obavijest_o_mogucnosti_placanja_pausalnog_poreza_na_dobit_neprofitnim_osobama_koje_obavljaju_i_gospodarsku_djelatnost

OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI PLAĆANJA PAUŠALNOG POREZA NA DOBIT NEPROFITNIM OSOBAMA KOJE OBAVLJAJU I GOSPODARSKU DJELATNOST

www.actarius.hr

info@actarius.hr

1. Tko može plaćati paušalni porez?

Od 1. siječnja 2017. paušalni porez na dobit mogu plaćati: - neprofitne pravne osobe i organizacije kao što su udruge (sportska društva, sportski klubovi, kulturno umjetnička društva, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture) i njihovi savezi, zaklade, fundacije, umjetničke organizacije, sindikati, komore, vjerske zajednice, političke stranke, turističke zajednice i sl., koje obavljaju određenu oporezivu gospodarsku djelatnost

- ako u prethodnom poreznom razdoblju nisu po osnovi obavljanja te gospodarske djelatnosti ostvarile prihode veće od 7.500.000,00 kuna. Međutim, neprofitna organizacija ne može primijeniti paušalno oporezivanje ako obavlja samo djelatnost po osnovi koje je obveznica poreza na dobit ili ako po osnovi te djelatnosti ostvaruje više od 50% ukupnih prihoda.

2. U kojemu roku se prijavljuje prijelaz na paušalno oporezivanje?

- Porezni obveznici koji namjeravaju plaćati porez na dobit u paušalnom iznosu dužni su podnijeti zahtjev za plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu Poreznoj upravi do 15. siječnja tekuće godine.

- Uz zahtjev za plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu porezni obveznici, ukoliko nisu predali prijavu poreza za prethodnu godinu, dostavljaju podatak o visini ostvarenih prihoda po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti prethodnoj godini odnosno u prethodnom poreznom razdoblju.

3. Kako postupiti u slučaju početka obavljanja gospodarske djelatnosti i utvrđivanja porezne obveze u paušalnom iznosu?

- Početak obavljanja gospodarske djelatnosti prijavljuje se Poreznoj upravi osam dana od dana početka obavljanja djelatnosti.

-Porezni obveznik kojemu se tijekom poreznog razdoblja zbog početka obavljanja gospodarske djelatnosti utvrdi obveza plaćanja poreza na dobit, podnosi zahtjev za plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu osam dana nakon utvrđenja obveze plaćanja poreza na dobit ili prilikom prijave početka obavljanja gospodarske djelatnosti.

- Uz zahtjev za plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu porezni obveznici dostavljaju podatak o očekivanoj visini prihoda po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti tijekom poslovne godine.

- Porezni obveznici koji nisu upisani u registar poreznih obveznika uz zahtjev za plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu dostavljaju i obrazac Prijava činjenica bitnih za oporezivanje (http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/ ) koji se popunjava u mjeri i opsegu prilagođenom određenoj organizaciji.

4. Kako se utvrđuje visina paušalnog poreza?

Porezna osnovica utvrđuje se na godišnjoj razini, prema visini ukupno ostvarenih prihoda od gospodarske djelatnosti i u slučaju kada se gospodarska djelatnost obavlja samo u određenom vremenskom razdoblju. Porezni obveznici paušalnu osnovicu poreza na dobit utvrđuju kao:

1. razliku između ukupno ostvarenih godišnjih prihoda od gospodarske djelatnosti i porezno priznatih rashoda u visini 85% tog iznosa, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji prihod od gospodarske djelatnosti do 300.000,00 kuna

2. razliku između ukupno ostvarenih godišnjih prihoda od gospodarske djelatnosti i porezno priznatih rashoda u visini 80% tog iznosa, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji prihod od gospodarske djelatnosti od 300.000,01 do 500.000,00 kuna

3. razliku između ukupno ostvarenih godišnjih prihoda od gospodarske djelatnosti i porezno priznatih rashoda u visini 75% tog iznosa, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji prihod od gospodarske djelatnosti od 500.000,01 do 1.000.000,00 kuna

