User Tools

Site Tools


porezna_pravila_poslovanje_u_eu_13.06.2013

Porezna pravila poslovanje u EU

Hrvatska uskoro postaje članicom Europske unije, gdje naše obrtnike i poduzetnike očekuju nešto drugačija pravila poslovanja. Zbog toga smo u ovom broju Obrtničkog savjetnika odlučili objaviti odgovore na neka od pitanja koja se odnose na poreznu politiku Europske unije. Pitanja i odgovori su podijeljeni u tri kategorije. U prvoj kategoriji su općenita pitanja, u drugoj ona koja se odnose na građane – fizičke osobe, a u trećoj ona namijenjena ostalim poduzetnicima.

-Hoće li se ulaskom u EU uvesti novi porezi?

Jedna od zajedničkih politika EU je zaštita okoliša te u tom smislu europska porezna politika predlaže porezne oblike na zagađivače okoliša.

-Koje poreze je RH dužna uskladiti ulaskom u EU?

Kada je riječ o PDV-u i trošarinama (na duhanske proizvode, alkohol i alkoholna pića i energente) te porezu na dobit, vezano uz povezana trgovačka društva, u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja i dvostrukog poreznog opterećenja, u sustavu oporezivanja dohotka potreban je nediskriminirajući porezni tretman rezidenata i nerezidenata.

-Hoće li ulaskom u EU neki porezi biti ukinuti?

Svaka država članica EU ima slobodu u kreiranju svog poreznog sustava, s naglaskom na zabranu uvođenja štetnih poreznih mjera na račun drugih država članica.

-Hoće li u smislu poreza postojati izvoz i uvoz?

Ulaskom RH u članstvo EU ukida se granica prema državama članicama EU te u tom smislu u obavljanju prometa s drugim državama članicama nema uvoza i izvoza. Izvoz i uvoz postoji samo s trećim državama članicama.

-Hoće li biti uvedeni novi porezni obrasci?

Da, posebice u dijelu PDV-a, radi praćenja isporuka na zajedničkom tržištu EU.

-Nakon ulaska u EU, hoće li Hrvatska plaćati veće poreze?

U načelu, politiku oporezivanja određuju samostalno države članice te je na razini EU-a usklađen samo onaj dio poreza koji je vezan uz jedinstveno tržište kako bi svi gospodarski subjekti diljem EU-a imali ravnopravne uvjete u tržišnoj utakmici. Obveza usklađivanja s pravnom stečevinom postoji na području neizravnih poreza, tj. poreza na dodanu vrijednost te trošarina na energente, duhanske proizvode i alkoholna pića.Za te proizvode određuju se minimalne stope poreza, u interesu poštenog tržišnog natjecanja. U pogledu PDV-a, minimalna stopa ovog poreza postavljena je na 15%, a države članice mogu na određene isporuke dobara ili usluga primjenjivati jednu ili dvije snižene stope koje ne smiju biti manje od 5% Nakon ulaska u EU, Hrvatskoj je dozvoljeno prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2014.godine, u kojem se građevinsko zemljište oslobađa plaćanja PDV-a. Također, Hrvatska može nastaviti s nižim trošarinama na cigarete do kraja 2017. Isto tako, Hrvatskoj je dozvoljeno izuzeće za registracijom obveznika plaćanja PDV-a u iznosu manjem od 35.000 eura te je dozvoljeno izuzeće od plaćanja PDV-a za međunarodni prijevoz putnika.

Građani

-Hoće li se ulaskom u EU oporezivati kamate na štednju građana?

Ne. EU ne nameće obvezu uvođenja kamata na štednju u porezni sustavdržava članica EU, već samo obvezu razmjene informacija o isplaćenim kamatama na štednju fizičkim osobama stranim državljanima.

-Hoće li se mijenjati sustav oporezivanja nekretnina?

Ne. Sustav oporezivanja nekretnina je u domeni nacionalne porezne politike. Odluku o tome donosi Hrvatski sabor.

-Ako kupujem novi auto/brod/avion u nekoj od država EU, da li plaćam PDV? Ako plaćam PDV, da li ga plaćam po stopi gdje sam ga kupio ili po stopi u Hrvatskoj?

Da, PDV će se plaćati u Republici Hrvatskoj po stopi kojom će se oporezivati novi automobili, brodovi i zrakoplovi koji se smatraju novim prijevoznim sredstvima prema propisima EU.

-Kakva je porezna politika na razini EU?

