User Tools

Site Tools


pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_porezu_na_dodanu_vrijednost

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, br. 64/2012.) koji je na snazi od 8. lipnja 2012. godine.

Značajnije su izmjene sljedeće:

Članak 8. stavak 1. prema izmjenama glasi:

Isporukama obavljenima uz naknadu smatra se i korištenje (uzimanje) za potrebe reprezentacije dobara koja je porezni obveznik sam proizveo, zatim dobara koja je kupio ili uvezao, a za koja je u cijelosti ili djelomično koristio pravo na odbitak pretporeza te korištenje usluga svojeg poduzeća za iste namjene, ako se porez na dodanu vrijednost da su ta dobra i usluge nabavljeni od drugog poreznog obveznika ne bi mogao odbiti prema članku 20. stavku 11. Zakona. Isto se odnosi na korištenje osobnih automobila i drugih sredstva za osobni prijevoz te dobara i usluga povezanih s njima. Porezni obveznik koji je odbio pretporez prema članku 20. stavku 12. Zakona obvezan je obračunati porez na dodanu vrijednost na korištenje osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz u svrhe koje nisu propisane člankom 20. stavkom 12. Zakona.“ (članak 1.)

Prema izmjenama u članku 48., u slučaju obavljanja isporuka dobara i usluga iz članka 3. stavka 5. i članka 4. stavka 4. Zakona te članka 8. stavka 1. Pravilnika, porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojemu su dobra izuzeta ili usluge obavljene. (članak 2.)

Prema izmjenama u članku 54., kod usluga, odnosno korištenja dobara poduzetničke imovine u privatne ili druge nepoduzetničke svrhe te kod korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz u svrhe koje nisu propisane člankom 20. stavkom 12. Zakona, za koje je pri nabavi sukladno članku 20. stavku 12. Zakona pretporez odbijen, tržišnom cijenom smatra se cijena nabave takvih usluga uvećana za troškove održavanja i druge zavisne troškove, a kod dobara koja su u najmu tržišnom cijenom smatra se trošak naknade po ugovoru, trošak održavanja i svi drugi zavisni troškovi koje po ugovoru o najmu snosi korisnik najma. (članak 4.)

U članku 133. dodaje se stavak 16. koji glasi:

„Iznimno od stavka 13. ovoga članka ograničenje odbitka pretporeza ne primjenjuje se ako se radi o motornim vozilima kategorije N1 koja prema posebnim propisima obuhvaća motorna vozila namijenjena za prijevoz dobara čija najveća masa nije veća od 3,5 tone, a koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife. Ako se motorno vozilo kategorije N1 izmijeni na način da više ne ispunjava uvjete za tu kategoriju, već prema posebnim propisima postaje motorno vozilo kategorije M1, porezni obveznik više nema pravo na odbitak pretporeza za sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih motornih vozila.“ (članak 9.)

U članku 144. dodaje se novi stavak 7. prema kojemu ukoliko se motorno vozilo iz kategorije N1 izmijeni u kategoriju M1 prema članku 133. stavku 16. Pravilnika ili obrnuto, porezni obveznik mora odbijeni pretporez koji je viši ili niži od pretporeza koji može odbiti ispraviti na način propisan člankom 143. stavkom 7. ovoga Pravilnika. (članak 10.)

U članku 156. dodaje se novi stavak 5. prema kojemu se posebni postupak oporezivanja marže primjenjuje i ako je preprodavatelju rabljena dobra isporučio drugi porezni obveznik koji za njihovu nabavu nije odbio pretporez u smislu članka 20. stavka 11. Zakona. (članak 11.)

U članku 163. stavku 4. brojka 12. zamjenjuje se brojkom 13. (članak 12.)

„Ako je porezni obveznik nabavio motorno vozilo kategorije N1 prema posebnim propisima u razdoblju od 1. ožujka 2012. do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika za koje nije odbio pretporez, u tom slučaju pretporez za nabavu tog motornog vozila kao i sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za njegovo korištenje u navedenom razdoblju odbit će putem konačne prijave poreza na dodanu vrijednost za 2012. godinu.“ (članak 13.)

Izvor: http://www.racunovodja.hr/pravilnik-o-izmjenama-i-dopunama-pravilnika-o-porezu-na-dodanu-vrijednost-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4iOgrSej_nAG/

pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_porezu_na_dodanu_vrijednost.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)