User Tools

Site Tools


prava_nezaposlenih_osoba_na_naknadu_i_mirovinsko_osiguranje

Prava nezaposlenih osoba na naknadu i mirovinsko osiguranje


Prava koja ostvaruju nezaposlene osobe propisana su Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Nar. nov., br. 12/13 – pročišćeni tekst i 153/13; u nastavku: Zakon), i to:
pravo na novčanu naknadu,
mirovinsko osiguranje,
novčanu pomoć i naknadu troškova za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja,
jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova.

Kako bi ostvarile navedena prava, nezaposlene osobe se moraju prijaviti i evidentirati u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) prema mjestu prebivališta/uobičajenog boravišta.

Novčana naknada

Nezaposlena osoba stječe pravo na novčanu naknadu ako u trenutku prestanka radnog odnosa/prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Pritom valja istaći da se kao vrijeme provedeno na radu smatra vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju temeljem radnog odnosa u RH/obavljanja samostalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj i vrijeme koje je radnik/osoba proveo na bolovanju/rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa/obavljanja samostalne djelatnosti, odnosno službe (radnici), ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema propisima o zdravstvenom osiguranju. Za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost propisani uvjet je i plaćeni doprinos za zapošljavanje.

Osoba se mora prijaviti HZZ-u i podnijeti zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, prestanka bolovanja/rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa. Isti rok propisan je i za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.

Novčana naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 70%, a za preostalo vrijeme korištenja 35% od osnovice koju čini:
za radnike, prosjek obračunate plaće, umanjen za doprinose za obvezna osiguranja ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa/službe,
za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, prosjek osnovice na koju su obračunati i uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku obavljanja samostalne djelatnosti.

U osnovicu ne ulaze naknade plaće niti druge novčane potpore ostvarene po posebnim propisima. Zakonom, čl. 43., je pritom propisano da: najniži iznos novčane naknade ne može biti niži od 50% iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, osim kada se visina novčane naknade određuje prema postotku vremena provedenom na radu;
najviši iznos novčane naknade za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70%, a za preostalo vrijeme ne može biti viši od 35% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku.

Razdoblje ostvarivanja novčane naknade ovisi o vremenu provedenom na radu, i to 90 dana za osobe koje su na radu provele od 9 mjeseci do 2 godine pa do 450 dana ako su na radu provele više od 25 godina.

Osoba koja je na radu provela više od 32 godine i kojoj nedostaje do 5 godina do ispunjenja uvjeta dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu ima pravo na novčanu naknadu sve do ponovnog zaposlenja.

Mirovinsko osiguranje Nezaposlena osoba koja je ostvarila pravo na novčanu naknadu prema Zakonu i koja ispunjava uvjet godina života za stjecanje prava na starosnu mirovinu, ima pravo na mirovinsko osiguranje dok ne stekne prvi uvjet mirovinskog staža za starosnu mirovinu, ali najdulje u trajanju 5 godina (čl. 50. Zakona).

Zahtjev za mirovinsko osiguranje podnosi nezaposlena osoba, u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa/obavljanja samostalne djelatnosti/prestanka privremene nesposobnosti za rad.


Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/radno-pravo/prava-nezaposlenih-osoba-na-naknadu-i-mirovinsko-osiguranje/
Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

prava_nezaposlenih_osoba_na_naknadu_i_mirovinsko_osiguranje.txt · Last modified: 2016/08/22 03:41 by gasparovic