User Tools

Site Tools


pdv_na_odvjetnicke_usluge_unutra_eu_23.07.2013

PDV na odvjetničke usluge unutra EU

Pitanje:

Odvjetnik u sustavu PDV-a obavlja odvjetničke usluge nekoj banci u Austriji. Da li pri ispostavljanju računa obračunavaju PDV ili se to smatran prijenos porezne obverze odnosno ne obračunava PDV?

Odgovor:

Obavljanjem usluga smatra se, prema članku 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13; dalje u tekstu ZPDV) i članku 16. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13; dalje u tekstu PPDV), svaka transakcija koja ne predstavlja isporuku dobara, kao i ustupanje nematerijalne imovine ili određenih prava, trpljenje neke radnje ili suzdržavanje od nje kao i obavljanje usluga po nalogu tijela javne vlasti ili u njihovo ime na temeljuzakona ili odluka.

Mjesto oporezivanja usluga propisano je odredbama članka 16. do 26. ZPDV, ali je odredbama članka 17. ZPDV propisano osnovno načelo oporezivanja usluga, te se prema odredbi članka 17. stavak 1. ZPDV mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra mjesto sjedišta tog poreznog obveznika (mjesto sjedišta primatelja usluga).

Pri tome, ako se te usluge obavljaju stalnoj poslovnoj jedinici poreznog obveznika u mjestu koje je različito od mjesta sjedišta poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište stalne poslovne jedinice, a ako takvo sjedište ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika primatelja usluge.

Iz navedenog proizlazi da su, načelno, usluge oporezive prema sjedištu, prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika primatelja usluga kada se radi o uslugama obavljenim između dva porezna obveznika registrirana za potrebe PDV-a (B2B).

To znači da je prema odredbi članka članak 78. stavak 1. točka 1., svaki porezni obveznik obvezan izdati račun za isporuke dobara i usluga koje je obavio drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a prema odredbi članka 79. stavak 1., u slučaju kada je primatelj dobara ili usluga obvezan platiti PDV, isporučitelj u računu mora navesti »prijenos porezne obveze« ili engleski izraz »reverse charge«. Slijedom svega navedenog kada izdajete račun na ime naknade za obavljenu odvjetničku uslugu poreznom obvezniku u EU, ako su zadovoljeni propisani uvjeti, tada:

1. na računu nećete iskazati hrvatski PDV, ali

2. na računu zbog prijenosa porezne obveze morate staviti klauzulu „Prijenos porezne obveze – oporezivo prema mjestu primatelja usluge po članku 17. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost“ odnosno „VAT reverse charge - VAT reverse charge in accordance with Article 17 item 1 of the Law of The Value Added Tax - VAT reverse charge under Articles 44 and 196 of VAT Directive“.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

izvor:http://www.racunovodja.hr/pdv-na-odvjetni-ke-usluge-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpJXNtQTQBPUD/?justlogged=1

pdv_na_odvjetnicke_usluge_unutra_eu_23.07.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)