Zajednička porezna politika podrazumijeva poduzimanje mjera koje se odnose na usklađivanje poreznih propisa u cilju nesmetanog funkcioniranja jedinstvenog tržišta. Ciljevi porezne politike EU su:

–potpuna usklađenost na području PDV-a i trošarina

–djelomična usklađenost na područjuoporezivanja trgovačkih društava

–uvođenje ekoloških poreza u budućnosti

–zajednička porezna osnovica za povezana trgovačka društva koja posluju na zajedničkom europskom tržištu

–mogućnost dodatnog oporezivanja financijskog sektora

–borba protiv poreznih utaja putem administrativne suradnje i razmjene informacija bitnih za oporezivanje.

-Gdje mogu pronaći porezne stope PDV-a u drugim državama EU?

Na službenim internetskim stranicama Europske unije: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

-Hoće li se mijenjati stopa PDV-a?

Stope PDV-a mijenjat će se ovisno o usklađenosti sa stopama koje se primjenjuju u EU.

-Primjenjuju li sve države članice EU iste stope PDV-a?

Ne, svaka država članica može sama odrediti koje će stope PDV-a imati, međutim najniža snižena stopa koja se primjenjuje samo na određene proizvode i usluge ne smije biti niža od 5%, a najniža standardna stopa ne smije biti niža od 15%.

-Kakav je porezni tretman stranih fizičkih i pravnih osoba prilikom kupnje nekretnina, automobila, firmi i druge imovine u Hrvatskoj?

Tretman stranih fizičkih i pravnih osoba je isti kao i tretman hrvatskih fizičkih i pravnih osoba.

-Kakav je porezni tretman hrvatskih građana i pravnih osoba kod kupnje nekretnina u nekoj od država članica?

Tretman hrvatskih fizičkih i pravnih osoba je isti kao i tretman stranih fizičkih i pravnih osoba.

-Hoće li hrvatski građani nakon prijema RH u članstvo EU moći ostvariti pravo na povrat PDV-a plaćenog prilikom kupnje dobara u drugim državama članicama EU?

Ne, prema propisima EU jedan od uvjeta da bi se ostvarilo pravo na povrat poreza za dobra koja u osobnoj prtljazi iznose putnici je da putnik građanin nema prebivalište ili uobičajeno boravište u državama članicama EU.

-Hoće li hrvatski građani nakon ulaska RH u članstvo EU plaćati PDV ako od građanina iz neke druge države članice EU kupe rabljeni osobni automobil?

Ne, kada hrvatski građanin kupuje rabljeni osobni automobil od građanina neke druge države članice EU neće platiti PDV ni u RH ni u državi članici u kojoj je rabljeni osobni automobil kupljen. Rabljeni osobni automobil je automobil koji je stariji od 6 mjeseci i koji je prešao više od 6000 km.

-Hoće li hrvatski građani nakon ulaska RH u članstvo EU plaćati PDV ako prodaju svoj rabljeni osobni automobil građaninu iz neke druge države članice EU?

Ne, hrvatski građanin koji prodaje svoj rabljeni osobni automobil građaninu u nekoj drugoj državi članici neće imati obvezu platiti PDV u RH.

-Hoće li liječenje u zdravstvenim ustanovama biti oslobođeno PDVa i nakon ulaska RH u članstvo EU?

Da, prema propisima EU koji su sada na snazi bolnička i medicinska njega oslobođena je od plaćanja PDV-a.

Poduzetnici

-Da li se nakon ulaska u EU i dalje plaća PDV pri uvozu?

Da, PDV se, uz određene iznimke, plaća na sva dobra koja se unose u RH iz područja izvan EU i to po stopi kojom se oporezuju slični proizvodi u RH. Ovo se odnosi i na dobra koja se kupuju preko Interneta ili koja se naručuju elektroničkom poštom.

-Kako se kontrolira plaćanje PDV-a za poduzetnike koji posluju na europskom tržištu?

Poduzetnici koji posluju na europskom tržištu obvezni su podnositi Zbirnu prijavu za isporuke koje obavljaju na zajedničkom tržištu. Putem Zbirne prijave i informatičkog sustava za razmjenu informacija o PDV-u, tzv. VIES sustavu će se kontrolirati obveza plaćanja PDV-a.

-Koje su prednosti poslovanja unutar EU u smislu oporezivanja?

