User Tools

Site Tools


o_administrativnim_obvezama_udruge

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

O administrativnim obvezama udruge

nonprofit111.jpg

Udruga je tijekom svog djelovanja dužna voditi popis svojih članova (elektronički ili na drugi prikladan način). Popis članova sadrži podatke o:

Osobnom imenu/nazivu

 Datumu rođenja
 Datumu pristupanja udruzi
 Kategoriji članstva, ako su iste utvrđene statutom udruge
 Datumu prestanka članstva

Ako udruga ne vodi popis članova, čini prekršaj za koji će se kazniti novčanom kaznom od 1.000 – 10.000,00 kuna, odnosno od 500,00 – 5.000,00 kuna će se kazniti i odgovorna osoba udruge.

Udruga je dužna redovito održavati sjednice svoje skupštine, u skladu sa statutom. Ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena koje je statutom predviđeno za održavanje sjednice skupštine, a ona nije održana, smatra se da je udruga prestala djelovati. Obveza je jedan primjerak zapisnika dostavljati uredu državne uprave kod kojeg je udruga upisana u registar udruga kao dokaz da se sjednice redovito održavaju.

Udruga je tijekom svog djelovnja dužna prijavljivati i sve promjene relevantnih podataka. Tako je osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna podnijeti uredu državne uprave zahtjev za upis promjena u registar udruga koje se odnose na:

 Statut
 Naziv
 Skraćeni naziv
 Adresu sjedišta (ulica i kućni broj)
 Izbor osoba ovlaštenih za zastupanje
 Prestanak udruge

Zahtjevu za upis promjena prilaže se zapisnik o radu tijela udruge koje je po statutu nadležno za donošenje odluka zbog koje se traži upis promjene u registar, odluke o promjeni, dva primjerka novog statuta ili dva primjerka izmjena i dopuna statuta te preslika osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupanje. O upisu promjena u registar donosi se rješenje, a uz rješenje će se udruzi dostaviti i primjerak ovjerenog novog statuta ili njegove izmjene i dopune, ako je predmet upisa bila promjena statuta. Udruga ne smije u pravnom prometu sudjelovati po promjenama niti rabiti podatke o promjenama prije nego su one upisane u registar udruga.

Imovina udruge i odgovornost za obveze

Imovinu udruge čine novčana sredstva, njene pokretne i nepokretne stvari, te druga imovinska prava.

Novčana sredstva mogu steći:

 Uplatom članarine
 Dobrovoljnim prilozima i darovima
 Obavljanjem njenih djelatnosti
 Donacijama iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (egionalne) samouprave te fondova
 Iz drugih izvora u skladu sa zakonom

Kad udruga prestane postojati, njena imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka, predaje pravnoj ili fizičkoj osobi koja je određena statutom udruge. Ako je udruga primila donaciju iz državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u slučaju njenog prestanka te se donacija vraćau u proračun iz kojeg je donacija dana.

Ako udruga svojim statutom nije odredila kome će pripasti imovina udruge u slučaju prestanka postojanja, onda preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.

Udruga za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom (ne odgovarju njezini osnivači niti članovi).

Radni odnosi i prava zaposlenih u udrugama

Udruge su pravne osobe koje u pravilu zapošljavaju manji broj radnika. Brojne udruge obavljaju djelatnost za koju su registrirane, bez radnika u radnom odnosu. Osnivanje i rad udruga motivirano je udruživanjem više osoba radi ostvarivanja i poticanja nekog društveno korisnog cilja ili intersa određene skupine građana. Međutim, ima primjera da se udruge pojavljuju kao sudionici na tržištu dobara i usluga.

Na tržištu rada udruge su u cijelosti izjednačene s drugim poslodavcima u svim segmentima primjene propisa radnog prava i drugih propisa koji uređuju prava zaposlenih i obveze poslodavaca.

Udruga nema obvezu prijavljivati potrebe za radom radnika nadležnom uredu Zavoda za zapošljavanje. Udruga sam bira radnika kojeg će zaposliti i skojim će sklopiti ugovor o radu, poštujući pri tome zahtjeve iz svojih akata o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjeata, ako su tim internim aktima propisani posebni uvjeti za zapošljavanje radnika. Ako ima interesa, udruga može objaviti potrebu za radom radnika određenih stručnih sposobnosti i znanja, bilo preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, bilo preko drugih ovlaštenih posrednika ili u javnom glasilu. Rad fizičkih osoba u udrugama bez zasnovanog radnog odnosa

1. RAD IZABRANIH I IMENOVANIH ČLANOVA TIJELA UDRUGE

 Naknade prijevoznih troškova na službenim putovanjima
 Naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka
 Naknade troškova prijevoza , u visini troškova javnog prijevoza
 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
 Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Opseg, sadržaj i način rada izabranih članova različitih tijela i organa udruge, uređuje se osnivačkim i drugim aktima udruge. Aktima udruge može se odrediti koji će se poslovi obavljati u radnom odnosu, a koji ne.

