User Tools

Site Tools


obveza_doprinosa_za_clana_uprave_-_stranca_koji_nije_zaposlen_u_rh

Obveza doprinosa za člana uprave - stranca koji nije zaposlen u RH

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Propisivanjem osnovice za obračun doprinosa u slučaju kada su zaposlenici društva ujedno i članovi uprave postavilo se pitanje statusa, odnosno obveze obračunavanja doprinosa kada su članovi uprave osobe nerezidenti RH.

Naime, izmjenama Zakona o doprinosima (Nar. nov, br. 115/16) propisano je da se za osobe, koje su istovremeno i zaposlenici društva i članovi uprave u tom društvu, moraju obračunavati propisani doprinosi na osnovicu koja za 2017. iznosi 5.030,35 kn, za puno radno vrijeme (čl. 21. st. 2. Zakona o doprinosima). Ako je osoba zaposlena na nepuno radno vrijeme, propisana osnovica se umanjuje razmjerno satima rada.

Za strance, članove uprave u društvima u RH, koji u pravilu nisu zaposleni u tim društvima, valja prije svega utvrditi jesu li u sustavu osiguranja države čiji su rezidenti ili ne.

KADA SU STRANCI DUŽNI OSIGURATI SE KAO ČLANOVI UPRAVE?

Prije svega valja utvrditi jesu li članovi uprave – stranci zaposleni/samozaposleni u drugoj državi članici EU ili državi s kojom RH ima ugovor o socijalnom osiguranju. Naime, sukladno propisima o mirovinskom i zdravstvenom osiguranju, navedene su osobe dužne osigurati se kao članovi uprave samo ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi (čl. 12. Zakona o mirovinskom osiguranju), odnosno ako nisu obvezno zdravstveno osigurane temeljem rada kod druge pravne osobe u RH ili drugoj državi članici (čl. 7. st. 1. toč. 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju). Iz navedenoga slijedi da za:

članove uprave koji dolaze iz drugih država članica EU, a koji donesu potvrdu A1 (koja vrijedi za članice EU, EGP – Island, Norvešku i Lihtenštajn, i Švicarsku) te članove uprave iz zemalja s kojima RH ima sklopljene ugovore o socijalnom osiguranju (BiH, CG, Makedonijom, Srbijom, Turskom) a donesu potvrde propisane ugovorima ne postoji obveza obračuna doprinosa jer su već osigurani po nekoj drugoj osnovi. Pritom potvrde moraju biti izdane od nadležnog stranog nositelja obveznih osiguranja i ne smiju biti starije od šest mjeseci (čl. 239. st. 2. Pravilnika o doprinosima).

Ako stranac, član uprave društva u RH, nije zaposlen u tom društvu, a nema odgovarajuću potvrdu, plaća doprinose na osnovicu od 7.739 kn (za 2017.)

KADA POSTOJI OBVEZA UPLATE DOPRINOSA? Međutim, članovi uprave koji dolaze iz prethodno navedenih zemalja a ne pribave propisane potvrde, kao i članovi uprave iz trećih zemalja s kojima RH nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, dužni su plaćati doprinose (MO, ZO, zaštitu zdravlja na radu i zapošljavanje) na osnovicu propisanu čl. 92. Zakona o doprinosima koja za 2017. iznosi 7.739,00 kn (prosječna plaća RH za razdoblje I. – VIII. prethodne godine). Ukupan iznos svih doprinosa na propisanu osnovicu je 2.878,91 kn, s dospijećem do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Pritom obvezu doprinosa, vrste doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi Porezna uprava utvrđuje rješenjem. Iz odredbe čl. 90. Zakona o doprinosima proizlazi da su članovi uprave sami i obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa što znači da iznos doprinosa podmiruju na svoj teret.

OPOREZIVANJE NAKNADA I JOPPD

Vezano uz oporezivanje naknade isplaćene članu uprave, ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (u nastavku: ugovor) u pravilu je dano pravo državi izvora da oporezuje tu naknadu te se isplaćeni primitak oporezuje na način propisan za drugi dohodak. Pritom napominjemo da pri isplati treba pogledati ugovor za zemlju čiji je član uprave rezident. Ako se isplaćuje naknada: članu uprave koji ima potvrdu A1/potvrdu propisanu ugovorom o socijalnom osiguranju, a RH ima ugovor s državom rezidentnosti člana uprave, isplatitelj će obračunati samo porez na dohodak po stopi od 24%, bez prireza. Pri popunjavanju Obrasca JOPPD, koji se podnosi na dan isplate/sljedeći radni dan, na str. B upisuju se oznake u polja: 6.1. – 4001, 6.2. – 4037, 10.1. 10.2. – godina isplate, članu uprave koji nema A1/potvrdu odnosno dolazi iz zemlje s kojom nemamo ugovor o socijalnom osiguranju, isplatitelj će obračunati i doprinose i porez po stopi od 24%, bez prireza (JOPPD, str. B: 6.1. – 4002, 6.2. – 4035, 10.1. i 10.2. – godina isplate.

Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/doprinosi/obveza-doprinosa-za-clana-uprave-stranca-koji-nije-zaposlen-u-rh/

obveza_doprinosa_za_clana_uprave_-_stranca_koji_nije_zaposlen_u_rh.txt · Last modified: 2017/06/29 00:02 by gasparovic