User Tools

Site Tools


predaja_izvjestaja_-_neprofitne_organizacije

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


PREDAJA IZVJEŠTAJA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Ako pripadate skupini neprofitnih organizacija, vaša obveza sastavljanja i predaje financijskih i statističkih izvještaja obuhvaća tromjesečne izvještaje za razdoblja: I–III. i I-IX., polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima te godišnji financijski izvještaj.

Sve izvještaje možete predati u poslovnim jedinicama Fine.

POD-BIL, POD-RDG i POD-DOP / Godišnji financijski izvještaj poduzetnika

Ako ste obveznik poreza na dobit, sastavljate godišnji financijski izvještaj i predajete ga Registru godišnjih financijskih izvještaja, u svim poslovnim jedinicama Fine.

BIL, PR-RAS-NPF i BILJEŠKE / Godišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija

Sastavljate i predajete godišnje, a sadrži podatke o financijskom stanju (imovini, obvezama i vlastitim izvorima), ostvarenom financijskom rezultatu (prihodima i rashodima, višku odnosno manjku prihoda) te o broju zaposlenih. Osim navedenih podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima godišnji financijski izvještaj sadrži i bilješke uz financijske izvještaje. Neprofitne organizacije u Finu predaju samo Bilancu i Izvještaj o prihodima i rashodima bez bilješki.

Rok za predaju godišnjeg financijskog izvještaja u poslovne jedinice Fine je 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

S-PR-RAS-NPF / Skraćeni račun prihoda i rashoda

Sastavljate i predajete za razdoblja I.-III. i I.-IX., a sadrži određene podatke o prihodima i rashodima, ulaganjima te plaćama i prosječnom broju zaposlenih i to za tekuće i za odgovarajuće razdoblje prethodne godine.

Rok za predaju obrazaca S-PR-RAS-NPF u poslovne jedinice Fine je 20 dana nakon isteka promatranog razdoblja, odnosno: 20. travnja za razdoblje I–III. i 20. listopada za razdoblje I–IX.

PR-RAS-NPF / Polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija

Sastavljate i predajete za razdoblje I.-VI., a sadrži podatke o prihodima, rashodima, višku/manjku prihoda, stanju novčanih sredstava te prosječnom broju zaposlenih.

Rok za predaju obrasca PR-RAS-NPF u poslovne jedinice Fine je 30 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja, odnosno 31. srpnja.

Neprofitne organizacije dužne su poštivati rokove za dostavu financijskih izvještaja propisane Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 10/08, 7/09), jer ih prema uputi Ministarstva financija, po isteku propisanih rokova, Fina neće zaprimati.

Fina prikuplja financijske izvještaje neprofitnih organizacija na osnovi Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08), Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 07/09).

Izvor: http://www.fina.hr/Default.aspx?art=6717&sec=1382

predaja_izvjestaja_-_neprofitne_organizacije.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)