User Tools

Site Tools


obveze_iznajmljivaca_pausalista_kod_suradnje_s_agencijama_iz_eu

Obveze iznajmljivača paušalista kod suradnje s agencijama iz EU


Građani privatni iznajmljivači kojima se porez na dohodak utvrđuje po izdanom rješenju Porezne uprave paušalno (tzv. paušalisti) porez na dohodak i prirez uplaćuju prema mjestu prebivališta, a boravišnu pristojbu prema mjestu u kojemu obavljaju ugostiteljsku uslugu smještaja, tj. u mjestu gdje se nalazi smještajni objekt.
Tako utvrđeni paušalni iznos poreza prema rješenju Porezne uprave smatra se konačnim porezom te se ne uključuje u iznos godišnjeg poreza građanina.

U nastojanju da što bolje popune smještajne kapacitete tijekom sezone, paušalisti često posluju s tuzemnim ili inozemnim turističkim agencijama, koje u ulozi posrednika dovode goste i za navedenu uslugu posredovanja fakturiraju građanima iznajmljivačima pauša­listima ugovoreni iznos posredničke provizije. Posljednjih godina u porastu je i suradnja građana iznajmljivača paušalista s internetskim operaterima kao što su Booking.com, Airbnb i sl., koji oglašavaju smještajne kapacitete paušalista i dovode ih u vezu s zainteresiranim potencijalnim gostima iz tuzemstva i inozemstva. Navedeni internetski operateri fakturiraju iznajmlji­vačima naknadu za uslugu korištenja internetske platforme u postotnom iznosu od postignute prodajne cijene smještajnog kapaciteta. Fakturiranje navedene usluge najčešće obavlja tvrtka registrirana u drugim državama članicama EU, npr. u Irskoj.

Prema odredbama članka 17. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, mjestom obavljanja usluga poreznom obve­zniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Iz navedenog proizlazi da se porezna obveza prenosi na poreznog obveznika primatelja usluge. Porezni obveznik u smislu Zakona je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost, čak i ako ta osoba nije registrirana za potrebe PDV-a.

U skladu s odredbama čl. 75. st. 1. t. 6. Zakona o PDV-u, svaki porezni obveznik primatelj usluga iz druge države članice EU, obvezan je Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja najkasnije 15 dana prije početka primanja takvih usluga. Iz navedenog proizlazi obveza malog poreznog obveznika (kojima se smatraju građani privatni iznajmljivači - paušalisti) za ishodovanjem PDV identifikacijskog broja u slučaju kada im usluge pružaju porezni obveznici koji imaju sjedište u drugoj državi članici EU.

PDV identifikacijski broj iznajmljivači su dužni dostaviti turističkim agencijama i/ili internetskim operaterima koji im pružaju usluge posredovanja/korištenja internetskih platformi, a imaju sjedište u drugim državama članicama EU, kako im isti ne bi zaračunali PDV na svojim izlaznim računima.

Građanin paušalist u obvezi je na primljenu uslugu obračunati i platiti hrvatski PDV po stopi od 25%. Građanin paušalist nema pravo na odbitak PDV-a koji je obračunao na primljenu uslugu jer nije upisan u registar poreznih obveznika PDV-a, stoga je dužan obračunanu obvezu PDV-a po stopi od 25% i platiti.

Obvezu za primljenu uslugu posredovanja od turističkih agencija/internetskih platformi iz drugih država članica EU, građanin paušalist dužan je prikazati u Obrascu PDV-a i Obrascu PDV-S za razdoblje oporezivanja u kojem mu je turistička agencija/internetski operater iz druge države članice EU obavio uslugu. Navedeni obrasci podnose se samo za razdoblja oporezivanja u kojima je građanin - paušalist primio usluge iz drugih država članica EU.


Izvor: https://burza.com.hr/portal/obveze-iznajmljivaca-pausalista-kod-suradnje-s-agencijama-iz-eu/11261
Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

obveze_iznajmljivaca_pausalista_kod_suradnje_s_agencijama_iz_eu.txt · Last modified: 2016/08/29 03:08 by gasparovic