User Tools

Site Tools


porez_po_odbitku_22.05.2013

Porez po odbitku

Pitanje:

Imam situaciju da sam primila račun za zatezne kamate zbog zakašnjelog plaćanja od ino poduzetnika (koji je ujedno i suvlasnik firme u Hrvatskoj gdje je i ispostavio račun). Nakon obustave 15% poreza po odbitku, razlika je plaćena u eurima na račun ino poduzetnika, a porez po odbitku na Grad Split u navedenom iznosu. S obzirom da se radio o Italiji, s kojom imamo ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a max porez bi bio 10%, kojim obrascima i na koji način mogu tih 5% omogućiti da ih Talijan koristi u svojem računovodstvu i olakšici? Treba li im dokaz naše PU da je porez uplaćen, ili moram ispunjati i određene obrasce koje proslijeđujem njihovoj poreznoj upravi (i to koje) zbog umanjenja njihovog poreza u iznosu od 5% na ime razlike između 15% plaćenog i 10% kao max porez prema Italiji.

Odgovor:

Porez po odbitku propisan je člankom 31. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04 do 22/12) i člancima 49., 50. i 51. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05 do 146/12).

Budući da prema upitu primatelj kamate ima sjedište u Italiji, te da Republika Hrvatska sa Republikom Italijom ima u primjeni od 15.09. 2009. Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Narodne novine broj 8 od 12.10.2009. – Međunarodni ugovori), relevantne su odredbe citiranog ugovora, odnosno članka 11. koji propisuje oporezivanje kamata.

Prema članku 11. Ugovora, kamate se mogu oporezivati i u državi ugovornici u kojoj su nastale, ako je stvarni korisnik kamate rezident druge države ugovornice, i tako razrezan porez ne smije biti veći od 10% bruto iznosa kamate.

Prava iz Ugovora ostvaruju se u ovom slučaju prema članku 51. stavak 2. Pravilnika o porezu na dobit, temeljem obrasca “Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na kamate”.

Sami obrasci sastoje se od četiri primjerka – za podnositelja zahtjeva, za isplatitelja, za inozemno tijelo i za Poreznu upravu Republike Hrvatske (članak 51. stavak 6. Pravilnika o porezu na dobit), dok članak 51. stavak 5. Pravilnika o porezu na dobit propisuje da se ovjereni zahtjev (od strane nadležnog inozemnog poreznog tijela) podnosi za svaku isplatu.

Iznimno, ako se radi o učestalim isplatama, ovjereni se Zahtjev podnosi pri prvoj isplati, a potom ga je potrebno podnositi svakih dvanaest (12) mjeseci.

Na pitanje temeljem kojeg dokumenta inozemni poduzetnik “Talijan” može tražiti povrat više obustavljenog poreza, članak 51. stavak 9. Pravilnika o porezu na dobit propisuje da nerezident, u ovom slučaju tvrtka “Talijan“ iz Italije, može u roku tri godine od isteka godine u kojoj je naknada isplaćena dostaviti Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, ovjereni obrazac Zahtjeva radi povrata više plaćenog poreza u odnosu na porez koji je prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trebao biti plaćen.

Pravo na povrat može se ostvariti samo u odnosu na razliku, što proizlazi iz teksta citiranog članka 51. stavak 9. Pravilnika.

Dakle, u konkretnom slučaju primjenom Ugovora smanjena je stopa za plaćanje kamate s uobičajenih 15% prema članku 31. stavak 7. Zakona o porezu na dobit na 10% prema članku 11. citiranog Ugovora, a prava iz Ugovora ostvaruju se podnošenjem obrasca “Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na kamate” uz dostavu dokumentacije temeljem koje je plaćanje kaata i pripadajućeg poreza izvršeno (ugovor, račun, obračun zatezne kamate, doznake o plaćanju računa i kamata te poreza).

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

izvor: http://www.racunovodja.hr/porez-po-odbitku-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpPESFxbBdrpv/

porez_po_odbitku_22.05.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)