User Tools

Site Tools


parametri_za_r-sm_obrazac

Parametri za R-sm obrazac- ostale naknade

Dokument Ostale naknade koristi se kako bi se u R-Sm obrazac mogle uključiti i ostale osnove osiguranja koje su obveznici dužni prikazivati u R-Sm obrascu, a koje ne proizlaze iz obračuna plaće, budući da ih ne isplaćuje poduzeće, već neka druga institucija. Tako se, u ovaj dokument unose podaci o:

 1. 10 - redovan rad
 2. 42 - za osiguranike -invalidne osobe za dodatni doprinos za staž osiguranja koji plaća RH
 3. 43 - za zaposlene korisnike invalidske mirovine za pokriće doprinosa koji plaća RH
 4. 44 - za zaposlenike korisnike prava na profesionalnu rehabilitaciju
 5. 51 - naknada plaće za vrijeme obveznog porodiljnog dopusta
 6. 52 - naknada plaće za porodni dopust na teret MOBIMS
 7. 56 - komplikacija u trudnoći na teret HZZO
 8. 57 - privremeno nesposobni za rad zbog ozljede iz domovinskog rata, na teret HZZO
 9. 58 - privremeno nesposobni za rad zbog ozljede na radu i prof.bolesti, na teret HZZO
 10. 60 - CSS -za roditelje djeteta s težim smetnjama u razvoju koji imaju pravo na dopust
 11. 61 - CSS- za roditelje djeteta s težim smetnjama u razvoju koji imaju pravo na 1/2 radnog vremena

U dokument se unose podaci o djelatniku, vrsta naknade i period datuma za kojeg se ostvaruje naknada.

Da bi podaci bili uključeni u R-Sm obrazac, datum dokumenta Ostale naknade mora biti isti kao i na dokumentu Isplatna lista.

DATUM ISPLATE

Iako za ovu vrstu naknada nije potreban podatak o datumu isplate, potrebno ga je upisati radi uključivanja ovih naknada u ID obrazac (podaci za ID obrazac se uključuju isključivo na temelju datuma isplate, a u ovom slučaju, uključuje se samo broj osiguranih osoba).

REDOVAN RAD

Iako šifra Redovnog rada ne spada u ovu skupinu naknada, ovdje je dodana kako bi se omogućila automatska izrada R-Sm obrasca u slučajevima kada se za šifru redovnog rada treba zadati više od jednog retka za jednog radnika. To će biti slučaj, na primjer, u slijedećoj situaciji:

 1. od 01. do 12. u mjesecu radnik je bio na redovnom radu
 2. od 13. do 18 u mjesecu, radnik je bio na bolovanju na teret fonda
 3. od 19. do 30 u mjesecu radnik je bio na redovnom radu.

U ovakvoj situaciji, u isplatnu listu se u datume od-do upisuje period od 01. do 12. u mjesecu, a u iznos plaće se upisuje cjelokupni iznos za čitav mjesec. U dokument Bolovanje na teret fonda upisuje se period od 13. do 18. U dokument Ostale naknade upisuje se period od 19. do 30.

Na ovaj način, R-Sm obrazac će automatski izraditi tri retka za odabranog radnika.

parametri_za_r-sm_obrazac.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)