User Tools

Site Tools


pausalno_oporezivanje_dohotka

Paušalno oporezivanje dohotka


Paušalno oporezivanje pod­razumijeva oporezivanje kod kojeg je unaprijed utvrđena porezna osnovica na koju se plaća godišnji porez na dohodak, neovisno o ostvarenim primicima i izdacima.

Po­rezni obveznik koji porez na do­hodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu nema obvezu vođenja pos­lovnih knjiga, osim evidencije o prometu (Obrazac KPR) u skla­du s Pravilnikom o porezu na dohodak.
Obveznik paušalnog opore­zi­vanja može biti fizička osoba (obveznik poreza na dohodak) koja obavlja samostalnu djelatnost obrta i s obrtom izjed­načenih djelatnosti, odnosno djelatnošću poljoprivrede i šu­marstva.

Prethodno moraju bi­ti zadovoljeni sljedeći uvjeti:
obveznik paušalnog oporezivanja nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Za­ko­nu o PDV-u,
po osnovi djelatnosti koju obavlja u porez­nom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od 149.500 kuna (65%iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a),
nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona i
ne obav­lja samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovne.


Obrtnici koji su tek počeli obavljati obrtničku djelatnost dužni su upisati se u registar poreznih obveznika poreza na dohodak u roku od 8 dana od dana početka obavljanja djelatnosti.
Upis u registar obavlja se predajom RPO obrasca nadlež­noj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta, od­nosno uobičajenog boravišta.
Pod točkom 2. RPO obrasca “Razlog upisa u registar porez­nih obveznika” potrebno je oz­načiti točku 2.5. “Prijava i promjena podataka o ostvarivanju dohotka od obrtničke djelatnosti koje se paušalno oporezuju”.


Obrtnici koji već obavljaju obrtničku djelatnost, a žele pri­jeći s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti te­me­ljem propisanih knjiga i evidencija na paušalno oporezivanje dohotka, trebaju nadlež­noj ispostavi Porezne uprave podnijeti RPO obrazac najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarske godine (za 2016. godinu, najkasnije do 15.01.2016. godine).


Takav po­rezni obveznik dužan je u svojim poslovnim knjigama pro­vesti knjiženja koja su pro­pisana za prestanak obavljanja djelatnosti (tj. likvidacije),tj. u poslovne primitke treba prok­njižiti:

1) usporedivu tržišnu vrijednost dugotrajne imovine,
2) usporedivu tržišnu vrijednost zaliha robe, proizvoda, re­produkcijskog materijala i dr.,
3) nenaplaćene tražbine od kupaca.

U poslovne izdatke tre­ba proknjižiti:
1) knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine (ostatak neamortizi­rane imovine) prema popisu imovine u trenutku likvidacije,
2) neplaćene obveze dobav­ljačima i druge neplaćene ob­ve­ze u svezi s djelatnošću,
3) druge izdatke u svezi s likvidacijom.

Nadalje ti obrtnici dužni su uz RPO obrazac prilo­žiti:
1) Obrazac KPI u skladu s Pravilnikom o porezu na do­ho­dak (tj. pregled primitaka i izdataka),
2) Pregled ukupnog iznosa tražbina, na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i ob­vezama - Obra­zac TO, tj. kopiju tog obrasca i to za porezno razdoblje koja prethodi godini prelaska na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu.


Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se po stopi od 12%koja se povećava za even­­tualni prirez porezu na dohodak (ako ga je uvela jedinica lokalne samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika).
U slučaju prestanka uvjeta za paušalno oporezivanje tije­kom kalendarske (poslovne) godine, Porezna uprava ukida rješenje o paušalnom oporezivanju i donosi novo prema ko­jem se porez na dohodak plaća u vidu predujmova, a fizička osoba postaje obvez­ni­kom vo­đe­nja poslovnih knji­ga i predaje godišnje po­rezne prijave.


Izvor: https://burza.com.hr/portal/pausalno-oporezivanje-dohotka/10738


Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

pausalno_oporezivanje_dohotka.txt · Last modified: 2015/11/13 01:06 by gasparovic