User Tools

Site Tools


oporezivanje_premija_osiguranja

Oporezivanje premija osiguranja

Poslovi osiguranja su sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom, odnosno ugovora o životnom osiguranju osim obveznih zdravstvenih, obveznih mirovinskih osiguranja i obveznih socijalnih osiguranja. Ugovorom o osiguranju osiguratelj se obvezuje ugovaratelju osiguranja isplatiti osiguraniku ili korisniku osiguranja osigurninu ako nastane osigurani slučaj, a ugovaratelj se osiguranja obvezuje osiguratelju platiti premiju osiguranja. U ugovorima o osiguranju osoba (osiguranje života i osiguranje od nesretnog slučaja), visina osiguranog iznosa koji je osiguratelj dužan isplatiti kad nastupi osigurani slučaj utvrđuje se u polici prema sporazumu ugovornih strana.

Dohodak od osiguranja

Dohotkom od osiguranja smatraju se primici u visini uplaćenih i porezno priznatih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, a u slučaju otkupa polica životnog i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja ili prestanka osiguranja dohotkom se smatra iznos primitka, ako je manji od uplaćenih premija osiguranja. Dohodak od osiguranja utvrđuje osiguravatelj koji je isplatitelj osigurane svote.

Predujam poreza

Predujam poreza na dohodak od osiguranja plaća se od osnovice primitka u visini uplaćenih porezno priznatih premija osiguranja, odnosno u visini isplaćene svote ako je manji od uplaćenih premija osiguranja, te u visini uplaćenih premija osiguranja na koje se ne plaća porez na dohodak, po stopi od 12%, bez priznavanja osobnog odbitka. Navedeni predujam obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji primitka, istodobno s isplatom na svoj OIB prema općini/gradu prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika, kao porez po odbitku, bez obzira na to obavljaju li isplatu osiguraniku ili korisniku osiguranja. Zbirne uplate Porezna uprava će rasporediti po pojedinom poreznom obvezniku prema podacima iz dostavljenog Obrasca JOPPD od strane isplatitelja primitka.

Što se ne smatra dohotkom od osiguranja?

Dohotkom se ne smatraju primici po osnovi osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine. Međutim, primici po osnovi životnog osiguranja i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja smatraju se dohotkom ako su premije toga osiguranja bile porezno priznati izdatak. Znači, porez na dohodak se plaća na primitke od životnog osiguranja s obilježjem štednje ako su po toj osnovi u razdoblju od 1.7.2001. do 30.6.2010. uplaćene premije osiguranja bile porezno priznati izdatak, ili su temeljem podnesene godišnje porezne prijave iskorištene za uvećanje osobnog odbitka na godišnjoj razini. Naime, poreznim je propisima bilo uređeno da su se izdacima koji se oduzimaju od primitka kod utvrđivanja dohotka smatrale i uplaćene premije osiguranja (po osnovi osiguranja života, dopunskog zdravstvenog i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja). Navedene premije su se priznavale kao porezno dopustivi izdaci od 1.7.2001., a prestale su biti porezno priznati izdatak 1.7.2010.

Isplata primitka po osnovi osiguranja

Primici i izdaci utvrđuju se primjenom načela blagajne, s tim da se primici pripisuju onome tko ih stekne, a izdaci se pripisuju onome tko ih je i imao. Isplata primitka po osnovi osiguranja može se obaviti osiguraniku ili korisniku osiguranja. Ako su uplaćene premije bile porezno priznati izdatak kako je naprijed navedeno, tada na tako isplaćene primitke treba obračunati porez na dohodak od osiguranja te o toj činjenici treba izvijestiti u Obrascu JOPPD koristeći šifre (oznake) za tu vrstu dohotka. Međutim, ako uplaćene premije nisu bile porezno priznati izdatak, tada isplata primitka ne podliježe porezu na dohodak te se o tome izvješćuje u Obrascu JOPPD na način da se, između ostaloga na stranici B u polja 6.1. i 6.2. upiše 0000 te u polju 15.1. oznaka 01 kao neoporezivi primitak po osnovi osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine.

Isplata primitaka od osiguranja i status uzdržavanog člana

U slučaju da je u ugovoru/polici osiguranja navedeno da se primitak od osiguranja isplaćuje uzdržavanom članu uže obitelji ili uzdržavanom djetetu, tada ta uzdržavana osoba ili dijete ne bi smjelo primiti u 2016. više od 13.000,00 kn po osnovi osiguranja (ili po bilo kojoj drugog osnovi koja ulazi u 13.000,00 kn), a pri čemu nije bitno da li su ti primici oporezivi ili neoporezivi.


Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/porezi/oporezivanje-premija-osiguranja/

Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

oporezivanje_premija_osiguranja.txt · Last modified: 2016/11/21 03:43 by gasparovic