User Tools

Site Tools


osnove_obveze_prema_propisima_zastite_na_radu

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Osnove obveze prema propisima zaštite na radu (za obrtnike - općenito)

zastita-na-radu.jpg

PROCJENA OPASNOSTI

Prema posljednjim izmjenama Zakona o zaštiti na radu (NN 75/09) svi poslodavci, bez obzira na djelatnost i broj zaposlenih radnika, imaju obvezu izrade procjene opasnosti. Revizija procjene opasnosti obavlja se najmanje svake dvije godine ili nakon svih izmjena i poremećaja u procesu rada koji izazivaju štetne posljedice po sigurnost i zdravlje.

OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Prema posljednjim izmjenama Zakona o zaštiti na radu (NN 75/09) svi poslodavci, bez obzira na djelatnost i broj zaposlenih radnika, dužni su provesti osposobljavanje radnika za rad na siguran način, u roku od 30 dana po zapošljavanju. Osposobljavanja mogu provoditi samo ovlaštene pravne osobe koje ispunjavaju propisane uvjete.

ISPITIVANJE ELEKTROINSTALACIJA

Poslodavac dužan periodički ispitivati električne instalacije najmanje jednom u 4 godine. Ta obveza proizlazi iz Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) i čl. 42. Zakona o zaštiti na radu.

ISPITIVANJA RADNOG OKOLIŠA

Poslodavac je dužan najmanje jednom u dvije godine obavljati ispitivanja čimbenika radnog okoliša (osvijetljenost, buka, mikroklima, kemijski čimbenici). Svrha ispitivanja je utvrditi koliko su nalazi ispitivanja u granicama utvrđenim propisima i normama koje se odnose na pojedina područja.

OSPOSOBLJAVANJE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

Poslodavac je dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći na radu. U svim radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći.

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike. Na osnovi tog plana moraju se provesti praktične vježbe evakuacije najmanje jedanput u dvije godine.

ISPITIVANJE STROJEVA I UREĐAJA

Prema Zakonu o zaštiti na radu poslodavac je dužan redovito obavljati preglede strojeva i uređaja radi utvrđivanja da li su na njima primjenjeni propisi zaštite na radu i da li zbog nastalih promjena tijekom uporabe ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika. Ispitivanja strojeva s povećanim opasnostim (plinska trošila i dr.) smiju obavljati samo ovlaštene pravne osobe koje zadovoljavaju propisane kadrovske i tehničke uvjete.

KNJIGA NADZORA, EVIDENCIJE I ZNAKOVI SIGURNOSTI

Sukladno propisima na snazi poslodavac je dužan voditi propisane evidencije na EK obrazcima. Radni prostori treba biti označen odgovarajućim oznakama sigurnosti (upute za rad na siguran način, evakuacijske i sigurnosno-požarne upute). Poslodavac je dužan u poslovnom prostoru držati knjigu nadzora iz zaštite na radu.

OSPOSOBLJAVANJE POSLODAVCA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU

Ukoliko nemaju položen stručni ili majstorski ispit, poslodavci su dužni osposobiti se za vođenje poslova zaštite na radu prema čl. 26 Zakona o zaštiti na radu. Za neispunjavanje svake od navedenih zakonskih obveza predviđene su novčane kaznu iznosu od 10.000 do 40.000 kuna.

Izvor: Preventa - Centar za integralnu sigurnost d.o.o.

osnove_obveze_prema_propisima_zastite_na_radu.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)