User Tools

Site Tools


ovrsni_postupak_-_ovrha

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

OVRŠNI POSTUPAK - OVRHA

fina-screenshot540.jpg

Ovršni postupak (ovrha) je postupak u kojem ovrhovoditelj, uz pomoć suda ili javnog bilježnika, prisilno ostvaruje svoju tražbinu. Prema Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima od 1. siječnja 2011. godine Financijska agencija (Fina, Agencija) provodi ovrhe na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i građana, po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama, prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika, bez njegove suglasnosti.

Ovrha se ne provodi na primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti zakonom (primjerice, primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, tjelesnoga oštećenja, socijalne skrbi, privremene nezaposlenosti, dječjega doplatka, stipendije i pomoći učenicima i studentima) te ovršenik tim sredstvima može slobodno raspolagati.

Provedba ovog Zakona predstavlja iznimno važan i sveobuhvatan projekt koji mijenja dosadašnji način provođenja ovrhe, a kojemu su glavni ciljevi uređenje odnosa između dužnika i vjerovnika, povećanje učinkovitosti naplate potraživanja i zaštita vjerovnika. Prednosti novog sustava provođenja ovrha su uređenje odnosa između dužnika i vjerovnika, povećanje pravne sigurnosti, zaštita vjerovnika, usklađivanje propisa Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije i uređenih financijskih tržišta, brža naplata potraživanja, dostava osnova za plaćanje na jedno mjesto te postojanje jedinstvene baze podataka o otvorenim računima i o drugim novčanim sredstvima koje poslovni subjekti i građani imaju u bankama, stambenim štedionicama i kreditnim unijama.

JEDINSTVENI REGISTAR RAČUNA (JRR)

Jedinstveni registar računa je elektronička baza podataka o računima, koju vodi Fina. Sadrži podatke o računima poslovnih subjekata, jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave, računima Hrvatske narodne banke i računima banaka te, po prvi puta, računima građana Republike Hrvatske. Osim podataka o računima, u ovome su registru i podaci o postojanju oročenih novčanih sredstava, ugovorima o stambenoj štednji i depozitima u kreditnim unijama.

Javni podaci u Jedinstvenom registru računa su svi podaci o transakcijskom računu poslovnog subjekta uključujući i podatak o blokadi tog računa. Podaci o stanju na računu ili visini depozita se ne dostavljaju u Jedinstveni registar računa. Podaci iz Jedinstvenog registara računa koji se odnose na građane nisu javni i na njih se primjenjuje Zakon o zaštiti osobnih podataka.

POSTUPAK PROVOĐENJA OVRHE

OSNOVA ZA PLAĆANJE

Fina pokreće postupak provođenja ovrhe na temelju zaprimljene osnove za plaćanje. Osnova za plaćanje može biti rješenje o ovrsi, rješenje o osiguranju, zadužnica, nalog Ministarstva financija za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu, nalog za pljenidbu u postupku prisilnog izvršenja pravomoćno izrečene novčane kazne u kaznenom i prekršajnom postupku i svaka druga odluka nadležnog tijela kojom se u cijelosti ili djelomice prihvaća prijedlog za provedbu ovrhe. Rješenje o ovrsi donosi javni bilježnik, na temelju vjerovnikovog prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, ili nadležno tijelo (sud, porezna uprava, HZZO, HZMO).

Uz zadužnicu se prilaže i zahtjev u kojem vjerovnik zahtijeva naplatu svoje tražbine od dužnika ili/i jamaca plataca kao i iznos duga koji se naplaćuje.

DOSTAVA OSNOVE ZA PLAĆANJE U FINU

Nadležno tijelo, odnosno ovrhovoditelj, može dostaviti osnovu za plaćanje u izvorniku ili otpravku preko javnog bilježnika ili opunomoćenika, odnosno na drugi način uređen posebnim propisom, neposrednom dostavom, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati, u sljedeće Finine poslovne jedinice: Zagreb (Šoštarićeva 2), Rijeka (F. Kurelca 3), Osijek (L. Jaegera 1-3), Split (Mažuranićevo šetalište 24b), Kutina, Zabok, Bjelovar, Koprivnica, Čakovec, Varaždin, Karlovac, Sisak, Požega, Slavonski Brod, Vinkovci, Našice, Vukovar, Pula, Gospiću, Zadar, Šibenik i Dubrovnik.

Osnove za plaćanje mogu se poslati i poštom, kao preporučena pošiljka, na sljedeće adrese:

Zagreb: Fina,Vrtni put 3, 10000 Zagreb Split: Fina, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split Rijeka: Fina, F.Kurelca 3, 51000 Rijeka Osijek: Fina, L.Jaegera 1-3, 31000 Osijek.

OČEVIDNIK REDOSLIJEDA OSNOVA ZA PLAĆANJE

Primljene osnove za plaćanje i podaci o stupnju njihove izvršenosti upisuju se u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje.

Nadležna tijela, ovrhovoditelji i ovršenici mogu dobiti podatke, preslike i potvrde iz Očevidnika (podaci o redoslijedu i iznosu naplate, preslika Rješenja o ovrsi, preslika zadužnice), na temelju pisanog Zahtjeva za izdavanje podataka, preslika i potvrda iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje. Obrazac Zahtjeva dostupan je i u svim Fininim poslovnicama.

