User Tools

Site Tools


pozajmice_izmedu_povezanih_drustava_-_moze_li_beskamatno

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Pozajmice između povezanih društava - može li beskamatno?

Posuđivanje novca između pravnih osoba, koje nisu banka ili druga financijska institucija, te između pravnih i fizičkih osoba, predmet je ugovora o zajmu, koji je uređen Zakonom o obveznim odnosima. Treba naglasiti da svaka pravna i fizička osoba može biti zajmodavac, za razliku od ugovora o kreditu gdje kreditor može biti samo banka.

Novčani zajam se može, prema Zakonu o obveznim odnosima, ugovoriti beskamatno ili uz određenu kamatu. Međutim, poreznim su propisima utvrđeni posebni kriteriji, kojih se nužno pridržavati kada trgovačka društva odobravaju ili primaju pozajmice. Porezni tretman ovih transakcija prvenstveno ovisi o poreznom statusu osobe zajmoprimca i zajmodavca. Osim njihovog poreznog statusa, važna je i činjenica jesu li zajmodavac i zajmoprimac rezidenti ili nerezidenti. Također, poreznim su propisima dodatno ograničeni poslovni odnosi poduzetnika, koji se smatraju međusobno povezanim osobama.

Pozajmice između trgovačkih društava rezidenata

U odnosima povezanih društava rezidenata primjenjuje se načelo nepristrane transakcije, po kojem se kod kamata na primljene zajmove u slučaju povezanih osoba priznaju obračunane kamate najviše do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma (tržišne kamate). Dakle, kod pozajmica koje se odobravaju između domaćih trgovačkih društava (koja su rezidenti RH), porezni propis nalaže slijedeće:

  • trgovačka društva rezidenti su nepovezane osobe - primjenjuje se tržišna kamata,
  • trgovačka društva rezidenti su povezane osobe - primjenjuje se:
    1. tržišna kamata ili
    2. eskontna stopa HNB-a, ako jedna od povezanih osoba ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope (temeljem korištenja određenih poreznih olakšica) ili ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja (čl. 13. Zakona o porezu na dobit).

Kada se u poslovnim odnosima među poreznim obveznicima - rezidentima obračunava previsoka dužnička, odnosno preniska vjerovnička kamata, tada se i na rezidente primjenjuju propisi o visini kamate između povezanih osoba, ako se utvrdi da se radi o transferu dobiti u porezne svrhe.

Pozajmice između trgovačkih društava rezidenata i nerezidenata

Kod pozajmica koje se odobravaju između trgovačkih društava koja se smatraju međusobno povezanim osobama, a jedan od njih ima status rezidenta RH a drugi status nerezidenta:

  • trgovačka društva rezident i nerezident su nepovezane osobe - primjenjuje se tržišna kamata,
  • trgovačka društva rezident i nerezident su povezane osobe - primjenjuje se eskontna stopa HNB-a (čl. 14. Zakona o porezu na dobit).

Eskontna stopa HNB-a u visini od 7% godišnje primjenjuje se i za 2014. godinu.

Kamate po kreditima povezanog inozemnog društva - stanjena kapitalizacija

Poreznim je propisima ograničeno priznavanje kamata (kao rashoda tuzemnog društva) koje vlasnici trgovačkog društva ostvaruju temeljem pozajmica društvu u kojem drže udjele, pa je propisano da se porezno ne priznaju kamate na zajmove koji su primljeni od dioničara ili člana društva, koji drži najmanje 25% dionica ili udjela u kapitalu ili glasačkih prava u poreznom obvezniku, ako bilo kada u poreznom razdoblju ti zajmovi premaše četverostruku svotu udjela toga dioničara odnosno člana društva u kapitalu ili glasačkom pravu, utvrđenu u odnosu na svotu i razdoblje trajanja zajmova u poreznom razdoblju (čl. 8. Zakona o porezu na dobit).

Zajmovima dioničara ili člana društva smatraju i zajmovi od povezanih osoba

Dakle, porezno se ne priznaju kamate na svotu koja premašuje četverostruku svotu udjela dioničara/člana društva u kapitalu ili glasačkom pravu, a koji drži najmanje 25% dionica ili udjela u kapitalu ili glasačkom pravu u društvu, te za iste treba povećati poreznu osnovicu, sukladno čl. 7. Zakona o porezu na dobit.

- See more at: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/porezi/pozajmice-izmedu-povezanih-drustava-moze-li-beskamatno/#sthash.H0elJh7x.kMbSKEAg.dpuf

Izvor:http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/porezi/pozajmice-izmedu-povezanih-drustava-moze-li-beskamatno/#sthash.H0elJh7x.dpuf

pozajmice_izmedu_povezanih_drustava_-_moze_li_beskamatno.txt · Last modified: 2014/10/29 07:30 by gasparovic