User Tools

Site Tools


obveznici_revizije_za_2020._godinu

Obveznici revizije za 2020. godinu

www.actarius.hr

info@actarius.h

2020.19.1.1 Obveznici revizije za 2020. godinu

Obveznici zakonske revizije moraju imenovati revizorsko društvo za obavljanje revizije najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se zakonska revizija odnosi. U tom smislu, ako poslovna godina završava 31. prosinca 2020., rok za odabir revizora za 2020. godinu je do 30. rujna 2020. godine.

Obveznici revizije propisani su odredbom čl. 20. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15-47/20 – nadalje: ZOR), dok je postupak izbora revizora te ugovaranje revizijskih angažmana definirano Zakonom o reviziji (Nar. nov., br. 127/17 – nadalje: ZoREV) i Međunarodnim revizijskim standardima (nadalje: MRevS).

Obvezi revizije, sukladno čl. 20. ZOR-a, podliježu:

I. godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji subjekata od javnog interesa te velikih i srednjih poduzetnika koji nisu subjekti od javnog interesa;

II. godišnji konsolidirani financijski izvještaji poduzetnika koji su matična društva velikih i srednjih grupa (ako nisu obveznici revizije prema uvjetima navedenim u točki I.);

III. godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji dioničkih društava, komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću (ako nisu obveznici u skladu sa uvjetima navedenim u točkama I. i II.) čiji odvojeni, odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji prelaze pokazatelje u barem dva od sljedeća tri uvjeta:

- iznos ukupne aktive 15.000.000,00 kuna

- iznos prihoda 30.000.000,00 kuna

- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – najmanje 25

IV. godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište (ako nisu obveznici u skladu sa uvjetima navedenim u točkama I., II. i III.);

V. godišnji financijski izvještaji poduzetnika koji su sudjelovali u poslovnim pripajanjima, spajanjima, odnosno podjelama kao preuzimatelji ili novoosnovana društva (ako obvezi revizije ne podliježu u skladu sa uvjetima navedenim u točkama I., II., III. i IV.).

Nadalje, matična društva malih grupa ako nemaju obvezu sastavljanja godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja nisu obveznici revizije za te godišnje konsolidirane financijske izvještaje.

Revizorske usluge u Republici Hrvatskoj može obavljati revizorsko društvo, kao i društvo iz druge države članice ako ima odobrenje za rad izdano od Ministarstva financija, odnosno ako je registrirano pri Ministarstvu financija.

Izbor revizora ne smije biti ničim uvjetovan, a zabranjena je svaka ugovorna odredba kojom se obvezniku zakonske revizije ograničava pravo na slobodan izbor revizorskog društava. Prilikom imenovanja revizorskog društva u slučaju zakonske revizije subjekata od javnog interesa potrebno je postupiti i u skladu s odredbom članka 41. ZoREV-a i članka 16. Uredbe (EU) 537/2014 . Nadalje, potrebno je voditi računa i o odredbama čl. 44. ZoREV-a, koji navodi da je isključena mogućnost obavljanja zakonske revizije u istoj pravnoj osobi za istu poslovnu godinu, ako revizorsko društvo vrši određene usluge subjektu. Detaljnije vidjeti u čl. 44. ZoREV-a.

Međusobna prava i obveze revizora i revidiranog subjekta uređuju se ugovorom o reviziji (čl. 40. ZoREV-a), koji nakon imenovanja revizora mora obavezno biti sklopljen u pisanom obliku, a ugovor treba sadržavati i iznos naknade za obavljanje revizije, koji ne smije biti podložan nikakvom obliku uvjetovanja te ne smije ovisiti niti biti povezan s pružanjem dodatnih usluga revidiranom subjektu.

Nadalje, revidirani subjekt revizorskom društvu mora staviti na raspolaganje cjelokupnu potrebnu dokumentaciju, isprave i izvješća te omogućiti pristup računalnim programima i elektroničkim zapisima, pružiti sve informacije potrebne za obavljanje revizije, kao i osigurati neometani pristup i korištenje poslovnih prostorija bez prisutnosti drugih osoba te staviti na raspolaganje odgovarajuću opremu i radnike (čl. 45. ZoREV-a).

Nakon provedenog postupka revizije, revizor izražavanja mišljenja o tome da li godišnji financijski izvještaji pružaju istinit i fer prikaz financijskog položaja poduzetnika sukladno ZOR-u i okviru financijskog izvještavanja, stoga je bitno za napomenuti da ako se revizor, sukladno propisima kojima se uređuje revizija, suzdrži od izražavanja mišljenja, smatra se da obveza revizije nije ispunjena (čl. 20. st. 10. ZOR-a).

Izvor: https://www.racunovodja.hr/33/obveznici-revizije-za-2020-godinu-uniqueidmRRWSbk196E4DjKFq6pChAheL-SkszJ0mA2NZjcT5SvvVqMSkzniqA/?serp=1

obveznici_revizije_za_2020._godinu.txt · Last modified: 2020/10/19 06:01 by gasparovic