User Tools

Site Tools


o_novom_zakonu_o_udrugama

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


O novom zakonu o udrugama

Novi Zakon o udrugama (u nastavku: Zakon) stupa na snagu 1.10.2014. U roku od godinu dana od naprijed navedenog dana postojeće udruge su dužne uskladiti svoje statute s odredbama Zakona te o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu.

Za udruge koje ne usklade svoje statute nadležni ured će po službenoj dužnosti utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge i pokretanje postupka likvidacije udruge.

U slučaju da nadležni ured donese rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka, za likvidatora će odrediti osobu ovlaštenu za zastupanje upisanu u registar udruga. Pravilnik i Uredba

U roku od 60 dana od 1.10.2014. ministar nadležan za poslove opće uprave donijet će pravilnik u kojem će propisati sadržaj registra udruga i registra stranih udruga te način njihova vođenja, obrasce zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga te zahtjeva za upis promjena u navedene registre.

U roku od 90 dana od 1.10.2014. Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu kojom će urediti kriterije, mjerila i postupke financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Aktivnostima od interesa za opće dobro smatraju se osobito aktivnosti udruga koje pridonose zaštiti i promicanju ljudskih prava, zaštiti i promicanju prava nacionalnih manjina, zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, jednakosti i ravnopravnosti te mirotvorstvu i borbi protiv nasilja i diskriminacije, promicanju vrijednosti Domovinskog rata, zaštiti, brizi i izobrazbi djece i mladih te njihovu aktivnom sudjelovanju u društvu, prevenciji i borbi protiv svih oblika ovisnosti, razvoju demokratske političke kulture, zaštiti i promicanju prava manjinskih društvenih skupina, promicanju i razvoju volonterstva, socijalnim uslugama i humanitarnoj djelatnosti, poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva, zaštiti prava potrošača, zaštiti okoliša i prirode i zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, održivom razvoju, razvoju lokalne zajednice, međunarodnoj razvojnoj suradnji, zaštiti zdravlja, razvoju i promicanju znanosti, obrazovanja, cjeloživotnog učenja, kulture i umjetnosti, tehničke i informatičke kulture, sporta, dobrovoljnog vatrogastva, traganja i spašavanja te drugim aktivnostima koje se po svojoj prirodi, odnosno po posebnim propisima o financiranju javnih potreba u određenom području mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće dobro.

Kad navedena uredba stupi na snagu prestaje važiti Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga.

Naprijed navedeno je bitno zbog činjenice što se programi i projekti od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koje provode udruge mogu financirati iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, fondova Europske unije i drugih javnih izvora.

Financijsko poslovanje udruge

Udruge i strane udruge dužne su voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Udruga može obavljati gospodarsku djelatnost sukladno statutu i zakonu. Ako je propisano statutom udruga obavlja gospodarske djelatnosti, a sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje konkretne djelatnosti. Pored djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni statutom udruga može obavljati gospodarske djelatnosti, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, isti se mora sukladno statutu udruge koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom.

Za udruge koje provode programe ili projekte od interesa za opće dobro, kao i za pravne i fizičke osobe koje financijskim sredstvima podupiru djelovanje od interesa za opće dobro, posebnim propisima mogu se utvrditi porezne olakšice i druge povlastice. - See more at: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/aktualnosti-u-poslovanju/o-novom-zakonu-o-udrugama/#sthash.7Cjo6py8.dpuf

Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/aktualnosti-u-poslovanju/o-novom-zakonu-o-udrugama/

o_novom_zakonu_o_udrugama.txt · Last modified: 2014/10/28 07:01 by gasparovic