User Tools

Site Tools


pdv_pri_uvozu

PDV pri uvozu


Prilikom uvoza dobara iz trećih zemalja, dobra moraju biti stavljena u jedan od carinskih postupaka kako bi se na sva dobra koja se iz trećih zemalja puštaju u slobodan promet na području EU-a obavio i obračun uvoznih davanja.

Uvoznim davanjima smatraju se sva davanja koja su propisana za određenu robu, a uključuju uvozne carine, poseban porez (trošarine) te PDV. Poreznu osnovicu za obračun PDV-a pri uvozu čini carinska vrijednost dobara utvrđena prema carinskim propisima. Primarna osnova za carinsku vrijednost je transakcijska vrijednost dobara odnosno uključuje sva plaćanja koja su izvršena ili će biti izvršena kao uvjet za prodaju uvezene robe.

U carinsku vrijednost uključuju se i svi dodatni troškovi koji nastaju do mjesta na kojem su dobra unesena na carinsko područje EU-a. Dodatno, porezna osnovica za obračun PDV-a pri uvozu dobara uvećava se za carinu, posebne poreze, trošarine, pristojbe i slična davanja koja se plaćaju izvan države članice uvoznice te davanja koja se plaćaju pri uvozu dobara, osim PDV-a. Ako nisu uključeni u poreznu osnovicu, u nju dodatno ulaze i svi ostali troškovi (provizije, osiguranje, prijevoz, manipulacija i sl.) nastali do prvog mjesta odredišta u RH kao i oni nastali do drugog mjesta odredišta unutar EU-a, ako je to mjesto poznato u vrijeme nastanka oporezivog događaja.

Bez obzira je li PDV pri uvozu plaćen, porezni obveznici imaju pravo priznati pretporez po obavljenom uvozu u onom mjesecu u kojem u svojem posjedu imaju propisanu carinsku deklaraciju o obavljenom uvozu.

Dodatni troškovi uključuju se u poreznu osnovicu ako su neposredno obračunani i ako se njihova vrijednost u trenutku podnošenja carinske deklaracije može dokazati na temelju raspoloživih isprava. Za navedeno uvoznik prilaže izjavu sa specifikacijom predmetnih dodatnih troškova.
Prvim mjestom odredišta do kojeg se dodatni troškovi uključuju u poreznu osnovicu za obračun PDV-a smatra se mjesto navedeno na tovarnom listu ili bilo kojoj drugoj prijevoznoj ispravi na temelju koje se dobra uvoze. Ako takvo mjesto nije navedeno, tada se prvim mjestom odredišta smatra mjesto prvog pretovara dobara u RH.

PDV pri uvozu plaća se u roku za plaćanje uvoznih davanja u skladu s carinskim propisima. Porezni obveznici još uvijek ne mogu PDV pri uvozu plaćati tzv. obračunskim putem (bez odljeva novčanih sredstava), nego su i nadalje dužni „fizički“ plaćati dužni iznos PDV-a po obračunu carinarnice. Pravo na odbitak pretporeza pri uvozu ostvaruje se u onom obračunskom razdoblju u kojem porezni obveznik u svom posjedu ima carinsku deklaraciju u kojoj je naveden kao primatelj ili uvoznik dobara te u kojoj je iskazan iznos PDV-a koji treba platiti ili je omogućeno njegovo izračunavanje. Stoga, ako porezni obveznik u mjesecu srpnju u svom posjedu ima carinsku deklaraciju o obavljenom uvozu, pretporez pri uvozu priznaje u PDV prijavi za mjesec srpanj, bez obzira što će možda sukladno rokovima za plaćanje PDV-a pri uvozu taj PDV „fizički“ platiti tek u mjesecu kolovozu.

Napominjemo da su plaćanja PDV-a pri uvozu oslobođene sve dodatne usluge povezane s uvozom dobara ako su već uključene u poreznu osnovicu pri uvozu. Na primjer, ako su troškovi prijevoza uključeni u carinsku vrijednost dobara pri uvozu, tada se na predmetnu uslugu prijevoza može primijeniti odredba o oslobođenju od plaćanja PDV-a.


Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/porezi/pdv-pri-uvozu/
Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

pdv_pri_uvozu.txt · Last modified: 2016/08/18 03:11 by gasparovic