User Tools

Site Tools


obrt_osobni_automobili_nabavljen_putem_financijskog_lizinga_nakon_1.3.2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Obrt – osobni automobili nabavljen putem financijskog lizinga nakon 1.3.2012

finance.jpg

Kako će obrtnik (obveznik poreza na dohodak) u poslovnim knjigama evidentirati nabavu i korištenje osobnog automobila nabavljenog temeljem Ugovora o financijskom lizingu sklopljenog nakon 1. ožujka 2012.?

Od 1. ožujka ove godine na snazi su izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 22/12), kojima je ukinuto pravo na odbitak pretporeza za nabavu i korištenje osobnih automobila.

Osobni automobil nabavljen temeljem Ugovora o financijskom lizingu, unosi se u Popis dugotrajne imovine po nabavnoj vrijednosti, na koji se obračunava

amortizacija koja je (prema čl. 22. st. 1. t.5. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04 do 22/12) u 30% iznosu porezno nepriznata. Pretporez se ne

može odbiti. Isto je i sa računima koji nastaju korištenjem osobnog automobila (primjerice, nabava goriva i td.), kod kojih se pretporez isto ne može priznati,

a sam je trošak 30% nepriznat.

Tako će se, primjerice za osobni automobil nabavljen temeljem ugovora o financijskom lizingu, sklopljenom 05.ožujka 2012. godine, čija ukupna cijena iznosi

187.500,00 kn (sa PDV-om) izvršiti godišnja amortizacija po propisanoj stopi od 20%, na slijedeći način:

godišnja amortizacijska stopa = 20% / 12 mjeseci = 1,6666666 x 9 mjeseci (početak obračuna amortizacije u travnju) = 14,999999%,

187.500,00 kn x 14,9999999% = 28.125,00 kn x 30% nepriznato = 8.437,50 kn, te porezno priznata amortizacija iznosi 19.687,50 kn.

Na računu za prvu ratu lizinga iskazane su kamate u iznosu od 1.250,00 kn (oslobođene PDV-a, prema čl. 11.a. Zakona o PDV-u), koja je plaćena 15.04.2012.

Nabavljeno je gorivo u iznosu od 500,00 kn (sa PDV-om), plaćeno 16.04.2012. Sve račune (za gorivo, ratu lizinga (kamate) treba evidentirati u Evidenciji TO

(tražbina i obveza), prema redoslijedu primanja računa. Kako se pretporez ne može koristiti, nije potrebno provoditi evidentiranja u Knjigama U-RA (primljeni

računi), niti I-RA (nepriznata amortizacija).

Izvor: Časopis RIPUP 4/2012, str. 15.

obrt_osobni_automobili_nabavljen_putem_financijskog_lizinga_nakon_1.3.2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)