User Tools

Site Tools


obrazac_joppd_21.11.2013

Obrazac JOPPD

Obrazac JOPPD - Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja počinje se primjenjivati od 01.01.2014. godine. Taj Obrazac zamjenjuje obrasce – Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i R-Sm.

Porezna uprava objavila je općenita pitanja i odgovore u vezi obrasca JOPPD koja prenosimo u nastavku.

Za koje se primitke podnosi Obrazac JOPPD?

Podnosi se za primitke od:

•nesamostalnog rada,

•imovinskih prava,

•kapitala,

•osiguranja,

•drugog dohotka,

•primitke koji se ne smatraju dohotkom i to:

- primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu, tekućem i deviznom računu koji su ostvareni od banaka, štedionica i štedno-kreditnih zadruga, te primici od kamata po vrijednosnim papirima (čl. 9. st. 1. t. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak) i primici po osnovi osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine (čl. 9. st. 3. Zakona o porezu na dohodak),

- primici od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika (čl. 9. st. 1. t. 3. Zakona o porezu na dohodak),

- izravne uplate premije osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju kojeg bi osiguranik ostvario da je navršio određenu starosnu dob i/ili određeni mirovinski staž, te uplate sredstava u okviru programa mirovinske rente prema posebnim propisima, a koje uplaćuju poslodavci za svoje radnike u vrijeme njihovog umirovljenja (čl. 9. st. 1. t. 4. Zakona o porezu na dohodak) i novčani dodaci uz mirovinu koje umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica (čl. 9. st. 2. t. 2.7. Zakona o porezu na dohodak),

- obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (čl. 9. st. 1. t. 5. Zakona o porezu na dohodak),

- nagrade iz članka 9. stavka 1. točke 6. Zakona o porezu na dohodak,

- primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih osoba, a za zdravstvene potrebe (čl. 9. st. 1. t. 7. Zakona o porezu na dohodak,)

- socijalne potpore (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.2. Zakona o porezu na dohodak,)

- doplatak za djecu i novčani primici za opremu novorođenog djeteta i primici po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.3. Zakona o porezu na dohodak),

- potpore zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.1. Zakona o porezu na dohodak), te primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.4. Zakona o porezu na dohodak),

- potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata te pravne i fizičke osobe (čl. 9. st. 2. t. 2.8. Zakona o porezu na dohodak.)

•primitke na koje se ne plaća porez iz čl. 10. i čl. 15. st. 2. i 3. ZDOH i to:

- naknada razlike plaće za vrijeme vojne službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske, naknada plaće pripadnicima civilne zaštite i drugim osobama za djelatnost u okviru civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, te naknade i nagrade koje osuđene osobe primaju za rad u kazneno-popravnim ustanovama i domovima za preodgoj (čl. 10. t. 1., 2. i 8. Zakona o porezu na dohodak),

- naknada plaće za vrijeme privremene nezaposlenosti i spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja (čl. 10. t. 3. Zakona o porezu na dohodak),

- nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 4. Zakona o porezu na dohodak,)

- nagrade učenicima i studentima osvojene na natjecanjima u okviru obrazovnog sustava i organiziranim školskim i sveučilišnim natjecanjima (čl. 10. t. 5. Zakona o porezu na dohodak),

- primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 6. Zakona o porezu na dohodak),

- naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu (čl. 10. t. 7. Zakona o porezu na dohodak) i zatezne kamate isplaćene temeljem plaće ili mirovine po sudskoj presudi (čl. 15. st. 3. Zakona o porezu na dohodak),

- naknade prijevoznih troškova i noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka i dnevnice do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 1., 2., 13. i 14. i st.12. Pravilnika o porezu na dohodak),

- naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 5. Pravilnika o porezu na dohodak),

- naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 3. i 4. Pravilnika o porezu na dohodak),

- potpore zbog invalidnosti radnika do propisanog iznosa, potpore za slučaj smrti radnika, potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, do propisanog iznosa, potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 6., 7., 8. i 9. Pravilnika o porezu na dohodak),

- dar djetetu do 15 godina starosti, do propisanog iznosa i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 10. i 22. Pravilnika o porezu na dohodak),

- prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) i nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanih iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 11. i 12. Pravilnika o porezu na dohodak),

- terenski dodatak, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 15. i 16. Pravilnika o porezu na dohodak),

- pomorski dodatak, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 17. Pravilnika o porezu na dohodak),

- naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 19. Pravilnika o porezu na dohodak),

- otpremnine, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona i čl. 13. st. 2. t. 20. i 21. Pravilnika o porezu na dohodak),

- primici po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje isplaćuju neprofitne organizacije, a do propisanog iznosa (čl. 10. t. 11. Zakona o porezu na dohodak i čl. 7. st. 5. i 6. Pravilnika o porezu na dohodak),

- stipendije, ukupno do propisanog iznosa (čl. 10. t. 12., 13., 14. i 18. Zakona o porezu na dohodak),

- nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa (čl. 10. t. 16. Zakona o porezu na dohodak),

- sindikalne socijalne pomoći koje se isplaćuju iz sredstava sindikalne članarine članovima sindikata (čl. 10. t. 15. Zakona o porezu na dohodak),

- primici koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja (čl. 10. t. 20. Zakona o porezu na dohodak),

- primici koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada (čl. 15. st. 2. Zakona o porezu na dohodak),

- primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti ostvareni u okviru ESOP programa (čl. 30. st. 12. Zakona o porezu na dohodak),

- primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva (čl. 30. st. 13. Zakona o porezu na dohodak),

- obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (čl. 53. st. 2. Zakona o porezu na dohodak),

- primici na koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu,

- primici koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja,

- primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak sukladno članku 18. stavku 3. Zakona,

•primitke koji bi bili oporezivi da ugovorima nije uređeno drukčije,

•primitke na koje se ne plaća predujam poreza – inozemni dohodak (čl. 2. st. 4. – 7. Pravilnika o poreza na dohodak – Pravilnik),

•primitke po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi prema posebnim propisima po čijoj se osnovi ne utvrđuje dohodak (podnositelj je isplatitelj a ne primatelj izravnih plaćanja).

Tko podnosi Obrazac JOPPD?

Obrazac JOPPD podnosi:

- isplatitelji primitaka ili sami porezni obveznici,

- obveznici obračunavanja doprinosa koji prema Zakonu o doprinosima (ZODO) imaju obvezu Poreznoj upravi dostavljati izvješća o vrsti, iznosu obveze doprinosa, osnovici, osiguranicima koji koriste određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima,

- tuzemni isplatitelji navedenih primitaka koje isplaćuju nerezidentima i/ili izaslanim radnicima, bez obzira na to tko prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (ugovor) ima pravo oporezivanja tog primitka.

Za koje se primitke NE PODNOSI Obrazac JOPPD?

Obrazac JOPPD ne podnosi se za:

- primitke po osnovi darovanja fizičkim osobama za zdravstvene potrebe,

- potpore zbog oštećenja, uništenja imovine zbog elementarne nepogode,

- primitke od otuđenja osobne imovine,

- premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja,

- mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu koje nisu oporezive zbog odredbi Ugovora o sprječavanju dvostrukog oporezivanja odnosno ako je mirovina niža od iznosa osobnog odbitka – 3.400,00 odnosno pripadajućeg osobnog odbitka,

- mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu a prema kojima se predujam poreza plaća po rješenju Porezne uprave.

U kojem roku se podnosi Obrazac JOPPD?

a) na dan isplate:

- za oporezive primitke,

- za neoporezive isplate dividendi,

b) zadnji dan u mjesecu ili sljedeći dan:

- primici u naravi po osnovi nesamostalnog rada i drugog dohotka,

- mirovine od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- neisplata plaće za protekli mjesec,

- drugi dohodak sezoncima u poljoprivredi,

c) do 15. za protekli mjesec – zbirno po osiguraniku i istoj osnovi – bilo koji dan od dana isplate a najkasnije do 15. za protekli mjesec:

- neoporezivi primitci (ako nisu prikazani na dan isplate),

- ukupni troškovi službenog puta za koji je isplaćen predujam – po konačnom obračunu

- za radnike koji koriste prava iz osiguranja (bolovanje na teret HZZO,…) – poslodavac podnosi podatke za sve radnike koji su u proteklom mjesecu koristili prava iz obveznog osiguranja bez obzira da li je poslodavac bio u obvezi isplate naknade ili nije a nadležno tijelo koje utvrđuje pravo za sve naknade koje je isplatio u proteklom mjesecu i razdoblja korištenja prava u proteklom mjesecu

d) u roku od 8 dana:

- primici ostvareni izravno iz inozemstva,

- zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, ili predstavništvu ili organizaciji koja u RH ima diplomatski imunitet,

e) zbirno godišnje izvješće za sve isplate tijekom godine – na zahtjev Porezne uprave: - kamate od banaka i sl. i po vrijed. papirima, od osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine,

f) ostali rokovi propisani Zakonom o doprinosima – za obračun doprinosa prema propisanoj osnovici bez isplate primitka.

Na koji način se podnosi Obrazac JOPPD?

U pravilu u elektroničkom obliku putem ePorezne. Iznimno u papirnatom obliku – do 3 osobe i uz uvjet da podnositelj nije prema drugom propisu obvezan koristiti sustav e Porezne (npr. obveznici PDV-a moraju dostavljati Obrazac putem ePorezne bez obzira koliko radnika zapošljavaju.)

Što se prikazuje na Obrascu JOPPD? Na Obrascu JOPPD prikazuju se sve isplate/obračuni izvršeni u jednom danu.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Info:http://www.misljenja.hr/novosti/obrazac-joppd/468/


obrazac_joppd_21.11.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)