User Tools

Site Tools


oporezivanje_pdv-om_primljenih_predujmova_za_dobra_ili_usluge

Oporezivanje PDV-om primljenih predujmova za dobra ili usluge

U svakodnevnom poslovaju, a kako bi osigurali likvidnost i naplatu naših potraživanja, vrlo često od poslovnih partnera (kupaca) zahtijevamo plaćanje unaprijed za buduće isporuke dobara ili obavljanje usluga u punom ili određenom postotku od cjelokupnog iznosa naknade za naručena dobra ili usluge.

Bitno je napomenuti da obveza izdavanja računa za primljeni novčani iznos koji se odnosi na buduću isporuku dobara ili usluga proizlazi iz čl. 78. st. 1. t. 4. i t. 5. Zakona o PDV-u.
Račun za predujam izdajemo tek kada su novčana sredstva stvarno i uplaćena na poslovni račun, tj. kad su vidljiva na bankovnim izvodima ili kada su naplaćena u gotovini ili kartično.
Navedeno proizlazi iz čl. 30. st. 5. Zakona o PDV-u:
„Za primljene predujmove obveza obračuna PDV-a na primljeni iznos nastaje u trenutku primitka predujma“.
Izlazni račun za primljeni predujam mora sadržavati sve elemente koje propisuje čl. 79. st. 1. Zakona o PDV-u, osim stavke koja se odnosi na količinu dobara/usluga (čl. 159. st.1. Pravilnika o PDV-u).
Iz ukupnog novčanog iznosa primljenog predujma potrebno je preračunatom stopom PDV-a izračunati osnovicu i obvezu za PDV. Za stopu PDV-a od 25% preračunata stopa iznosi 20%, za stopu PDV-a od 13% preračunata stopa iznosi 11,5044%, a za stopu PDV-a od 5% preračunata stopa iznosi 4,7619%.
Izdani račun za predujam potrebno je evidentirati u redovnoj knjizi izlaznih računa - Knjiga I-RA (čl. 164. Pravilnika o PDV-u), a primljeni predujmovi će se u Obrascu PDV iskazati pod točkom II.1, II.2. ili II.3, ovisno koja se stopa PDV-a primjenjuje.

Ako je izvršena isporuka dobara ili pružena usluga u roku za podnošenje prijave PDV-a za razdoblje oporezivanja u kojem je i primljen predujam, račun za primljeni predujam nije potrebno izdati u skladu s čl. 159. st. 4. Pravilnika o PDV-u.
Navedeno znači da ako smo primili predujam za buduću isporuku dobara ili pružanje usluge 27.09.2016. godine, a isporuka dobara ili izvršenje usluge je obavljeno do 20.10.2016. godine (krajnji rok za podnošenje PDV obrasca za mjesec rujan 2016. godine), račun za primljeni predujam nismo dužni izdati, već izdajemo redovan račun za isporučeno dobro ili pruženu uslugu.
U slučaju da će dobro biti isporučeno ili će usluga biti obavljena 21.10.2016. godine, račun za predujam dužni smo izdati i iskazati obvezu za PDV za obračunsko razdoblje kad je isti i primljen.

Ako su isporuka dobara ili pružanje usluga izvršeni u narednom obračunskom razdoblju potrebno je izdati (konačan – redovni) račun kupcu od kojeg smo ranije primili uplaćeni predujam za isporuku istih. Obzirom da se računi za predujam izdaju kronološkim redoslijedom kao i „redovni“ računi, na računu za isporučena dobra ili izvršene usluge potrebno je uraditi poreznu rekapitulaciju, tj. napraviti poveznicu s obračunanim i plaćenim PDV-om po ranije izdanom računu za primljeni predujam te ako je iznos obveze za PDV iz konačnog računa jednak obračunanoj i ranije plaćenoj obvezi PDV-a iz računa za predujam, ne nastaje porezna obveza, ako je obveza PDV-a po računu za predujam veća od obveze po konačnom računu za isporučena dobra ili puženu uslugu u tom slučaju ostvarujemo pravo na povrat više plaćenog PDV-a, odnosno ako je obveza PDV-a po računu za predujam manja od obveze po konačnom računu dužni smo obračunati i uplatiti navedenu razliku obveze za PDV u državni proračun.

Ako je riječ o primljenim predujmovima za buduće isporuke dobara ili usluge, a koje podliježu oslobođenju od plaćanja PDV-a, ili nisu predmet ooprezivanja, iz svote primljenog predujma ne obračunava se obveza za PDV.


Izvor: https://burza.com.hr/portal/oporezivanje-pdv-om-primljenih-predujmova-za-dobra-ili-usluge/11365

Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

oporezivanje_pdv-om_primljenih_predujmova_za_dobra_ili_usluge.txt · Last modified: 2016/10/21 03:46 by gasparovic