User Tools

Site Tools


obracun_minulog_rada

OBRAČUN MINULOG RADA

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Minuli rad je dodatak na plaću odnosno povećanje plaće za radnikov radni staž (nagrada) koju je radnik ostvario. Zakon o radu ne utvrđuje izravno pravo radnika na povećanje plaće na osnovi minulog rada, ali to pravo utvrđuju kolektivni ugovor, ugovor o radu, pravilnik o radu ili ostali akti poslodavca koji se prema Zakonu o radu i prava radnika moraju poštovati. U praksi se javljaju nedoumice kada nije jasno definirano što ulazi u osnovicu za izračun minulog rada ili koje godine staža se uzimaju u izračun minulog rada. U aktima koji definiraju obračun minulog rada kao element plaće potrebno je definirati i način na koji se određuje navedena osnovica kako bi se ispravno i sukladno aktima mogao izračunati minuli rad bez nedoumica. Obično je polazište za izračun minulog rada osnovna plaća radnika dok npr. prekovremeni rad, rad praznicima, rad nedjeljom i slično ne ulaze u osnovicu za izračun minulog rada. Iz odredbi zakona proizlazi kako minuli rad nije obvezan te poslodavac samo u slučaju kada je to definirano nekim od navedenih aktova ima obvezu izračunavanja minulog rada radnika. Za broj godina pri izračunu minulog rada najčešće se uzima puni broj godina ukupnog staža radnika ali praksa je pokazala kako se obračun minulog rada može izračunavati i na osnovi radnog staža koji je radnik odradio kod navedenog poslodavca koji mu minuli rad obračunava.

Formula za izračun minulog rada:

       MINULI RAD = OSNOVICA* BROJ GODINA STAŽA*KOEFICIJENT MINULOGA RADA

Primjer izračuna minulog rada za radnika koji po ugovoru ima bruto plaću 10.000,00kn te odredbu za minuli rad od 0,5% za svaku godinu staža. Radnik ima 10 godina radnog staža. Na osnovu 10 godina radnog staža dodatak za minuli rad iznosio bi 10*0,5 = 5%.

Bruto plaća radnika: 10.000,00 kn

Minuli rad: 10.000,00*5% = 500,00 kn

Ukupna bruto plaća radnika = 10.500,00kn

*Sve o obračunu plaće u i PDV-u za 2018. godinu.*

Kolektivni ugovor u graditeljstvu (NN 142/13) člankom 37. poslodavac je dužan radniku za njegov rad isplatiti plaću, koja se sastoji od:

 • osnovne plaće utvrđene po osnovi složenosti poslova radnog mjesta na koje je radnik raspoređen i normalnih uvjeta rada na tom radnom mjestu
 • stimulativnog dijela plaće po osnovi ostvarenih rezultata rada radnika
 • dodatak na plaću po osnovi radnog staža
 • dodatak za otežane uvjete rada

čl. 43 osnovna plaća radnika povećava se za svaku navršenu godinu radnog staža 0,5%. Pravo na povećanje osnovne plaće prema stavku 1. ovog članka pripada radniku za radni staž koji je upisan u radnu knjižicu, uvećan za tekući radni staž kod poslodavca.

Kolektivni ugovor za putničke agencije (NN 65/14) čl. 44 poslodavac je dužan radniku za njegov izvršeni rad isplatiti plaću koja se sastoji od:

 • osnovne plaće radnog mjesta na kojem radnik radi
 • dodatka na plaću za radni staž
 • dodatka na plaću za rad u uvjetima težim od uobičajenih (teži uvjeti rada)
 • uvećanje plaće, odnosno izostanak plaće, po osnovi ostvarenih rezultata rada radnika (stimulativni dio plaće)

čl. 48 osnovna plaća radnika povećava se za svaku navršenu godinu radnog staža 0,5%. Pod radnim stažem iz stavka 1. ovog članka smatra se ukupni radni staž radnika, a pravo na povećanje plaće s te osnove radnik ostvaruje od prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem mu je radni staž povećan za jednu godinu.

Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine (NN 41/98) čl. 25 Poslodavac je obvezan zaposleniku za obavljeni rad isplatiti plaću, koja se sastoji od:

 • osnovne plaće
 • povećanja plaće po osnovi radnog staža
 • povećanja plaće za otežane uvjete rada

čl 32. osnovica iz stavka 1. lk 29 pomnožena pripadajućim koeficijentom složenosti poslova, povećava se za svaku navršenu godinu radnog staža 0,5%. Pravo na povećanje osnovne plaće prema stavku 1 ovog članka, pripada zaposleniku za radni staž koji je upisan u radnu knjižicu, uvećan za tekući radni staž kod poslodavca.

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/13) Čl.41

 • plaću službenika i namještenika čini osnovna plaća i dodaci na osnovu plaću
 • osnovna plaća je umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen službenik ili namještenik i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža
 • dodaci na osnovu plaću su dodaci za uspješnost na radu, dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada i druga uvećanja plaće

Izvor: http://obracunplaca.dashofer.hr/33/obracun-minulog-rada-uniqueidRCViWTptZHKCI9Gz7IYnsxSQNYe9ehmu/?uri_view_type=4

obracun_minulog_rada.txt · Last modified: 2018/02/26 05:54 by gasparovic