User Tools

Site Tools


osobni_automobili_i_placa_u_naravi

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Osobni automobili i plaća u naravi

auti.jpg

Zakon o porezu na dobit i Zakon o porezu na dohodak daje mogućnost da se za troškove osobnih automobila obračunava plaća u naravi za zaposlenike koji ih koriste. Pri tome se uz osnovicu obračuna u trošak moraju uključiti svi doprinosi i porezi vezani uz dohodak od nesamostalnog rada koje predviđa Zakon o porezu na dohodak.

U slučajevima kada takve troškove obračunavamo kao plaću u naravi svi troškovi automobila su priznati u 100%.

PDV po ulaznim računima koji su vezani za nabavu, najam i korištenje osobnih automobila priznat je u 70%- tnom iznosu dok se 30% pretporeza ne može odbiti bez obzira da li se za osobne automobile obračunava plaća u naravi ili ne (članak 20. Zakona o PDV-u ).

Porezni status troškova koji su nastali u vezi s uporabom osobnog automobila objasnilo je i Ministarstvo financija u svojem mišljenju gdje naglašava da se na takve troškove ne primjenjuje MRS 16 ni HSF 6. Smatra se da se dio pretporeza koji se ne može priznati evidentira kao nepriznati trošak razdoblja. Iznimku čine samo takvi ulazni računi vezani uz osobne automobile za koje se obračunava plaća u naravi.

U tom slučaju 30% nepriznatog PDV-a predstavlja porezno priznati trošak prema Zakonu o porezu na dobit i porezu na dohodak. To u praksi znači da PDV nije priznat kao pretporez, ali je taj iznos nepriznatog PDV-a priznat kao trošak razdoblja.

Poduzetnik koji želi za troškove osobnih automobila obračunavati plaću u naravi, mora donijeti Odluku o davanju automobila na korištenje. Pri tome mora naznačiti kako će se utvrđivati vrijednost primitka u naravi.

Zakon o porezu na dohodak je u čl. 16 predvidio slijedeće mogućnosti:

a) Pri korištenju prijevoznih sredstava – primitak je iznos u visini od l% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjesečno (uvećano za porez na dodanu vrijednost) odnosno u visini 20 % od mjesečne rate za operativni leasing (uvećano za porez na dodanu vrijednost), bez obzira na opseg korištenja prijevoznih sredstava u privatne svrhe

b) Primitak se može utvrđivati i prema opsegu stvarnog korištenja na slijedeći način, za cestovna motorna vozila – na iznos koji se dobije tako da se ukupno prijeđena kilometraža u privatne svrhe pomnoži s 2,00 kune po prijeđenom kilometru Na taj način dobivenu neto vrijednost primitka u naravi uvećavamo za PDV-om dodajemo neto plaći zaposlenika i sve zajedno preračunavamo na bruto iznos plaće.

Ako se plaća po osnovi korištenja prijevoznog sredstva u privatne svrhe utvrđuje prema opsegu stvarnog korištenja, poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće obvezan je voditi evidenciju o prijeđenoj kilometraži i vremenu korištenja u privatne svrhe, dok u ovom drugom slučaju nema tu obvezu.

Kada se radi o osobnim automobilima i drugim prijevoznim sredstvima te isporukama dobara i obavljenim uslugama u vezi s njima, što se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, taksi službu, prijevoz umrlih, iznajmljivanje te za daljnju prodaju tada se pretporez iz ulaznih faktura smije odbiti u cijelosti a svi troškovi po toj osnovi su 100% porezno priznati.

Izvor:http://www.racunovodja.hr/osobni-automobili-i-pla-ca-u-naravi-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4pHAAbyPGBIZ/

osobni_automobili_i_placa_u_naravi.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)