User Tools

Site Tools


potpore_racunovodstveni_i_porezni_tretman

Potpore – računovodstveni i porezni tretman

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Česta pogreška nastaje kod potpora za nabavu nematerijalne/materijalne imovine. Takva potpora priznaje se u prihode u razdobljima i omjerima u kojima se priznaje trošak amortizacije te imovine, a u bilanci se potpora iskazuje kao odgođeni prihod

Poduzetnici su sve više zainteresirani za korištenje državnih potpora, poticaja, pomoći, i slično, no nakon što ih uspiju dobiti, često ih muči računovodstveni i porezni aspekt takvih primitaka (to može biti novac, imovina ili drugi resurs u korist poduzetnika). Potpore mogu biti i iz proračuna jedinica lokalne samouprave i drugih izvora. Problematika je složena budući da potpora ima raznih oblika, vrsta i namjena, pa o tome ovisi i njihovo priznavanje u poslovnim knjigama, financijskim izvještajima i poreznim prijavama.

Priznavanje prihoda od državnih potpora kod poduzetnika obveznika poreza na dobit uređeno je računovodstvenim standardima (HSFI-ima i MSFI/MRS-ovima).

Potpore za nadoknadu nastalog rashoda ili u svrhu pružanja trenutne financijske podrške, ali bez budućih povezanih troškova, priznaju se kao prihod u razdoblju u kojem je potraživanje nastalo, odnosno u kojem je poduzetnik ostvario pravo na potporu – uobičajeno je to ugovor ili druga vrsta dokumenta koja potvrđuje pravo na potporu.

No, česta pogreška nastaje kod potpora za nabavu nematerijalne/materijalne imovine. Takva potpora priznaje se u prihode u razdobljima i omjerima u kojima se priznaje trošak amortizacije te imovine, a u bilanci se potpora iskazuje kao odgođeni prihod. Na ovaj način prihodi od potpora se neutraliziraju - ne ulaze u poreznu osnovicu i ne oporezuju se – budući da se u prihod priznaju proporcionalno iznosu priznatih troškova.

Ako se radi o imovini koja se ne amortizira (npr. zemljište), potpora se priznaje u prihod kad je primljena (ako ne postoji osnova po kojoj bi se prihodi od potpore mogli drugačije priznavati).

Kod obrtnika, obveznika poreza na dohodak, na čije poslovanje se odnosi Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak, u pravilu vrijedi isti princip kao i kod obveznika poreza na dobit.

Potpore u novcu ili drugim resursima koje dobivaju obrtnici smatraju se poslovnim primicima i evidentiraju u Knjizi primitaka i izdataka u trenutku kada su ostvarene, odnosno primljene. No, državne potpore namijenjene za nabavku dugotrajne imovine koja podliježe amortizaciji, ne priznaju se u primitke u razdoblju kad su primljene, već se uključuju u primitke u iznosima evidentiranih izdataka nastalih temeljem amortizacije te dugotrajne imovine u istom poreznom razdoblju.

Obrtnik je obvezan voditi evidenciju o primljenim državnim potporama i poticajima za nabavu dugotrajne imovine i iznosima obračunane amortizacije.

Potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda i ratnih razaranja ne smatraju se dohotkom.

Izvor: https://burza.com.hr/portal/potpore-racunovodstveni-i-porezni-tretman/12460

potpore_racunovodstveni_i_porezni_tretman.txt · Last modified: 2018/07/31 02:16 by gasparovic