Ispunjen obrazac Zahtjeva za izdavanje podataka, preslika i potvrda iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje može se predati neposrednom dostavom ili poslati poštom u sljedeće Finine poslovne jedinice: Zagreb (Ulica grada Vukovara 70), Rijeka (F. Kurelca 3), Osijek (L. Jaegera 1-3), Split (Mažuranićevo šetalište 24b), Kutina, Zabok, Bjelovar, Koprivnica, Čakovec, Varaždin, Karlovac, Sisak, Požega, Slavonski Brod, Vinkovci, Našice, Vukovar, Pula, Gospiću, Zadar, Šibenik i Dubrovnik.

IZVRŠENJE OSNOVE ZA PLAĆANJE

Kada Fina zaprimi osnovu za plaćanje, daje naloge bankama za izvršavanje osnova za plaćanje na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenika u svim bankama, prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika, bez njegove suglasnosti.

IZUZEĆA OD OVRHE

Prema Ovršnom zakonu ovrha se ne provodi na sljedećim novčanim sredstvima:

 primanjima po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti, naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja;
 primanjima po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskome osiguranju;
 primanjima po osnovi socijalne skrbi;
 primanjima po osnovi privremene nezaposlenosti;
 primanjima po osnovi dječjega doplatka;
 primanjima po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima;
 naknadama za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika,
 primanjima po osnovi odličja i priznanja,
 rodiljnim i roditeljskim novčanim potporama, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno,
 ostalim primanjima izuzetima od ovrhe po posebnim propisima (npr. novčane potpore prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji).

Od ovrhe je izuzet iznos od 2/3 prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, a ako je plaća manja od prosječne, izuzima se iznos od 2/3 iznosa plaće.

Kada se radi o primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti od ovrhe, postupak je sljedeći:

 Ovršenik ispunjava obrazac Obavijesti o primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti od ovrhe (Obavijest po čl.122. st.1. Ovršnog zakona). Obrazac Obavijesti dostupan je i u svim Fininim poslovnicama.
 Ovršenik dostavlja potpisan obrazac Obavijesti u bilo koju Fininu poslovnicu.
 Fina o tome odmah obavještava banku, koja otvara poseban račun za ova sredstva, te uplatitelja primanja izuzetih od ovrhe, da bi ovršenik mogao ovim sredstvima slobodno raspolagati. 

Banke postupaju prema podacima sadržanim u nalogu dobivenom od Fine i izvršavaju pljenidbu novčanih sredstava na računu, vrše plaćanja i/ili blokadu, odnosno deblokadu računa ovršenika. Ako u osnovi za plaćanje nisu navedeni računi na kojima se ovrha provodi, ovrha se provodi redom, počevši od banke koja vodi najranije otvoreni račun prema podacima iz Jedinstvenog registra računa, koji vodi Fina.

Osnove za plaćanje donesene u ovršnim postupcima pokrenutima prije 1. siječnja 2011. godine izvršavaju se prema propisima koji su važili u vrijeme pokretanja postupka.

BLOKADA / DEBLOKADA RAČUNA

Ako osnova za plaćanje nije izvršena u cijelosti, Fina daje nalog bankama da blokiraju sve ovršenikove račune i zabrane raspolaganje oročenim novčanim sredstvima te u Jedinstveni registar računa stavlja oznaku blokade ovršenikovih računa i oznaku zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima.

Banke kontinuirano izvještavaju Finu o svim priljevima novčanih sredstava na ovršenikov račun. Priljev novčanih sredstava koristi se isključivo za izvršenje osnova za plaćanje zbog kojeg je ovršenikov račun blokiran, sve do izvršenja osnove za plaćanje. Nakon izvršenja osnove za plaćanje u cijelosti, Fina obavještava banku o deblokadi računa ovršenika i o ukidanju zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima na razini OIB-a ovršenika te mijenja oznaku blokade računa i oznaku zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima ovršenika u Jedinstvenom registru računa.

Ako u Jedinstvenom registru računa poslovni subjekt ima oznaku blokade računa, odnosno oznaku zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima, takav ovršenik (poslovni subjekt) ne smije obavljati obračunsko plaćanje (kompenzacija, cesija, asignacija, preuzimanje duga i drugi oblici namire međusobnih novčanih obveza i potraživanja); plaćati svoje obveze gotovim novcem, a gotov novac koji je primio obavljajući registriranu djelatnost dužan je položiti na račun u banci niti plaćati preko institucije za platni promet (pravna osoba koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za pružanje platnih usluga).

PROPISI

U nastavku su neki od najvažnijih propisa koji reguliraju postupak provođenja ovrhe na novčanim sredstvima.

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, NN 91/2010 Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, NN 96/2010 Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, NN 105/2010 Ovršni zakon, NN 139/2010 Pravilnik o Jedinstvenom registru računa, NN 96/2010

Izvor: http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1488

ovrsni_postupak_-_ovrha.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)