User Tools

Site Tools


poslovne_knjige_obrtnika

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

====== Poslovne knjige obrtnika ======,

obrt.jpg

Poslovne knjige propisane Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak obvezne su voditi fizičke osobe koje obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost, djelatnost slobodnih zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva

Poslovne knjige vode se posebno za svaku kalendarsku godinu (porezno razdoblje).

Svaka od poslovnih knjiga vodi se na propisanim obrascima: Knjiga primitaka i izdataka (Obrazac KPI), Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI), Knjiga prometa (Obrazac KP), Evidencija o tražbinama i obvezama (Obrazac TO).

Za svaku prodaju, odnosno obavljenu uslugu, mora se izdati račun. Obveznici PDV-a izdaju račune s oblikom i sadržajem prema propisima o PDV-u, a obveznici izvan sustava PDV-a sadrže podatke o izdavatelju (naziv radnje, podatke o vlasniku), o poslovnoj jedinici, nadnevak izdavanja računa, broj računa, naziv robe ili usluge, jediničnu cijenu i ukupni iznos računa, a ispostavljaju se u najmanje dva primjerka, jedan za kupca, a drugi za izdavatelja kao isprava za knjiženje u poslovnim knjigama.

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave čuvaju se do nastupa apsolutne zastare prava na utvrđivanje porezne obveze, a isprave o dnevnom gotovinskom prometu najmanje tri godine.

Knjiga primitaka i izdataka

Knjiga primitaka i izdataka sadrži evidenciju o dnevnim i ukupnim poslovnim primicima i izdacima u poreznom razdoblju. U nju se unose opći podaci o poreznom obvezniku i to: naziv/ime i prezime, matični broj građana odnosno matični broj građana nositelja zajedničke djelatnosti i adresa. Unose se podaci o poslovnim primicima i izdacima kako slijedi (redni broj, nadnevak primitaka i/ili izdataka, broj temeljnice na osnovi koje se vrši knjiženje, opis isprave, iznos primitaka, iznos izdataka, PDV sadržan u primicima i izdacima).

Porezni obveznik dužan je u KPI ili drugim evidencijama osigurati podatke o dnevnom gotovinskom prometu. Pritom se primitci u gotovini (gotovina i čekovi) odnose na podatke o dnevnom gotovinskom prometu koje ne treba dnevno evidentirati u KPI, ako porezni obveznik vodi evidenciju o dnevnom gotovinskom prometu prema Zakonu o PDV-u (Knjiga I-RA). U tom slučaju u stupac 5 Obrasca KPI može se upisati gotovinski promet u jednoj svoti za cijelo obračunsko razdoblje (mjesečno ili tromjesečno), a u istim rokovima kao što se utvrđuje i obveza za PDV. Ako obveznik nije u sustavu PDVa, gotovinski promet se može evidentirati u jednoj svoti, ali za prethodni mjesec.

Unos podataka mora se obaviti najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Porezni obveznik za svoje poslovanje vodi jednu KPI, bez obzira na broj poslovnih jedinica i broj registriranih djelatnosti. Za zajedničku djelatnost (supoduzetništvo) vodi se jedna knjiga primitaka i izdataka bez obzira na broj poslovnih jedinica i supoduzetnika. Na kraju poreznog razdoblja (godine) primici i izdaci se zbrajaju. U slučaju otuđenja ili likvidacije obrta, odnosno prelaska s utvrđivanja dobiti na utvrđivanje dohotka, primici i/ili izdaci se dodaju kao i izdaci otpisa dugotrajne imovine obrta, prema Zakonu o porezu na dobit.

Popis dugotrajne imovine

Popis dugotrajne imovine služi za utvrđivanje otpisa (amortizacije) dugotrajne imovine u koju se unose stvari i prava, ako njihove nabavne cijene odnosno troškovi proizvodnje prelaze svotu od 3.500,00 kuna i ako im je vijek trajanja duži od godinu dana. Ustrojava se prilikom stjecanja radnje, obrta, slobodnog zanimanja i drugog ili na početku obavljanja samostalne djelatnosti, a vodi se neprekidno tijekom obavljanja djelatnosti do otuđenja ili likvidacije djelatnosti.