Prednosti poslovanja na EU zajedničkom tržištu su: –niži administrativni troškovi za poduzetnike (ukidanje carinskih barijera) –manje birokracije (ePorezna) –slobodno poslovanje na zajedničkom tržištu – transparentno i sigurno poslovanje za poduzetnike u svim državama članicama (besplatna provjera valjanosti PDV identifikacijskih brojeva)

-Hoće li obrtnici plaćati veći porez na dohodak?

Ne.

-Hoće li se povisiti stopa poreza na dobit?

Ne.

-Što mora sadržavati račun kada prodajem/isporučujem robu/usluge u drugu državu unutar EU?

Račun mora sadržavati sve propisane elemente, a između ostalog i PDV identifikacijski broj isporučitelja i primatelja.

-Što je VIES?

VIES (VAT Information Exchange System) je informacijski sustav za razmjenu podataka između zemalja članica EU o prometu dobara i usluga oporezivih porezom na dodanu vrijednost. Omogućava poduzetnicima provjeru/ potvrđivanje PDV poreznih brojeva svojih poslovnih partnera, a Poreznoj upravi nadzor i kontrolu isporuka dobara i usluga unutar zajedničkog tržišta.

-Što je potvrđivanje PDV poreznih brojeva?

Potvrđivanje PDV identifikacijskih brojeva je postupak kojim hrvatski poduzetnik provjerava valjanost PDV identifikacijskih brojeva (poreznih brojeva) partnera s kojima posluje u drugim državama članicama EU. PDV identifikacijski broj iskazan na računima služi kao dokaz da je poduzetnik u sustavu poreza na dodanu vrijednost te on mora biti iskazan na svakom računu kada poduzetnik iz jedne države članice EU vrši isporuke roba ili usluga poduzetniku u drugu državu članicu te je takva isporuka oslobođena poreza. Hrvatski poduzetnik može provjeriti PDV identifikacijski broj svojih partnera na sljedeće načine:

- putem web stranice Europske komisije http://ec.europa.eu/taxation_customs/ vies

- putem web stranice Porezne uprave

- putem elektroničke pošte upućene Poreznoj upravi

- putem telefonskog poziva upućenog Poreznoj upravi

Provjera se može vršiti na dva nivoa:

- nivo 1 - provjerava se samo valjanost PDV identifikacijskog broja

- nivo 2 - provjerava se valjanost PDV identifikacijskog broja, naziv/ime i adresa poduzetnika.

-Na što se plaća PDV?

PDV se plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu, na stjecanje dobara unutar Zajednice i na uvoz dobara.

-Hoće li hrvatski poduzetnici moći izvoziti dobra u druge države članice EU?

Da, međutim isporuke u druge države članice EU neće se smatrati izvozom već isporukom na zajedničko tržište EU.

-Hoće li se hrvatski poduzetnici morati registrirati u drugim državama članicama EU?

Da, ako obavljaju isporuke u drugim državama članicama EU, u skladu s propisima te države članice.

-Hoće li se hrvatski poduzetnici obračunavati PDV na isporuke dobara poduzetnicima sa sjedištem u drugim državama članicama EU?

Ne, ako tuzemni poduzetnik u trenutku obavljanja isporuke ima saznanje o PDV identifikacijskom broju poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici EU.

-Kako će se znati koji hrvatski poduzetnici obavljaju isporuke na europskom tržištu?

Hrvatskim poduzetnicima koji obavljaju isporuke na europskom tržištu biti će dodijeljen PDV identifikacijski broj.

-Hoće li tuzemni poduzetnici plaćati PDV ako im poduzetnik sa sjedištem u nekoj državi članici EU isporuči dobra?

Plaćat će porez na stjecanje u visini stope poreza na dodanu vrijednost koja se za slična dobra primjenjuje u RH, koji će poduzetnik obveznik PDV-a moći odbiti kao pretporez.

-Određivanje mjesta oporezivanja usluga?

Mjestom oporezivanja usluga koje hrvatski poduzetnik obavi poduzetniku sa sjedištem u drugoj državi članici EU smatrat će se mjesto gdje poduzetnik primatelj usluge ima sjedište, uz napomenu da postoje određene iznimke.

-Hoće li hrvatski poduzetnici moći ostvariti povrat PDV-a u drugim državama članicama EU?

Da, u skladu s propisima te države članice, a zahtjev će podnositi putem elektroničkog portala Porezne uprave RH

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor:Obrtnički svjetnik br. 47 - Prilog obrtničkih novina

porezna_pravila_poslovanje_u_eu_13.06.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)