User Tools

Site Tools


pdv_nakon_ulaska_u_eu_3._dio_mjesto_oporezivanja_usluga_27.06.2013

PDV nakon ulaska u EU – 3. dio – Mjesto oporezivanja usluga

U trećem nastavku pozabaviti ćemo se oporezivanjem usluga PDV-om, prema konačnom prijedlogu Zakona o PDV-u. Prije toga navodimo dvije napomene:

OIB

Od 01.07.2013.g. postojeći OIB dobiva predznak HR (npr. HR12345678912).

Obračun i plaćanje PDV-a

Prijava PDV-a više se neće predavati do zadnjeg dana u mjesecu, nego do 20-og dana u mjesecu za prethodni mjesec. Plaćanje PDV-a i dalje ostaje do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Kako je prvi europski mjesec srpanj, obračun PDV-a za srpanj trebati će predati do 20.08.2013.

Godišnji obračun PDV-a predavati će se do 28.02. tj. do kraja veljače, za proteklu godinu.

Idemo sada dalje.

Oporezivanje ino-usluga PDV-om

Temeljno načelo oporezivanja usluga, kod isporuka između poduzetnika (B2B) iz različitih država, biti će (kao i kod isporuka robe) prema državi primatelja usluge (kupca). Do sada je vrijedilo obrnuto načelo, prema sjedištu izvođača tj. dobavljača usluge. Načelno, ako hrvatski poduzetnik isporuči uslugu slovenskom poduzetniku-obvezniku PDV-a, na fakturi neće obračunati PDV, već će kupac sam sebi obračunati PDV u svojoj državi.

Kod isporuka krajnjim kupcima (B2C), vrijedi načelo države prodavatelja. Dakle, ako usluge kupujemo u Sloveniji, prodavatelj će nam obračunati slovenski PDV i mi ćemo ga platiti, te zaboraviti na povrat poreza, s kojim smo do sada računali.

Da se ne poveselite prerano, u novom/budućem zakonu imamo cijeli niz izuzetaka od pravila, da ne bude dosadno.

U tablici koja slijedi, napravljen je pregled usluga koje se češće javljaju ili su specifične po utvrđivanju mjesta oporezivanja tj. države u kojoj se obračunava PDV.

Tablica se sastoji od tri kolone, gdje je u prvoj koloni opis usluge, u drugoj koloni opisano je mjesto (država) oporezivanja usluge PDV-om u odnosu između dva poduzetnika-obveznika PDV, a u trećoj koloni opisana je srodna situacija kada kupac nije obveznik PDV-a.

Gdje se usluga oporezuje PDV-om:

Opis uslugeB2B – poreznim obveznicima PDVB2C i poduzetnici koji nisu obveznici PDVa
Prijenos i ustupanje autorskih pravau državi primatelja usluge (kupca)u državi pružatelja usluge (prodavatelja)
Usluge oglašavanja
Usluge konzultanata, inženjera, odvjetnika, računovođa, revizora, prevoditelja
Usluge obrade podataka
Omogućavanje pristupa do sustava za prirodni plin
Telekomunikacijske usluge
Elektronički obavljene usluge (vrijedi osim kada je isporučitelj izvan EU, a korisnik iz EU nije porezni obveznik)
Elektronički obavljene usluge (kada je isporučitelj izvan EU, a korisnik iz EU nije porezni obveznik) u državi primatelja usluge (kupca)
Posredovanje (u tuđe ime i za tuđi račun)u državi primatelja usluge (npr. dobavljača robe) u državi gdje je obavljena isporuka za koju se posreduje
Usluge u vezi s nekretninama (posredovanje, savjetovanje, arhitekt. usl., građevinski nadzor, usluge smještaja, davanje prava na uporabu) u državi nekretnine
Usluge prijevoza putnika prema dionici puta (osim brodovi i zrakoplovi)
Usluga prijevoza dobara unutar EU u državi primatelja usluge (kupca) u državi početka prijevoza
Usluga prijevoza dobara izvan EU prema dionici puta (osim brodovi i zrakoplovi)
Pomoćne usluge u prijevozu u državi primatelja usluge (kupca) u državi događanja
Usluge u vezi s pokretnim dobrima
Usluge u vezi s kulturnim, umjetničkim, sportskim, znanstvenim, obrazovnim i sl.aktivnostima (sajmovi) u državi događanja
Usluge pripremanja hrane i usluge opskrbe pripremljenom hranom i pićem (na brodovima, zrakoplovima, vlakovima) u državi početka prijevoza
Usluge pripremanja hrane i usluge opskrbe pripremljenom hranom i pićem (u objektima) u državi gdje se usluga pruža
Iznajmljivanje prijevoznih sredstava – kratkotrajno (do 30 dana, osim plovila do 90 dana) u državi preuzimanja sredstva
Ostale usluge u državi primatelja usluge (kupca) u državi pružatelja usluge (prodavatelja)

Usluge koje nisu navedene, u pravilu su ostale usluge. Tablica počinje sa nekim češćim oblicima usluga koje će se nadalje smatrati ostalim uslugama ali su do sada predstavljale specifične usluge (od autorskih prava do elektronički obavljenih usluga).

Naravno da će svaki pojedinačni slučaj trebati provjeriti sa računovođom ili poreznim savjetnikom, u smislu kada obračunati PDV na usluge koje su pružene prema inozemnim kupcima ili su primljene od njih.

Moguće kombinacije su brojne, uzimajući u obzir da više ne postoje samo domaće i inozemne isporuke, već i one unutar EU, te kombinirane usluge.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor: http://www.ekonos.hr/uncategorized/pdv-nakon-ulaska-u-eu-3-dio-mjesto-oporezivanja-usluga/

pdv_nakon_ulaska_u_eu_3._dio_mjesto_oporezivanja_usluga_27.06.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)