User Tools

Site Tools


operativni_leasing_kod_neprofitne_organizacije

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Operativni leasing kod neprofitne organizacije

auti.jpg

Pitanje;

Neprofitna organizacija nabavila je osobni automobil na operativni leasing. Ugovor s davateljem leasinga zaključen je na 60 mjeseci uz plaćanje jamčevine u iznosu od 15.000,00 kuna. Neprofitna organizacija je primila i račun ugovora o leasingu na iznos od 850,00 kuna i podmirila ga. Račun za prvu ratu najamnine naiznos od 2.460,00 kn također je podmiren. Neprofitna organizacija nije u sustavu PDV-a. Kako treba pravilno evidentirati navedene poslovne događaje?

Odgovor:

Radi nedostatka financijskih sredstava pravne osobe često nabavljaju dugotrajnu nefinancijsku imovinu pitem leasinga. riječ „leasing“ potječe iz engleskog jezika i u prijevodu znači „dati“ u najam. Operativni elasing to i je. Od kraja 2006.g. se u republici Hrvatskoj primijenjuje Zakon o leasingu (Nar.nov. br. 135/06) čije odredbe se uglavnom odnose na uređivanje poslovanja davatelja leasinga.

Prema navedenom Zakonu razlikuju se dvije temeljne vrste leasinga, i to:

–financijski leasing i

–operativni leasing.

Klasifikacija leasing poslova ovisi o tome u kojoj se mjeri rizici i koristi povezani s vlasništvom nad predmetom leasinga prenose na korisnika leasinga, te prenosi li se po završetku ugovorenog vremena vlasništvo nad imovinom na korisnika leasinga ili ne.

Ako se rizici i koristi ne prenose na korisnika, te ako se predmet leasinga ne prenosi u vlasništvo korisnika ni nakon isteka ugovorenog vremena, govorimo o operativnom leasingu.

Iz navedenog je razvidno da je operativni leasing u stvari klasični najam, te se u knjigovodstvenim evidencijama ugovoreni iznosi leasing rata evidentiraju kao rashodi za najamninu.

Prema računskom planu za neprofitne organizacije rashodi za najamnine se evidentiraju na osnovnom računu odjeljka 4255 – Zakupnine i najamnine. kao rashodi za najamninu klasificiraju se i drugi izdaci ugovoreni za operativni leasing, kao plaćanje osiguranja, redovitog servisiranja i slični izdaci.

Izdatak za jamčevinu se ne klasificira kao rashod najma-leasinga. Jamčevina se ugovara za osiguravanje ispunjavanja svih obveza iz ugovora o leasingu i korisnik leasinga će na kraju ugovorenog razdoblja dobiti povrat uplaćenih sredstava.

To nije naknada za izvršenu uslugu najma pa davatelj leasinga na iznos jamčevine ne obračunava PDV. Uplaćena jamčevina je za neprofitnu organizaciju polog novčanih sredstava i evidentira se kao potraživanje od davatelja leasinga na osnovnom računu odjeljka 1221 - Jamčevni polozi.

Izdatak na ime naknade za sklapanje ugovora (za obradu ugovora klasificira se kao financijski rashod neprofitne organizacije i evidentira na osnovnom računu odjeljka 4434 – Ostali nespomenuti financijski rashodi). U knjigovodstvenim evidencijama neprofitna organizacija ne evidentira predmet leasinga kao svoju dugotrajnu nefinancijsku imovinu jer se predmet leasinga nakon isteka operativnog leasinga vraća davatelju, tj. neprofitna organizacija nije i ne postaje vlasnik predmeta leasinga. Međutim, neprofitna organizacija treba predmet operativnog leasinga evidentirati u svojoj izvanbilančnoj evidenciji na računima skupine 61 (aktiva) i 62 (pasiva), kao tuđu imovinu na korištenju.

Kod neprofitne organizacije koja nije u sustavu PDV-a knjiženja u vezi operativnog leasinga su slijedeća:

Red.br. Opis Iznos Duguje Potražuje

1. Plaćanje jamčevine 15.000,00 1211 1111

2. Račun za obradu ugovora 850,00 4434 2443

2.a. Plaćanje računa za obradu ugovora 850,00 2443 1111

3. Račun za ratu oper. leasinga 2.460,00 4255 2425

3.a. Plaćanje računa za op.leasing 2.460,00 2425 1111

4. Izvanbilančna evidencija 120.000,00 6111 6211

Izvor: Ripup 2/2012, str. 15

operativni_leasing_kod_neprofitne_organizacije.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)