User Tools

Site Tools


olaksice_za_zaposljavanje_prema_zakonu_o_poticanju_zaposljavanja_19.12.2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Olakšice za zapošljavanje prema Zakonu o poticanju zapošljavanja

zaposljavanjev.jpg

Naime, prema noveliranom članku 3. stavku 1. Zakona o poticanju zapošljavanja, pravo na olakšicu u obliku oslobađanja od obveze doprinosa, obveze obračuna i uplate doprinosa na osnovicu prema plaći, odnosno prema osnovici za obračun doprinosa za mjesec dana rada prema posebnim propisima o doprinosima, u trajanju od dvije godine, može ostvariti poslodavac koji na temelju ugovora o radu zaposli nezaposlenu osobu iz članka 2. stavka 1. podstavaka 1. i 2. tog Zakona.

Navedene odredbe odnose se na:

1) nezaposlenu osobu bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala, osobu koja se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba vodi duže od trideset dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, te se zapošljava na temelju ugovora o radu ili se korištenjem mjera aktivne politike u zapošljavanju, stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

2) dugotrajno nezaposlenu osobu, osobu koja se, bez obzira ima li evidentiran staž u mirovinskom osiguranju ili je staž mirovinskog osiguranja ostvarila kod inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba vodi neprekidno duže od dvije godine te se zapošljava na temelju ugovora o radu.

Poslodavac koji zaposli navedene nezaposlene osobe stječe pravo na olakšicu u obliku oslobađanja od obveze doprinosa, obveze obračuna i uplate doprinosa na osnovicu prema plaći, odnosno prema osnovici za obračun doprinosa za mjesec dana rada prema posebnim propisima o doprinosima u trajanju do dvije godine (radi se o doprinosu za obvezna osiguranja na osnovicu, odnosno plaću za zdravstveno osiguranje, za zaštitu zdravlja na radu, za zapošljavanje te posebnom doprinosu za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, ako je poslodavac obveznik uplate toga posebnog doprinosa).

Poslodavac koji koristi navedene olakšice, ne može za istu osobu koristiti mjere aktivne politike u zapošljavanju koje se provode prema posebnom propisu niti po toj osnovi ostvariti druga prava.

Bitno je napomenuti da ako radni odnos radnika za kojeg je poslodavac koristio olakšicu, nakon njezinog isteka, ne traje još najmanje godinu dana, poslodavac ne može ostvariti pravo na olakšicu za drugu novozaposlenu osobu. U tom slučaju olakšicu za drugu novozaposlenu osobu poslodavac ne može koristiti u razdoblju od godine dana od dana prestanka radnog odnosa radnika za kojeg je koristio olakšicu, ako je do prestanka radnog odnosa došlo iz poslovno uvjetovanih razloga ili istekom ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme.

Da bi poslodavac mogao koristiti olakšicu za zapošljavanje, mora ispuniti sljedeće uvjete:

- mora radnicima dospjele plaće isplatiti sukladno odredbama Zakona o radu,

- mora dospjele poreze i doprinose za obvezna osiguranja uplatiti istovremeno s isplatom plaće, te

- za vrijeme trajanja olakšice niti za jednog svog radnika ne smije donijeti odluku o otkazu iz poslovno uvjetovanih razloga.

U slučaju da poslodavac koristi olakšicu, a nastupi okolnost uslijed koje poslodavac više ne ispunjava neki od uvjeta za korištenje olakšice, danom prestanka ispunjavanja uvjeta gubi pravo na tu olakšicu te je dužan u roku od trideset dana obračunati i uplatiti obvezu doprinosa na osnovicu u visini ukupno iskorištenog iznosa olakšice, te o tome, prema posebnom propisu, izvijestiti tijelo nadležno za financije.

Poslodavac je, prije početka korištenja olakšice, dužan od tijela nadležnog za provedbu mirovinskog osiguranja i tijela nadležnog za vođenje evidencije nezaposlenih, pribaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za korištenje olakšice. Naravno, ispunjavanje uvjeta za korištenje olakšica za zapošljavanje provjeravat će se i nadzirati, i to od tijela državne uprave nadležnog za financijske poslove, odnosno tijela državne uprave nadležnog za inspekciju rada.

Izvor: http://iusinfo.hr/DailyContent/Topical.aspx?id=14428

olaksice_za_zaposljavanje_prema_zakonu_o_poticanju_zaposljavanja_19.12.2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)