User Tools

Site Tools


osigurana_prehrana_i_umanjenje_dnevnica

Osigurana prehrana i umanjenje dnevnica

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Za nadoknadu troškova prehrane za vrijeme trajanja službenog puta, kao i za nadoknadu troškova pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeni put, radnicima se isplaćuju dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu.

Pravilnikom o porezu na dohodak propisani su neoporezivi iznosi dnevnica za službena putovanja u zemlji u visini od 170,00 kn za službena putovanja koja traju više od 12 sati, te 85,00 kn za ona koja traju više od 8 a manje od 12 sati. Visina dnevnica za službena putovanja u inozemstvu propisana je Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna1.

No, na službenom putu neki od obroka radniku može biti osiguran i na neki od drugih načina, primjerice kroz omogućavanje punog ili polupansiona, putem reprezentacije i dr.

U slučajevima kada je na službenom putovanju, na teret poslodavca, osiguran jedan obrok (ručak ili večera), prema Pravilniku o porezu na dohodak, neoporezivi iznos dnevnice koji se isplaćuje u novcu umanjuje se za 30%, odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera). Doručak koji je uračunat u cijenu noćenja smatra se troškom noćenja i ne smatra se osiguranom prehranom.

Nadalje, izmjenama navedenog Pravilnika u primjeni od 1.1.2018. godine, nadopunjuju se prethodno navedene odredbe, odnosno propisuje se da se smatra da je osobi osigurana prehrana i kada je osiguran obrok (ručak i/ili večera):

  • u cijeni kotizacije za prisustvovanja seminarima, stručnim savjetovanjima i sl.,
  • u cijeni karte za putovanje brodom,
  • u cijeni zrakoplovne putničke karte, zbog prekida putovanja ili
  • iz sredstava reprezentacije poslodavca.

Ako se na službenom putu ili na radu na terenu radniku na teret poslodavca osigurava ručak i/ili večera, neoporezivi iznos dnevnice umanjuje se za 30% odnosno 60%.

Dakle, u slučaju kada se radniku na teret poslodavca osigurava jedan ili dva obroka odnosno ručak i/ili večera za vrijeme trajanja službenog puta, neoporezivi iznos dnevnice se umanjuje za 30% (ručak ili večera) odnosno 60% (ručak i večera). No, ako trošak obroka ne snosi poslodavac, primjerice radnik je ugošćen od strane poslovnog partnera, tada nije potrebno umanjiti neoporezivi iznos dnevnice.

Navedena pravila primjenjuju se i u slučaju dnevnica za rad na terenu. Odnosno, spomenutim izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak sada je također propisano da se odredbe o umanjenju dnevnica u slučaju da je radniku osiguran jedan ili dva obroka (ručak i/ili večera) primjenjuju i na dnevnice za rad na terenu.

Nadalje, izmijenjenim Pravilnikom sada se pojašnjava da se dnevnica za rad na terenu može isplatiti i za dane provedene u odlasku i povratku s terenskog rada ako su zadovoljeni ostali uvjeti vezani za rad na terenu propisani Pravilnikom.

Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/porezi/osigurana-prehrana-i-umanjenje-dnevnica/

osigurana_prehrana_i_umanjenje_dnevnica.txt · Last modified: 2018/02/26 06:59 by gasparovic