User Tools

Site Tools


obavljanje_domace_radinosti_ili_sporednog_zanimanja

Obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

Prije početka obavljanja djelatnosti potrebno je dobiti odobrenje nadležnog ureda državne uprave u županiji/Grada Zagreba.

Sukladno Zakonu o obrtu (čl. 49.), osoba može obavljati domaću radinost ili sporedno zanimanje (u nastavku: domaća radinost) samo osobnim radom, temeljem odgovarajućeg odobrenja. Pritom se:

  • domaćom radinošću razumijeva izrada proizvoda koju obavlja fizička osoba kod kuće osobnim radom, ako ispunjava uvjete iz propisa kojima se uređuje pojedina djelatnost, a
  • sporednim zanimanjem razumijeva obavljanje uslužnih djelatnosti kod kuće osobnim radom, odnosno kod naručitelja usluge.

Koje djelatnosti i tko?

Fizička osoba može obavljati kao domaću radinost sve one djelatnosti za koje su zadovoljeni uvjeti propisani posebnim zakonskim propisima koji uređuju obavljanje određenih djelatnosti te uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita ako se radi o vezanom obrtu. Koje su to djelatnosti propisano je Pravilnikom o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga (Nar. nov., br. 100/07 – 82/11).

Djelatnost domaće radinosti mogu obavljati osobe koje:

  • ostvaruju plaću ili bilo koju drugu vrstu dohotka;
  • umirovljenici (ako ne vode poslovne knjige);
  • osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, od koje su obveznici paušalnog poreza.

Dakle, osobe koje obavljaju registriranu samostalnu djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva od koje utvrđuju dohodak ili dobit ne mogu obavljati domaću radinost.

U prijavi osoba mora navesti proizvode koje će izrađivati u domaćoj radinosti.

Odlukom o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (Nar. nov., br. 151/14) utvrđena je cijena odobrenja za obavljanje domaće radinosti/sporednog zanimanja, u iznosu od 100,00 kn, a koji se uplaćuje u Državni proračun, na žiroračun broj HR121001005-1863000160 i pozivom na broj: HR647005-47088-OIB

graničenje – visina godišnjeg prihoda

Fizička osoba može obavljati djelatnost kao domaću radinost sve dok ne ostvari više od 10 bruto prosječnih mjesečnih plaća u godini u kojoj obavlja djelatnost. Pritom se prosječnom bruto plaćom smatra bruto plaća isplaćena po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u RH za razdoblje siječanj –kolovoz u godini koja prethodi godini u kojoj se obavlja djelatnost. Temeljem podatka o plaći za navedeno razdoblje 2015. proizlazi da osoba od obavljanja djelatnosti kao kućne radinosti može u 2016. ostvariti godišnje primitke do 80.370,00 kn.

Međutim, ako ostvari primitke veće od navedenoga iznosa, osoba je obvezna od 1.1.2017. prestati obavljati tu djelatnost te najkasnije do 15. siječnja 2017. podnijeti zahtjev za prestanak obavljanja djelatnosti.

Poslovne knjige i oporezivanje prihoda

Uz obvezu podnošenja Poreznoj upravi Obrasca RPO (temeljem kojega se upisuju u Registar poreznih obveznika), osobe koje namjeravaju obavljati domaću radinost moraju podnijeti i Obrazac ROD-DOP (Prijava za upis u Registar obveznika doprinosa). Ističemo da umirovljenici, sukladno čl. 10. toč. 6. Zakona o mirovinskom osiguranju, obavljanjem domaće radinosti/sporednog zanimanja ne uspostavljaju svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju (ne plaćaju doprinos za MO) te im se niti mirovina ne obustavlja.

Navedene osobe su obvezne ostvarene primitke evidentirati u Knjizi prometa (Obrazac KPR), u koju se upisuju svi primici bez obzira na način na koji su naplaćeni, a najkasnije do 15. siječnja sljedeće godine obvezne su podnijeti nadležnoj PU i Obrazac PO-SD. Budući se sukladno Zakonu o fiskalizaciji smatraju malim obveznicima, obvezni su donijeti propisani interni akt te izdavati račune iz uvezane knjige računa ovjerene kod PU.

S obzirom na relativno niski iznos prihoda, taj će se prihod oporezivati u pravilu paušalno, sukladno Pravilniku o oporezivanju paušalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 177/04 – 148/13). Pritom napominjemo da se, sukladno Pravilniku, djelatnost trgovine (kojom se ne smatra proizvodnja proizvoda i njihova prodaja) i ugostiteljstva (kojim se ne smatra pružanje usluga u seljačkom domaćinstvu prema posebnim propisima) ne mogu oporezivati paušalno.


Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/aktualnosti-u-poslovanju/obavljanje-domace-radinosti-ili-sporednog-zanimanja/

Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

obavljanje_domace_radinosti_ili_sporednog_zanimanja.txt · Last modified: 2016/06/29 00:34 by gasparovic