User Tools

Site Tools


novosti_u_zakonu_o_porezu_na_dobit

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Novosti u Zakonu o porezu na dobit

donacije2-w-556.jpg

U nastavku možete pronaći sažetak glavnih izmjena i dopuna vezanih uz Zakon o Porezu na dobit. Navedene izmjene koje će biti prikazane u nastavku se temelje na Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit i porezu na dodanu vrijednost. Navedeni nacrti su bili dio sjednice vlade održane 9.2.2012. godine, te se može sa velikom sigurnošću smatrati da će kao takvi biti i izglasani. Vrlo je važno da reagirate pravovremeno jer se većina bitnih odredbi počinje primjenjivati od 1.3.2012. godine.

Unošenje dobiti u temeljni kapital – porez na dobit 0%

1.1.2013. godine stupa na snagu odredba Zakona poreza na dobit koja propisuje da se osnovica poreza na dobit umanjuje za iznos ostvarene dobiti kojom se povećava temeljni kapital društva sukladno posebnim propisima. Navedeno u praksi znači da ukoliko odlučite zadržati dio ili cjelokupnu dobit ostvarenu u razdoblju unutar društva putem ulaganja u temeljni kapital, biti ćete oslobođeni plaćanja poreza na dobit.

Navedena odredba se odnosi na prijavu poreza na dobit za 2012. godinu.

Također bitno je za naglasiti da porezni obveznik koji smanjuje poreznu osnovicu unosom u temeljni kapital mora u roku od šest mjeseci nakon isteka roka za podnošenje porezne prijave poreza na dobit dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave dokaz da je izvršio povećanje temeljnog kapitala i to sa ostvarenom dobiti poreznog razdoblja za koje je iskazao smanjenje porezne osnovice.

Navedena mjera ima za cilj potaknuti poduzetnike da ulažu dobit u daljnji razvoj društva te da ne izvlače ostvarenu dobit van društva.

Vrijednosna usklađenja potraživanja

Vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge, priznaju se kao rashod ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave.

Bitna promjena je rok od 60 dana koji je prije izmjene iznosio 120 dana. Navedena odredba Zakona porez na dobit je usklađena sa novim zakonom o rokovima plaćanja (ZRINO) te ukazuje da će kontrola naplate biti stroža nego do sada. Ista se primjenjuje na potraživanja koja su nastala počevši s 1.3.2012. godine.

Isplata predujma kao izuzimanje

Izmjena Zakona o porezu na dobit članka 10a definira da ukoliko je tijekom poreznog razdoblja fizičkoj osobi isplaćen predujam dobiti, a istekom tog poreznog razdoblja ostvarena dobit nije dostatna za pokriće takvog predujma, tada se nastala razlika smatra primitkom koji se oporezuje u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Naime, u slučaju da je iznos predujma veći od iznosa dobiti, razlika između dobiti i isplaćenog predujam se smatra izuzimanjem člana društva te se oporezuje stopom od 35%.

Dakle, ukoliko je tijekom poreznog razdoblja fizičkoj osobi, članu društva isplaćen iznos predujma dobiti od 200.000,00 kn dok je iznos dobiti na kraju poreznog razdoblja svega 150.000,00 kn, razlika od 50.000,00 kn se smatra izuzimanjem člana društva te se oporezuje stopom poreza na dohodak od 35%.

Isplata dobiti u inozemstvo

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, 1.3.2012. godine isplate dobiti u inozemstvo će biti oporezovane porezom po odbitku po stopi od 12%.

Do sada, jednom kada je dobit u Republici Hrvatskoj bila oporezovana stopom od 20%, isplate dobiti u inozemstvo nisu dodatno bile oporezovane porezom po odbitku.

Navedenom izmjenom to se mijenja te se isplate dobiti u inozemstvo od 1.3.2012. godine oporezuju stopom od 12%, osim ukoliko ugovorom o dvostrukom oporezivanju potpisanom između RH i treće zemlje nije drugačije određeno.

Promjene vezane uz izmjene i dopune Zakona o doprinosima

Od promjena vezanih uz Zakon o doprinosima treba spomenuti kao najvažniju promjenu snižavanje stope za zdravstveno osiguranje koja je snižena sa 15% na 13%. Niz ostalih izmjena su prvenstveno usmjerene na poboljšanje naplate i evidencije plaćenih doprinosa.

Dodatne detalje navedenih promjena možete pronaći u Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima s konačnim prijedlogom zakona.

Izvor: http://www.profitiraj.hr/novosti/novosti-u-zakonu-o-porezu-na-dobit/

novosti_u_zakonu_o_porezu_na_dobit.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)