User Tools

Site Tools


obracun_doprinosa_kod_strucnog_osposobljavanja_za_rad_30.10.2013

Obračun doprinosa kod stručnog osposobljavanja za rad

Pitanje:

Primili smo na stručno osposobljavanje za rad radnika kojemu je to prvo zaposlenje. Kako ćemo obračunavati doprinose i na kojim ih obrascima iskazivati? Da li im možemo isplaćivati kakvu naknadu za rad (plaću)? Možemo li im isplatiti naknadu za prijevoz na posao i s posla, dnevnice kod službenog puta i sl?

Odgovor:

Osobe koje se stručno osposobljavaju za rad NE primaju plaću, budući da se za njih ne primjenjuju odredbe ugovora o radu, plaći i naknadi plaće te prestanku ugovora o radu, no sa njima je potrebno sklopiti pisani ugovor o stručnom osposobljavanju za rad.

Doprinosi se obračunavanu na iznos jednak umnošku prosječne plaće i koeficijenta 0,25, što za 2013.g. iznosi 2.753,45 kuna.

Ukoliko se radi o radniku kojem je to prvo zaposlenje, tj. nema evidentiranog radnog staža, istom se na navedenu osnovicu obračunavaju samo doprinosi iz plaće (za mirovinsko osiguranje I. i II. stup).

Nadalje čl. 45. st. 3 Pravilnika o porezu na dohodak (Nar.nov., br. 95/05 do 79/13) propisana je mogućnosti isplate neoporezivih naknada osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Neoporezive naknade odnose se na: naknade troškova prijevoza na posao i s posla; naknade prijevoznih troškova na službenom putu u visini stvarnih izdataka; Naknada troškova noćenja na službenom putu u visini stvarnih izdataka; naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru; dnevnice u zemlji do 170,00 kuna za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno. Za službena putovanja u zemlji koja traju više od 8, a manje od 12 sati, neoporezivi dio dnevnice iznosi do 85,00 kuna; dnevnice u inozemstvu do iznosa i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna; terenski dodatak u zemlji do 170,00 kn dnevno na ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova radnika na terenu u zemlji, osim troškova smještaja koji se podmiruje na teret poslodavca i ne smatra se dohotkom radnika; terenski dodatak u inozemstvu do 250,00 kuna dnevno na ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova radnika na terenu u inozemstvu, osim troškova smještaja koji se podmiruju na teret poslodavcai ne smatra se dohotkom radnika; pomorski dodatak do 250,00 kuna dnevno, kao pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do 400,00 kuna dnevno; naknade odvojeni život od obitelji do 1.600,00 kuna mjesečno, te dnevnice za službena putovanja per diem u ukupnom iznosu, koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca.

Ako se osobi na stručnom osposobljavanju za rad isplaćuju navedene naknade iznad neoporezivih iznosa ili mu se isplaćuje neka druga naknada (primjerice potpora, naknada za obavljeni posao i dr.) tada se takva isplata smatra, sukladno čl. 32. Zakona o porezu na dohodak, drugim dohotkom (Nar. nov., br. 177/04 do 43/13) na koji je potrebno obračunati doprinose za MIO 20% odnosno I. stup 15%+ II. stup 5%, doprinose za osnovno zdravstveno osiguranje 13%, porez na dohodak 25% + prirez (ako je propisan).

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.he

Izvor: RiPup 10/2013

obracun_doprinosa_kod_strucnog_osposobljavanja_za_rad_30.10.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)