User Tools

Site Tools


placanje_obveza_prema_drzavi

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o . Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Plaćanje obveza prema državi

U ovom broju dajemo kratak pregled obveza koje trebamo plaćati državi. Izostavljena su davanja koja plaćaju samo neki poduzetnici (npr. porez na potrošnju, trošarine i dr.)

1. PDV

Porez na dodanu vrijednost plaća se na temelju mjesečne prijave na tiskanici PDV, a u obvezu ulaze sve oporezive isporuke dobara i usluga, primljeni predujmovi i vlastita potrošnja, umanjeno za pretporez u primljenim računima i računima za predujmove od dobavljača. PDV se plaća u roku mjesec dana po proteku mjeseca za koji se porez plaća. Kvartalni obveznici plaćaju na isti način, po isteku kvartala.

Mjesečne uplate poreza tretiraju se kao akontacije, sve do podnošenja godišnje prijave PDV-a na tiskanici PDV-K, kada se utvrđuje ukupni konačni iznos obveze i razlika za uplatu ili povrat. PDV-K podnosi se do 30.04. za prethodnu godinu.

2. Porez na dobitak

Ako je porezni obveznik u prijavi poreza na dobitak (obrazac PD) za prethodnu godinu iskazao obvezu poreza, treba plaćati mjesečnu akontaciju tog poreza tijekom tekuće godine a akontacija se računa kao 1/12 godišnje obveze. Predujmovi se plaćaju do kraja mjeseca za prethodni mjesec.

Ukoliko je porezni obveznik iskazao porezni gubitak u prethodnoj godini, ne treba plaćati akontaciju poreza na dobit. Isto vrijedi ukoliko je obveznik u postupku stečaja. Treba imati na umu da porezni obveznik smije prenositi porezni gubitak do pet godina, a nakon toga porezna uprava ima pravo razrezati akontaciju poreza na dobit koju je obveznik dužan plaćati sve do podnošenja godišnje prijave poreza.

Porezni obveznik ima pravo pismeno zatražiti od Porezne uprave izmjenu svote predujma, ukoliko na temelju financijskih izvještaja ili drugih neospornih argumanata može dokazati opravdanost toga. Pritom Porezna uprava ima pravo zatražiti porezni nadzor.

3. Članarina HGK

Članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori mjesečno plaćaju članovi razvrstani prema kategorijama: I. kategorija 55,00 kuna, II. kategorija 1.500,00 kuna i III. kategorija 5.500,00 kuna. Članovi koji su upisani u sudski registar tijekom 2010. i 2011. godine godine plaćaju članarinu u svoti od 55,00 kuna mjesečno. Članovi koji su u postupku stečaja, likvidacije ili u mirovanju nisu obvezni plaćati članarinu, osim plaćanja zaostalih obveza koje su nastale prije početka navedenih postupaka.

4. Doprinos HGK

Plaća se temeljem godišnje obveze utvrđene prema ukupnom prihodu iskazanom za 2009. godinu, a izračunava se u visini mjesečne obveze od 0,0056% od navedenog prihoda.

5. Članarina turističkim zajednicama

Obveza i visina članarine ovisi o djelatnosti kojom se obveznik bavi, te o kategoriji turističkog mjesta u kojem obavlja djelatnost. Članarina se plaća mjesečno (kao i porez na dobit) u visini 1/12 obveze za proteklu godinu iskazane u obrascu TZ pod r.b.3.

6. Spomenička renta

Obveznici se utvrđuju prema djelatnosti, neovisno od mjesta gdje obavljaju djelatnost. Spomenička renta plaća se po stopi od 0,05% ukupnog prihoda od djelatnosti. Ista se uplaćuje u vidu mjesečnog predujma u visini 1/12 obveze za proteklu godinu, do kraja mjeseca za prethodni mjesec. Iznos akontacije iskazan je u obrascu SR za proteklu godinu.

7. Naknada za šume

Kao i prethodno navedene članarine plaća se mjesečno, a godišnja obveza od 01.01.2011. godine utvrđuje se u visini 0,0525% od ukupnog prihoda. Plaćaju je sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost.

Izvor: http://ekonos.hr/clanci.php?grupa=2&clanak=154

placanje_obveza_prema_drzavi.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)