User Tools

Site Tools


obveznik_hgk_clanarine_i_doprinosa_27.09.2013

Obveznik HGK članarine i doprinosa

OBVEZNIK ČLANARINE I DOPRINOSA

OBVEZNIK MJESEČNE ČLANARINE

Prvu grupu čine članice koje ne prelaze dva od slijedeća tri kriterija:

a) ukupna aktiva iznosi 7.500.000,00 kuna

b) ukupni prihod iznosi 15.000.000,00 kuna

c) imaju do 50 zaposlenika

Drugu grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu kategoriju, ali nikad ne prelaze dva od

slijedeća tri kriterija:

a) ukupna aktiva iznosi 30.000.000,00 kuna

b) ukupni prihod iznosi 59.000.000,00 kuna

c) imaju do 250 zaposlenika

Treću grupu čine članice koje prelaze bar dva od tri kriterija za drugu kategoriju.

Visinu mjesečne obveze članice Komore po osnovi članarine određuje grupa članice izračunata na osnovi podataka iz Godišnjeg financijskog izvještaja za 2011. godinu.

Članice Komore za koje je pokrenut likvidacijski stečajni postupak, likvidacija, koje su u mirovanju ili koje su pripojene drugom pravnom subjektu dužne su platiti sva svoja dospjela dugovanja za financiranje Hrvatske gospodarske komore nastala do trenutka otvaranja navedenog stečajnog postupka, odnosno pokretanja postupka likvidacije, donošenja rješenja o pripajanju društva ili odluke o mirovanju.

PROPISANI IZNOSI ČLANARINE I VISINE DOPRINOSA

Visina mjesečne članarine iznosi za:

- Prvu grupu članica 50,00 kn,

- Drugu grupu članica 1.275,00 kn,

- Treću grupu članica 4.675,00 kn

Članice Komore upisane u sudski registar u 2012. godini i 2013. godini dužne su plaćati mjesečnu članarinu od 50,00 kn.

Iznimno, članice Komore osnovane i upisane u sudski registar u 2012. godini i 2013. godini kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću oslobođene su plaćanja članarine i doprinosa dok društvo ne poveća temeljni kapital tako da dosiže ili postaje veći od najnižeg temeljnog kapitala iz članka 389. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, kada se na temeljni kapital društva i na poslovne udjele primjenjuju odredbe članka 390. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Visinu godišnje obveze u 2013. godini po osnovi doprinosa čini ukupan prihod članice HGK iskazan za 2011. godinu pomnožen sa stopom od 0,005%.

Visina mjesečne obveze po osnovi doprinosa izračuna se tako da se ukupan prihod članice HGK iskazan za 2011. godinu pomnoži sa stopom od 0,005% i podijeli s 12.

ROK UPLATE I UPLATNI RAČUNI

Članica HGK, dužna je svotu članarine uplaćivati mjesečno do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

Mjesečna svota doprinosa

Članica HGK, dužna je svotu doprinosa uplaćivati mjesečno do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

IBAN

IBAN je međunarodni broj transakcijskog računa korisnika platnih usluga u banci (International Bank Account Number) koji predstavlja konstrukciju računa za potrebe izvršenja međunarodnih i nacionalnih platnih transakcija. IBAN konstrukcija transakcijskih računa uvodi se u nacionalni platni promet kako bi se ujednačile nacionalne i međunarodne platne transakcije te osigurala neponovljivost računa na razini cijelog sustava, a precizno identificira državu, banku i račun klijenta u banci.

Zakon o platnom prometu (Narodne novine, br. 133/2009.) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2011. usklađen je s europskom Direktivom o platnim uslugama (Payment Services Directive). Na temelju ovog Zakona Hrvatska narodna banka donijela je Odluku o načinu otvaranja transakcijskih računa (Narodne novine, br. 3/2011., 35/2011., 50/2011., 89/2011., 101/2011. i 135/2011.).

IBAN se koristi u Hrvatskoj još od 2007. godine za izvršavanje prekograničnih platnih transakcija radi bržeg i jednostavnijeg izvršavanja međunarodnog platnog prometa.

Novost je da je od 1. lipnja 2012. otvorena mogućnost upotrebe IBAN konstrukcije transakcijskog računa i za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija, a od 1. lipnja 2013. godine IBAN konstrukcija transakcijskih računa obvezno se koristi za izvršavanje svih platnih transakcija i banke otvaraju transakcijske račune isključivo prema IBAN konstrukciji.

Napominjemo da Naredba Ministarstva financija o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba sadrži uplatne račune po postojećoj konstrukciji transakcijskog računa za izvršenje nacionalnih platnih transakcija i po IBAN konstrukciji.

Slijedom toga, procedura za uplatu članarine i doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori, provodi se preko sljedećih žiro računa ili IBAN-ova:

xŽiro račun:IBAN:
Članarina HGK1001005-1700052620HR8510010051700052620
Doprinos HGK1001005-1700052783HR4910010051700052783

Ukoliko IBAN nije naveden na nalogu za plaćanje inozemne banke naknadno naplaćuju troškove obrade.

Dostavlja li se platni nalog elektronski, IBAN se unosi bez praznih polja ili razmaka, a na platnom nalogu u papiru, svaki od četiri znaka mora biti odijeljen jednim praznim poljem.

Na platnom nalogu struktura modela i poziva na broj ostaje nepromijenjena.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor:http://www.hgk.hr/financiranje-hgk

obveznik_hgk_clanarine_i_doprinosa_27.09.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)