u kojem je primio predujam, izdao račun za obavljenu isporuku dobara ili usluga, ne treba izdati račun za primljeni predujam. Ta je mogućnost dozvoljena čl. 159. st. 4. Pravilnika o PDV-u. Porezni obveznik koji je izdao račun za predujam, tada pri isporuci robe ili po obavljenim uslugama koje su bile predujmljene izdaje račun u kojem od obračunanog PDV-a po tom računu umanjuje PDV obračunan na primljeni predujam. Na tom računu porezni obveznik navodi i broj izdanog računa za primljeni predujam sukladno čl. 159. st.2. Pravilnika o PDV-a. Sada ćemo te odredbe pojednostaviti tako da ih može razumjeti prosječni računovođa.

Prilikom primitka predujma izdaje se računu za predujam kao i do sada. Na računu se ne navodimo nikakvu robu ili uslugu. U računu navodimo samo jednu stavku a to je primljeni predujam iz kojeg “izbijemo” PDV i popunimo sve kolone računa . Kada izdajemo račun za isporučena dobra ili usluge na računu navodimo dva iznosa: iznos računa i iznos računa za platiti. Iznos računa za platiti je razlika iznosa računa umanjena za predujam. Pri tome je posebno važno iskazati razliku obveze PDV-a proizašle iz “konačnog računa” i obveze PDV-a po računu za predujam. Ne zaboravite na računu navesti broj računa kojeg ste izdali za primljeni predujam. Time smo izbjegli storniranje računa za predujam a imamo sve potrebne podatke knjigu IRA, za saldakonte i za glavnu knjigu.

PREDUJMOVI PRIMLJENI IZ EU

Predujmovi primljeni iz EU nisu predmet oporezivanja PDV-om sukladno čl. 38. st.1. Pravilnika o PDV-u. Dakle , kada se primi predujam iz EU, mora se izdati račun ali na računu neće biti iskazana obveza za PDV. Nakon isporuke dobara ili obavljenih usluga izdaje se “konačni” račun u kojem će također biti iskazana svota računa i svota računa za platiti. Taj će račun riješiti porezni tretman PDV-om za predmetnu isporuku. Na računu će biti iskazan PDV ili će stajati klauzula “reverse charge” ili će biti naznačen posebni postupak oporezivanja. Račun mora biti izražen u kunama, a uz može biti iskazan u bilo kojoj drugoj valuti. On mora sadržavati rekapitulaciju koja sadržava osnovicu, svotu PDV-a u kn (obavezno) te vrijednost računa s PDV-om te primijenjeni tečaj.

Sukladno čl. 36. st. 2 Zakona o PDV-u kada su elementi za utvrđivanje porezne osnovice, osim pri uvozu dobara, utvrđeni u stranoj valuti, za preračun u kune koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan nastanka obveze obračuna PDV-a . „Obveza obračuna PDV-a“ nastaje u trenutku kada Porezna uprava temeljem odredbi ovoga Zakona ima pravo potraživati PDV od osobe koja ga je obvezna platiti, iako je vrijeme plaćanja PDV-a odgođeno. Oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaju kada su dobra isporučena ili usluge obavljene. Kada je u pitanju stjecanje dobara iz EU tada Zakon govori da obveza obračuna PDV-a nastaje u trenutku izdavanja računa a ukoliko račun nije izdan obveza nastaje najkasnije 15. dana mjeseca koji slijedi mjesecu u kojem je isporuka obavljena. Kada su u pitanju usluge koje porezni obveznik iz druge države članice obavi tuzemnom poreznom obvezniku (za koje je primatelj dužan platiti PDV),oporezivi događaj obveza obračuna PDV-a nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je usluga obavljena.

PREDUJMOVI IZ TREĆIH ZEMALJA

Ako porezni unaprijed primi plaćanje u vezi s uvozom i izvozom dobara ne nastaje obveza obračuna PDV-a čl. 39. Pravilnika o PDV-u. Dakle postupit će kao i kod predujmova iz EU. Tim člankom nisu obuhvaćene predujmovi za usluge obavljene primateljima iz trećih zemalja.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor: http://www.racunovodja.hr/33/predujmovi-nakon-ulaska-u-eu-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4gAQDGUgo1Jj/?uri_view_type=5

predujmovi_nakon_ulaska_u_eu_27.09.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)