User Tools

Site Tools


potpora_za_zaposljavanje_za_stjecanje_prvog_radnog_iskustva_pripravnistvo

Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

www.actarius.hr

info@actarius.hr

2020.17.1 Članak

2020.17.1.1 Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

Navedenim člankom dajemo prikaz uvjeta za korištenje potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo u sklopu Mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2020. godini.

Uvod

Mjere iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (potpore za zapošljavanje, potpore za usavršavanje, potpore za financiranje obrazovanja nezaposlenih osoba, zapošljavanje u javnim radovima) provode se temeljem Zakona o tržištu rada (Narodne novine, broj 118/18 i 32/20), time da se pod stjecanjem prvog radnog iskustva podrazumijeva prvo zapošljavanje u stečenoj obrazovnoj razini, a na poslovima vezanim uz poslove stečenog zvanja.

Nadalje, odredbom članka 34. navedenog Zakona propisan je način donošenja i sadržaj aktivne politike zapošljavanja, a člankom 35. sam sadržaj i glavni ciljevi mjera za poticanje zapošljavanja, time da su odredbom članka 36. utvrđeni uvjeti i način korištenja sredstava za provođenje mjera iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Zakonodavni okvir

Što se tiče ostvarivanja pojedinih prava koja su vezana uz pojedine mjere iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje ista se ostvaruju sukladno odredbama Zakona o tržištu rada (Narodne novine, broj 118/2018), Zakona o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/14 i 69/17) te Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17).

Navedena potpora dodjeljuje se javnim službama u obliku poticaja koji nema obilježja državne potpore za zapošljavanje, time da ista pokriva ukupan trošak rada u 100% iznosu prema iznosu pripravničke plaće. S obzirom na to da se navedena potpora odnosi na podmjeru namijenjenu javnim službama, u nastavku dajemo prikaz navedene mjere kako slijedi:

Mjera je namijenjena poticanju zapošljavanja uz sklapanje ugovora o radu s osobom bez staža osiguranja u javnom sektoru u ukupnom trajanju od 12 mjeseci, time da navedena mjera obuhvaća nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture, te su prijavljene u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Nadalje, visina subvencije iznosi:

1) 100% iznosa prema iznosu pripravničke plaće, koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza

2) trošak stjecanja pedagoških kompetencija za pripravnike koji se zapošljavaju u prirodoslovno-matematičko-informatičkom i tehničkom području u iznosu do 10.000,00 kn

3) trošak prijevoza u iznosu do 1.200,00 kn tijekom trajanja pripravničkog staža.

Korisnici mjere stjecanja prvog radnog iskustva/pripravništvo su javne službe iz područja zdravstva, obrazovanja, socijalne skrbi i kulture, time da se mjera provodi u sektoru obrazovanja po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja nakon čega Hrvatski zavod za zapošljavanje objavljuje natječaj radi prijave potrebe za radnikom, kako bi obrazovna ustanova - škola mogla temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja donijeti odluku o izboru kandidata za navedeno radno mjesto.

Radna mjesta na koja se osobe primaju u radni odnos moraju biti sistematizirana (npr. predviđena Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja), time da broj osoba koje se primaju ne smije biti veći od broja propisanog Odlukom ministarstva o broju pripravnika koji se može primiti u kalendarskoj godini. Osobe se mogu primati u radni odnos isključivo na radna mjesta koja čine temeljni posao određene javne službe (npr. nastavnici i stručni suradnici u školama i slično).

Međutim, što se tiče upućivanja polaznika koji se zapošljavaju u prirodoslovno-matematičko-informatičkom i tehničkom području na obrazovanje radi stjecanja pedagoških kompetencija, zahtjev je potrebno podnijeti unutar trajanja ugovornog razdoblja od 12 mjeseci. Pripravnik je obvezan u navedenom roku položiti ispit kojim se stječu pedagoške kompetencije. Navedeni se zahtjev upućuje regionalnom/područnom uredu Zavoda koji isti ocjenjuje te ga dostavlja Središnjem uredu radi potrebe rezervacije sredstava, time da se zahtjev odobrava u roku od 7 dana od dana zaprimanja te o tome dostavlja obavijest poslodavcu o ocjeni istog.

Radi ostvarivanja prava na korištenje navedene mjere, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti: a) Odluku nadležnog tijela ili ministarstva o broju pripravnika koji se može primiti u određenoj kalendarskoj/ financijskoj godini i b) Izračun pripravničke plaće radnog mjesta u bruto iznosu.

Isplata sredstava bespovratne potpore može biti realizirana na način da:

1) 50% potpore bude isplaćeno po potpisu ugovora i dostavi instrumenata osiguranja naplate, najkasnije u roku od 30 dana od potpisa ugovora, a preostalih 50% isplate najkasnije u roku od 30 dana po dostavi dokaza o isplaćenim plaćama i uplaćenim doprinosima na obračunate i isplaćene plaće za prvih 6 mjeseci sufinanciranog zapošljavanja za koji je primio prvi dio potpore ili

2) jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora.

Također napominjemo da je obrazovna ustanova kao poslodavac dužna redovito uplaćivati doprinose za sufinanciranu osobu u tekućem mjesecu za prethodni mjesec sukladno Zakonu o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18).

Zaključak (sažetak)

S obzirom na to da je zbog neefikasnosti ukinuta mjera stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa koju su obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj mogle koristiti i za administrativno-tehničko osoblje u školi (npr. računovođe, tajnike i slično), jedina mjera koja im je ostala na raspolaganju je mjera stjecanja prvog radnog iskustva/pripravništvo.

Međutim, na navedeni način ravnatelji škola ostali su neopravdano uskraćeni za mogućnost zapošljavanja administrativno-tehničkog osoblja kroz mjeru stjecanja prvog radnog iskustva/pripravništva jer nažalost nije uvedena niti jedna druga mjera kao zamjena za postojeću mjeru, čime je navedena kategorija zaposlenika stavljena u neravnopravan položaj u odnosu na djelatnike koji u školi sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu.

Izvor: www.radniodnosi.hr/33/potpora-za-zaposljavanje-za-stjecanje-prvog-radnog-iskustva-pripravnistvo-uniqueidmRRWSbk196E4DjKFq6pChMz_oMD_T6f2Y3KhEOnxbXKARu8LQjie_w/?uri_view_type=4>

potpora_za_zaposljavanje_za_stjecanje_prvog_radnog_iskustva_pripravnistvo.txt · Last modified: 2020/09/30 01:27 by gasparovic