User Tools

Site Tools


obracun_clanarina_doprinosa_i_naknada_za_2010

Obračun članarina, doprinosa i naknada za 2010

Spomenička renta

 • Iznos: 0,05% prihoda u 2009.
 • Uplatni račun za Zagreb: 1001005-1713328708.
 • Model: 67.
 • Poziv na broj: OIB.

Turistička zajednica

 • Iznos: promjenjiv.
 • Uplatni račun za Zagreb: 1001005-1713327153.
 • Model: 67.
 • Poziv na broj: OIB.

Naknada za korištenje općekorisnih funckija šuma

 • Iznos: 0,07% prihoda u 2009.
 • Uplatni račun: 1001005-1700055099.
 • Model: 67.
 • Poziv na broj: OIB.

Članarina HGK

 • Iznos: promjenjiv, najčešće 55 kn mjesečno. (OIB HGK: 85167032587.)
 • Uplatni račun: 1001005-1700052620.
 • Model: 67.
 • Poziv na broj: promjenjiv, najčešće: OIB-002-MMYY.

Doprinos HGK za obavljanje javnih ovlasti

 • Iznos: 0,0075% prihoda iz 2007. godine.
 • Uplatni račun: 1001005-1700052783.
 • Model: 67.
 • Poziv na broj: OIB-001-MMYY.

Predujam poreza na dobit

 • Iznos: mjesečno 1/12 poreza na dobit za za 2009.
 • Uplatni račun za Zagreb: 1001005-1713316067.
 • Model: 68.
 • Poziv na broj: 1651-OIB.

Porez na tvrtku

 • Iznos: promjenjiv, u Zagrebu najčešće 340 kn ili 520 kn.
 • Uplatni račun za Zagreb: 2360000-1813300007.
 • Model: 68.
 • Poziv na broj: 1732-OIB.

Izvor

Izvor


dr.sc. Goran Gašparović 2010/08/03 03:40

obracun_clanarina_doprinosa_i_naknada_za_2010.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)