Iako poslove ne obavljaju u radnom odnosu, članovi različitih tijela udruge mogu za svoj rad u udruzi ostvarivati novčanu naknadu. Ta je naknada oporeziva porezom na dohodak i podliježe plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja, prema pravilima propisanim za oporezivanje drugog dohotka.

Važno je naglasiti da se putni troškovi mogu neoporezivo nadoknađivati samo osobama koje su u radnom odnosu i osobama koje u svojoj udruzi ne primaju naknadu. Ako se putni troškovi nadoknađuju osobama koje nisu u radnom odnosu, ali primaju određenu naknadu, tada su putni troškovi oporezivi porezom na dohodak i obveznim doprinosima jednako kao i naknada koja im se isplaćuje.

nonprof555.jpg

2. VOLONTERSKI RAD BEZ NAKNADE

Članovi udruge kao neprofitne organizacije mogu bez naknade obavljati različite poslove za udrugu. Prema čl.3. Pravilnika o porezu na dohodak fizičkim osobama koje nisu u radnom odnosu u udruzi i koje za svoj rad ne primaju nikakvu naknadu, mogu se neoporezivo nadoknađivati sljedeći troškovi:

3. VOLONTERSKI RAD RADI OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Volonter je osoba koja nakon završenog školovanja obavlja rad za poslodavca, ali ne zbog ostvarivanja prava na plaću, već radi stjecanja radnog iskustva kao bitnog uvjeta za polaganje stručnog ispita. Nema zapreke da se pripravnički staž u obliku volonterskog rada, za određeno zanimanje obavlja u udruzi.

Ugovor o volonterskom radu obavezno se sklapa u pisanom obliku i taj ugovor je uvijek ugovor na određeno vrijeme.

Prema Zakonu o radu na volontera se primjenjuju sve odredbe o radnim odnosima propisane općim i posebnim propisima, osim odredbi o sklapanju ugovora o radu, plaći i nadoknadi plaće. Poslodavac je obvezan volontera prijaviti nadležnim tijelima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i uručiti mu presliku prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Posebnost obračuna obveze za doprinose za volontera je u činjenici da se propisane stope ne obračunavaju od plaće (jer volonter nema pravo na plaću), nego na propisane osnovice osiguranja. Osnovica za plaćanje doprinosa je najniža mjesečna osnovica za obvezne doprinose za osobe u radnom odnosu, bez obzira na stupanj stručne spreme volontera.

Volonteru koji obavlja pripravnički staž mogu se neoporezivo isplaćivati sljedeće naknade:

 Naknada prijevoznih troškova na službenim putovanjima
 Naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka
 Naknade troškova prijevoza , u visini troškova javnog prijevoza
 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
 Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu
 Naknada za odvojeni život od obitelji.

4. OSOBE KOJE BEZ ZASNOVANOG RADNOG ODNOSA OBAVLJAJU POSLOVE BEZ NAKNADE

Ovdje se naime misli na rad prema ugovoru o djelu. Ugovorom o djelu izvođač poslova se obvezuje obaviti za naručitelja određeni posao, a naručitelj se za to obvezuje isplatiti naknadu.

Unatoč strogim ograničenjima za sklapanja ugovora o djelu, udruge često koriste rad po ovoj osnovi umjesto zasnivanja radnog odnosa. Fizičkoj osobičesto ne odgovara zasnivanje radnog odnosa jer već koriati neko pravo (pravo na mirovinu) ili je već u punom radnom odnosu kod drugog poslodavca, a poslovi u udruzi su manjeg opsega i povremeni.

I udrugama nerijetko više odgovara sklapanje ugovora o djelu umjesto ugovora o radu, jer je rad po ugovoru o djelu ipak manje opterećen obveznim javnim davanjima u odnosu na plaću iz radnog odnosa. Ipak, sve one udruge koje imaju namjeru koristiti sredstva iz EU fondova trebale bi razmisliti o zapošljavanju radnika prema ugovoru o radu jer je odrđen broj zaposlenih u udruzi jedan od osnovnih uvjeta za mogućnost apliciranje prema tim fondovima.

Izvor: http://www.forumudruga.org/savjetnik/pravni-savjetnik/270-administrativne-obveze-udruge.html

o_administrativnim_obvezama_udruge.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)