U Popis DI unose se opći podaci o poreznom obvezniku, te podaci o dugotrajnoj imovini kako slijedi: redni broj, naziv stvari ili prava, nadnevak nabave ili ulaganja stvari ili prava i broj isprave, nabavna vrijednost ili troškovi proizvodnje stvari ili prava, knjigovodstvena vrijednost koja se prenosi iz popisa prethodne godine, vijek trajanja dugotrajne imovine prema skupini u koju je imovina razvrstana sukladno Zakonu o porezu na dobit, stopa amortizacije, svota otpisa koja se dobije tako da se nabavna vrijednost pomnoži sa stopom amortizacije i podijeli sa 100, knjigovodstvena vrijednost na kraju kalendarske godine, koja se dobije da se od knjigovodstvene vrijednosti oduzme iznos otpisa.

U slučaju ulaganja za koja nema vrijednosnih isprava o nabavi unosi se procijenjena tržišna vrijednost. U tom slučaju potrebno je sastaviti zapisnik te navesti elemente na temelju kojih je izvršena procjena. Popis dugotrajne imovine sastavlja se za svaku kalendarsku godinu i zaključuje se sa stanjem na dan 31. prosinca. Zaključna stanja prepisuju se po pojedinim stvarima ili pravima kao početna stanja u Popisu dugotrajne imovine za iduću godinu.

Knjiga prometa

Knjiga prometa je evidencija u koju se na kraju radnog dana, a najkasnije prije početka idućega radnog dana, upisuju primici naplaćeni u gotovu novcu i čekovima.Ako se podaci o dnevnom gotovinskom prometu vode u Knjizi primitaka i izdataka ili u drugim evidencijama, na mjestu gdje se gotovinski promet ostvaruje, tada nije potrebno voditi i Knjigu prometa.

Ako se djelatnost prodaje na malo obavlja u više prodajnih mjesta, tada se Knjiga prometa vodi za svako prodajno mjesto, radnju ili drugo. U knjigu prometa upisuju se opći podaci o poreznom obvezniku, podaci o poslovnoj jedinici te sljedeći podaci: redni broj, nadnevak ostvarivanja gotovinskog primitka, broj temeljnice, opis isprava o primicima u gotovini, iznos naplaćen u gotovini, iznos naplaćen u čekovima, ukupni zbroj iznosa.

Evidencija o tražbinama i obvezama

Evidencija o tražbinama i obvezama je evidencija o svim ispostavljenim i primljenim računima, osim onih naplaćenih ili plaćenih na način koji ima obilježja gotovinskog plaćanja. Mora sadržavati podatke o rednom broju, nazivu kupca odnosno dobavljača, broju i nadnevku izlaznog, odnosno ulaznog računa i zaračunatom iznosu, nadnevku plaćanja/naplate te plaćenom odnosno naplaćenom iznosu. Porezni obveznici PDV-a koji vode knjigu primljenih i izdanih računa ne trebaju voditi evidenciju o tražbinama i obvezama.

Evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala, hrane, pića i napitaka

Obvezna je za proizvodne i uslužne djelatnosti te ugostitelje koji prodaju hranu i pića i napitke koje su sami proizveli. Ona sadrži podatke o nabavi repromaterijala (naziv dobavljača, broj i datum računa, količina) i podatke o utrošku repromaterijala (vrsta materija, utrošena količina, broj internog dokumenta – specifikacije, radnog naloga i sl.). Izgled evidencije nije propisan, bitno je da sadrži tražene elemente.

Poslovne knjige prema propisima o trgovini

Popis robe sastoji se od:

-Knjige popisa o nabavi i prodaji robe (Obrazac KP);

-Primke, zaduženja za vlastitu robu (Obrazac PKV);

-Primke, zaduženja za tuđu robu (Obrazac PKT)

Izvor: Prilog obrtničkih novina - VIII- srpanj- kolovoz 2012.

poslovne_knjige_obrtnika.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)