User Tools

Site Tools


porezni_tretman_izuzimanja_nekretnine_iz_obrta

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Porezni tretman izuzimanja nekretnine iz obrta

Koje su moje obveze kod izuzimanja nekretnine na moru iz obrta? U nekretninu sam uložila sto tisuća kuna i koristila sam porez na dodanu vrijednost kao odbitak. Nekretnina je sagrađena 1968. godine i pri njenoj kupnji nisam koristila porez na dodanu vrijednost. Nekretnina je amortizirana do kraja, obveznik sam poreza na dobit. Plaćam li i porez na promet nekretnina i porez na dobit?

Predmet plaćanja poreza na promet nekretnina, prema članku 4. Zakona o porezu na promet nekretnina, je promet nekretnina pod kojim se smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine. Stjecanjem nekretnine, u smislu navedenog propisa, smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnine iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluke suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba. Iz navedenog proizlazi da predmet plaćanja poreza na promet može biti i izuzimanje nekretnine.

No, do toga dolazi samo u slučaju izuzimanja nekretnine iz trgovačkog društva, kako je i navedeno, ali ne i kada je u pitanju izuzimanje nekretnine iz obrta odnosno samostalne obrtničke djelatnosti. Naime, prema Zakonu o obrtu, obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti, a obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više samostalnih djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, pri čemu se može koristiti i radom drugih osoba.

Obrt odnosno samostalna obrtnička djelatnost, sam po sebi nije ni pravna ni fizička osoba te ne može biti nositelj prava i obveza iz obveznog odnosa niti sudionik ili stranka u takvom odnosu, već to može biti samo obrtnik kao fizička osoba koja obrt obavlja u svoje ime i za svoj račun. Kako izuzimanjem predmetne nekretnine iz obrta odnosno njenim brisanjem iz evidencije dugotrajne imovine i prestanka njenog korištenja za obavljanje obrtničke djelatnosti radi njenog daljnjeg korištenja za osobne potrebe, nije došlo do prometa nekretnine i stjecanja vlasništva nekretnine od druge osobe, prema Zakonu o porezu na promet nekretnina, ne postoji obveza plaćanja poreza na promet nekretnina.

Do plaćanja ovog poreza došlo bi npr. kod prodaje ove nekretnine drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, jer bi time došlo do prijenosa vlasništva nekretnine na drugu osobu, a radi se o tzv. rabljenoj nekretnini koja taj status zadržava i u daljnjem prometu te ostaje u režimu plaćanja poreza na promet nekretnina.

Iz pitanja se zaključuje da, po osnovi obavljanja obrtničke djelatnosti, obrtnik plaća porez na dobit umjesto poreza na dohodak. Međutim, time se nije promijenio pravni status obrtnika odnosno obrtničke djelatnosti. Budući da izuzimanje dugotrajne imovine iz obrta podliježe oporezivanju prema propisima o porezu na dobit, kao i prema propisima o porezu na dohodak, ovo izuzimanje podliježe plaćanju poreza na dobit sukladno propisima o porezu na dobit.

Što se tiče ulaganja u nekretninu, manji adaptacijski radovi za koje, prema propisima o gradnji, nije potrebna građevinska dozvola, ne dovode do promjene statusa navedene nekretnine niti do promjene režima oporezivanja iste u daljnjem prometu.

Međutim, ako se radi o velikim radovima kojima se bitno mijenja vijek korištenja, veličina nekretnine i sl., za koje je potrebna građevinska dozvola, tada bi se, u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost, nekretnina smatrala novosagrađenom nekretninom, što bi dovelo i do promjene režima daljnjeg oporezivanja nekretnine.

Naprijed navedeno iznosimo polazeći od podataka iznesenih u postavljenom pitanju, s tim da su moguća i drugačija mišljenja i tumačenja te se s tim u vezi možete i izravno obratiti nadležnom poreznom tijelu.

Izvor:http://burza.com.hr/pitanja/porezi/2013/01/113678-porezni-tretman-izuzimanja-nekretnine-iz-obrta/

porezni_tretman_izuzimanja_nekretnine_iz_obrta.txt · Last modified: 2014/10/30 04:12 by gasparovic