User Tools

Site Tools


porez_na_dobit_kod_neprofitnim_organizacija

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21,

10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Porez na dobit kod neprofitnim organizacija

nonprofits_0012.jpg

Pojam neprofitne organizacije temeljno je određen Zakonom o ustanovama (Nar. nov., br. 76/93 i 35/08) i Zakonom o udrugama (Nar.nov., br. 88/01 i 11/02-ispr.) te drugim propisima za neprofitne djelatnosti. To su pravne osobe koje se osnivaju za trajno obavljanje djelatnosti odgoja, znanosti, kulture, informiranja, sporta, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi, skrbi o invalidima i drugih djelatnosti uz uvjet da se ne obavljaju radi stjecanja dobiti.

Neprofitna organizacija može stalno ili povremeno ostvarivati dobit – višak prihoda – ali s ostvarenom dobiti ne može slobodno raspolagati niti neprofitna organizacija niti njezin osnivač već je dužna ostvarenu dobit upotrijebiti za obavljanje i razvoj djelatnosti za koju je registrirana ili za razvoj i obavljanje djelatnosti druge neprofitne organizacije koju je osnovala i to na temelju odluke osnivača o takvom korištenju ostvarene dobiti.

Osim djelatnosti za koju je neprofitna organizacija osnovana, i koja je upisana u registar, neprofitna organizacija može obavljati u manjem opsegu i druge djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost sa ciljem da se ostvarena dobit također mora upotrijebiti za razvoj registrirane djelatnosti. Neprofitna organizacija nije, ali može biti obveznik poreza na dobit.

To je određeno i utvrđeno:

„„-čl. 2. Zakona o porezu na dobit (Nar.nov., br. 177/04 – 22/12) i „„-čl. 2. Pravilnika o porezu na dobit (Nar.nov., br. 95/05 – 61/12).

Prema čl. 2. st. 5. i 6. Zakona o porezu na dobit propisano je da nisu obveznici poreza na dobit: tijela državne uprave i tijela područne i lokalne (regionalne) samouprave, Hrvatska narodna banka, državne ustanove i ustanove jedinica područne (regionalne samouprave, te ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke i sindikati, komore i udruge (i umjetničke), zajednice tehničke kulture i tehničke zajednice, sportska društva i klubovi, te savez i zaklade i fundacije.

Ako navedene pravne osobe osim neprofitne djelatnosti obavljaju i gospodarsku djelatnost, a neoporezivanje te gospodarske djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, Porezna uprava može na vlastitu inicijativu, ili na prijedlog drugih poreznih obveznika, ili druge zainteresirane osobe, rješenjem utvrditi da su navedene neprofitne organizacije obveznici poreza na dobit za tu djelatnost (čl. 2. st. 7. Zakona o porezu na dobit).

Prema tome, neprofitne organizacije bez obzira na njezin pravni status nisu obvezne obračunati i plaćati porez na dobit ako im Porezna uprava nije izdala rješenje. Napominjemo da su pravne osobe koje nisu navedene u čl. 2. st. 6. Zakona o porezu na dobit, a iste djelatnosti obavljaju radi stjecanja dobiti, obveznici poreza na dobit. Neprofitne organizacije, koje su obveznici poreza na dobit po rješenju Porezne uprave, obavezne su u svojim knjigovodstvenim evidencijama osigurati podatke o prihodima i rashodima iz gospodarske djelatnosti, analitičkim praćenjem istih.

Za evidentiranje poslovnih promjena u vezi s porezom na dobit u Računskom planu za neprofitno računovodstvo propisani su slijedeći odjeljci računa: „-odjeljak 1241 – Potraživanja za više plaćene poreze i „„-odjeljak 2491 – Obveze za poreze.

I račune unutar navedenih odjeljaka potrebno je analitički rasčlaniti po vrstama poreza. Poslovne promjene koje se u vezi s porezom na dobit trebaju evidentirati su:

„„-plaćanje mjesečnih predujmova poreza i „„-evidentiranje po godišnjoj prijavi iz obrasca PD.

U nastavku dajemo primjer knjiženja. 1. Plaćen mjesečni predujam poreza na dobit duguje 1241, potražuje 1111. 2. Evidentiranje obveze po godišnjoj prijavi iz obrasca PD duguje 5211, potražuje 2491. 2a. Donos potraživanja u visini plaćenih predujmova duguje 2491, potražuje 1241.

Ako je na računu 2491 ostao potražni saldo, znači da su mjesečni predujmovi manji od godišnje obveze. Ta nepodmirena obveza mora se podmiriti najkasnije do 30. travnja slijedeće godine. Ako je godišnja obveza po Obrascu PD manja od plaćenih predujmova, na računu 1241 ostaje dugovni saldo. Tada se pravna osoba, pa i neprofitna organizacija mora izjasniti upućivanjem dopisa Poreznoj upravi, o slijedećem:

-želi li više plaćeno za predujmove poreza na dobit ostaviti kao predujam za slijedeće porezno razdoblje, ili „„-će zatražiti povrat više plaćenog poreza na dobit.

Izvor: RIPUP časopis 9/12.str. 13.

porez_na_dobit_kod_neprofitnim_organizacija.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)