User Tools

Site Tools


potpora_za_ocuvanje_radnih_mjesta_za_mikropoduzetnike_rujan-prosinac_2020

Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike – rujan-prosinac 2020.

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je dana 7. rujna 2020. godine donijelo odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini. Time se nastavljaju mjere pomoći gospodarstvu zbog korona krize, koje uključuju nastavak potpore za očuvanje radnih mjesta i osiguranje likvidnosti.

Na koju skupinu poslodavaca se odnosi mjera?

Svi poslodavci neovisno o djelatnosti, a koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika i koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave).

Za koje radnike se može zatražiti potpora?

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i upućenog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Za koje radnike se ne može zatražiti potpora?

Ciljana skupina radnika ne uključuje :

Umirovljenike Strane radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad Ukoliko više poslovnih subjekata koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, imaju istog osnivača/suvlasnika potpora se neće odobriti, ukoliko suvlasnici imaju više od 25% vlasništva u pojedinom poslovnom subjektu.

Koje je razdoblje trajanja potpore?

Razdoblje trajanja je od 01. rujna do 31. prosinca 2020. godine.

Koliko iznosi visina potpore?

Iznos od 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu te 125,00 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem.

Kolika je visina potpore za poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite?

Mjera iznosi 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera zatvoren do 14 dana te 125,00 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem.

U kojem periodu se predaju zahtjevi za dodjelu potpore?

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 15. rujna 2020. godine do 15. listopada 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za rujan 2020. godine. Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. listopada 2020. godine do 15. studenoga 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za listopad 2020. godine. Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. studenoga 2020. godine do 15. prosinca 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za studeni 2020. godine. Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. prosinca 2020. godine do 15. siječnja 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za prosinac 2020. godine.

Koji su kriteriji za ostvarivanje prava na potporu?

Poslodavci trebaju dokazati da su u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka za najmanje 50% u odnosu na isti mjesec 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka od 50% u drugom tromjesečju 2020. godine, u odnosu na drugo tromjesečje 2019. godine ukoliko traže potporu za rujan. Pad prihoda/primitaka u trećem tromjesečju 2020 godine, u odnosu na treće tromjesečje 2019. godine ako traže potporu za listopad, studeni i prosinac. Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prihoda/primitaka za najmanje 50% u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji traže potporu u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za odnosni mjesec i veljaču 2020. godine Poreznoj upravi, odnosno pad prihoda/primitaka od 50% u drugom tromjesečju 2020. u odnosu na prvo tromjesečje 2020. godine ukoliko traže potporu za rujan, odnosno pad prihoda/primitaka u trećem tromjesečju 2020. godine u odnosu na prvo tromjesečje 2019. godine ukoliko traže potporu za listopad, studeni i prosinac. , Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za promatrano razdoblje. Ukoliko je postotak pada prihoda/primitaka najmanje 50% uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora. Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda na temelju tablice pada prometa/prihoda.

Koju dokumentaciju poslodavac treba dostaviti?

Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama i Izjavu o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore.

Na koji način se predaje zahtjev?

Zahtjev se predaje preko online aplikacije na web adresi mjera-orm.hzz.hr.

U kojem roku će ići isplata sredstava za potporu?

Do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći, PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

Mogu li poslodavci istovremeno koristiti više mjera?

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a odnose se na trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere već im na raspolaganju stoji mogućnost stavljanja u mirovanje mjera koje naknadno mogu koristiti u preostalom razdoblju.

Koje su obveze poslodavca?

Poslodavac treba obavijestiti HZZ (navesti datum i razlog otkaza) odmah ili najkasnije u roku od 8 dana ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s radnikom.

Za opravdano otkazane ugovore o radu (istek ugovora na određeno, kada radnik otkazuje ugovor o radu, osobno uvjetovani otkaz, odlazak u mirovinu, otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika) poslodavac ostvaruje pravo na razmjerni dio prema danima koje je radnik odradio.

Do kada poslodavac treba dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći?

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore. Isto se ne odnosi na obrtnike koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Isti će dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore. Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Ostvaruju li pravo na potporu poslodavci sezonskog karaktera?

Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na način registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu na HZMO do 29.02.2020. te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Više informacija možete pronaći u provedbenom dokumentu HZZ-a.

Izor: https://www.uhyincroatia.com/potpora-za-ocuvanje-radnih-mjesta-za-mikropoduzetnike-rujan-prosinac-2020/

potpora_za_ocuvanje_radnih_mjesta_za_mikropoduzetnike_rujan-prosinac_2020.txt · Last modified: 2020/09/23 00:19 by gasparovic