potpora_za_ocuvanje_radnih_mjesta_u_djelatnostima_pogodenima_koronavirusom_covid_19_za_srpanj_2020._-_mikropoduzetnici

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020. - mikropoduzetnici

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Cilj mjere

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivno

Ciljane skupine poslodavaca

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika

Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, uključujući i osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste, te vlasnike obrta.

Ciljana skupina radnika ne uključuje : - Umirovljenike - Strane radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad

Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača / vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se neće odobriti.

Razdoblje i trajanje

Srpanj 2020.g. Svaki mjesec Upravno vijeće HZZ-a donosi odluku o produljenju mjere

Visina potpore

- iznos od 2.000,00 kuna za mjesec srpanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Važno:

• Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost.

• Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama.

Poslodavci mogu odabrati:

• Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.

• Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način koji će biti reguliran Aneksom ugovora.

• Za radnike zaposlene nakon 30.06. 2020. g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.

• U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva.

• Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.

• Poslodavac za vrijeme korištenja mjera mora obavljati svoju gospodarsku aktivnost, odnosno radnici moraju obavljati poslove iz opisa radnoga mjesta.

• Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru.

• Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru.

• Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko su poslovno aktivne imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.

• Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene. Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima. Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.

• Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO - a do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru.

•Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO- a do dana 29.02.2020.g., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

• Osobe koje obavljaju domaću radinost prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine mogu koristiti mjeru.

Način odabira korisnika Javni poziv Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 07. srpnja do 31. srpnja 2020. godine odobravat će se isplata troškova plaće za srpanj 2020. godine.

Kriteriji

Poslodavci trebaju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za lipanj 2020.g. i lipanj 2019.g. Poreznoj upravi.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa za najmanje 50% u lipnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za lipanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi.

Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.

Ukoliko je postotak pada prihoda najmanje 50% uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora.

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.

Dokumentacija dostupna na web stranici Zavoda koju popunjava i dostavlja Poslodavac

- Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama, standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr.

- Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore. Zahtjev se predaje putem on line aplikacije na web adresi mjera-orm.hzz.hr.

Obveze poslodavca

- Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.

- Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, kada radnik otkazuje ugovor o radu, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore. Isto se ne odnosi na obrtnike koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Isti će dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Poslodavac je dužan osigurati tehnička znanja za predaju zahtjeva i prateće dokumentacije putem on line aplikacije na web adresi www.hzz.hr. Ukoliko poslodavac ne uspije podnijeti zahtjev navedenim putem ili preda nepotpunu dokumentaciju, snosi odgovornost za negativnu ocjenu zahtjeva.

Obveze Zavoda

- Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije

- Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava

- Osigurati redovitu isplatu sredstava

- Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora

- Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca - Prije isplate provjeriti pad prihoda od najmanje 50% temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata

- Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze

Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja, Savska cesta 64, Zagreb. Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor

Isplate sredstava

Do 20. u mjesecu za prethodni mjesec

izvor

https://www.hok.hr/sites/default/files/article-docs/2020-06/hzz-ocuvanje-radnih-mjesta-mikropoduzetnici-provedbena-dokumentacija-29-06_20.pdf

potpora_za_ocuvanje_radnih_mjesta_u_djelatnostima_pogodenima_koronavirusom_covid_19_za_srpanj_2020._-_mikropoduzetnici.txt · Last modified: 2020/06/30 23:17 by gasparovic