User Tools

Site Tools


obveze_umirovljenika_u_obrtu

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Obveze umirovljenika u obrtu

obrt.jpg

Mogu li umirovljenici raditi kao turistički vodiči putem ugovora o djelu? Ako da, na koji način se izračunava iznos poreza koji je potrebno platiti? Mogu li možda isti posao obavljati ako otvore obrt?

S umirovljenikom je moguće sklopiti ugovor o djelu međutim prilikom sklapanja takvog ugovornog odnosa potrebno je obratiti pozornost na narav posla koji je potrebno odraditi. Naime, ako je riječ o poslu koji ima obilježja radnog odnosa s umirovljenikom treba sklopiti ugovor o radu a ne ugovor o djelu.

Ako osoba radi po uputama i nalogu poslodavca te na sredstvima rada poslodavca te isti rad obavlja u radno vrijeme kao i drugi zaposlenici riječ je o radnom odnosu. Pri isplati honorara prema ugovoru o djelu osobama koje su umirovljenici ne postoji obveza isplate doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ali postoji obveza obračuna poreza na dohodak u iznosu od 25% te prireza koji za područje grada Zagreba iznosi 18%.

Znači ako ugovorite bruto iznos naknade od 1000 kuna imate obvezu plaćanja predujma poreza na dohodak 250 kuna te prireza od 45 kuna (250,00 kn x 18%) pri čemu za isplatu preostaje 705 kuna neto honorara. Status umirovljenika potrebno je dokazati preslikom pravomoćnog rješenja o mirovini.

Umirovljenici mogu obavljati i djelatnost u smislu obrta, no u slučaju istovremenog vođenja obrta, isplata mirovine se obustavlja. Korisniku mirovine koji počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja obustavlja se isplata mirovine.

Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/pitanje-za-racunovodu-191584.aspx

obveze_umirovljenika_u_obrtu.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)