4. razliku između ukupno ostvarenih godišnjih prihoda od gospodarske djelatnosti i porezno priznatih rashoda u visini 70% tog iznosa, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji prihod od gospodarske djelatnosti od 1.000.000,01 do 2.000.000,00 kuna

5. razliku između ukupno ostvarenih godišnjih prihoda od gospodarske djelatnosti i porezno priznatih rashoda u visini 60% tog iznosa, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji prihod od gospodarske djelatnosti od 2.000.000,01 do 3.000.000,00 kuna

6. razliku između ukupno ostvarenih godišnjih prihoda od gospodarske djelatnosti i porezno priznatih rashoda u visini 50% tog iznosa, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji prihod od gospodarske djelatnosti od 3.000.000,01 do 4.000.000,00 kuna

7. razliku između ukupno ostvarenih godišnjih prihoda od gospodarske djelatnosti i porezno priznatih rashoda u visini 40% tog iznosa, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji prihod od gospodarske djelatnosti od 4.000.000,01 do 5.000.000,00 kuna

8. razliku između ukupno ostvarenih godišnjih prihoda od gospodarske djelatnosti i porezno priznatih rashoda u visini 30% tog iznosa, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji prihod od gospodarske djelatnosti od 5.000.000,01 do 7.500.000,00 kuna.

Mjesečni iznos predujma poreza na dobit utvrđuje se na način da se obveza poreza na dobit u paušalnom iznosu podijeli s brojem mjeseci poslovanja za koje se podnosi izvješće.

5. Koje se evidencije vode za potrebe paušalnog oporezivanja?

Godišnji porez u paušalnom iznosu, iznos predujma paušalnog poreza i razlika godišnjeg paušalnog poreza za uplatu ili povrat utvrđuje se na temelju izvješća koje porezni obveznik podnosi Poreznoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka poreznog razdoblja za koje se izvješće podnosi. Porezni obveznik obvezan je razliku godišnjeg paušalnog poreza uplatiti s danom podnošenja izvješća.

- Porezni obveznik koji poreznu osnovicu i obvezu utvrđuje u paušalnom iznosu, za potrebe utvrđivanja porezne obveze vodi evidenciju o visini prihoda ostvarenih od obavljanja gospodarske djelatnosti koja minimalno mora sadržavati datum, broj izdanog računa, vrijednost isporučene robe ili usluge te ukupnu vrijednost svih isporuka do određenog dana. Evidencija nije propisna u formalnom obliku.

- Predmetna evidencija se vodi samo za utvrđivanje porezne obveze i osnova je za sastavljanje godišnjeg izvješća Obrazac PD-PO kojega porezni obveznik podnosi Poreznoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka poreznog razdoblja za koje se izvješće podnosi (http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/).

Godišnji porez u paušalnom iznosu utvrđuje Porezna uprava rješenjem. Rješenje o utvrđenom godišnjem porezu vrijedi do izmjene. Razlika godišnjeg paušalnog poreza za uplatu ili za povrat utvrđuje se na temelju navedenog izvješća. Porezni obveznik obvezan je razliku godišnjeg paušalnog poreza uplatiti s danom podnošenja izvješća.

6. Jesu li porezni obveznici koji plaćaju paušalni porez obveznici fiskalizacije? - Porezni obveznici neovisno o tome plaćaju li porez na dobit u paušalnim iznosu ili vođenjem poslovnih knjiga obvezni su provoditi postupak fiskalizacije. Obveza fiskalizacije se odnosi samo na prihode od gospodarske djelatnosti odnosno na prihode koji su osnova za utvrđivanje paušalne porezne obveze.

izvor: https://mfin.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/neprofitne-organizacije/upute-obavijesti-pitanja/OBAVIJEST%20-%20PAU%C5%A0ALNI%20POREZ%20NA%20DOBIT.pdf

obavijest_o_mogucnosti_placanja_pausalnog_poreza_na_dobit_neprofitnim_osobama_koje_obavljaju_i_gospodarsku_djelatnost.txt · Last modified: 2020/11/20 06:10 by gasparovic