User Tools

Site Tools


nove_obveze_revizora

Nove obveze revizora


Revizija godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih izvješća obavlja se u skladu sa Zakonom o reviziji i Zakonom o računovodstvu (dalje: ZOR).
Novi ZOR koji će stupiti na snagu s 1.1.2016. godine, propisuje nove obveze za revizore koje navodimo kako slijedi.

Kraći rok za reviziju

Najveća novost je znatno kraći rok za obavljanje revizije financijskih izvještaja.
Naime, godišnje izvješće i godišnji financijski izvještaji zajedno sa revizorskim izvješćem i drugom propisanom dokumentacijom dostavljaju se Fini radi javne objave najkasnije u roku od 4 mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine.

To znači da su revizori dužni provesti i okončati sve ugovorene revizije financijskih izvještaja, izdati sva revizorska mišljenja te izraditi i isporučiti svim klijentima cjelovita i konačna revizorska izvješća do 30.4. slijedeće za prethodnu godinu.

Do stupanja na snagu novog ZOR-a ovaj rok je duži za čak 2 mjeseca i iznosi 6 mjeseci.

Rok za javnu objavu konsolidiranog godišnjeg izvješća i godišnjih financijskih izvještaja s revizorskim izvješćem ostao je isti, pa i nadalje iznosi 9 mjeseci.

Revizija usklađenosti godišnjeg izvješća i izvješća poslovodstva

Revizori su i do sada bili dužni svjedočiti o usuglašenosti godišnjeg izvješća s revidiranim financijskim izvještajima.
Od 1.1.2016. uvedena je nova obveza prema kojoj revizor treba, uz ocjenu usuglašenosti godišnjeg izvješća s revidiranim financijskim izvještajima, izraziti mišljenje i o tome da li je izvješće poslovodstva (dio godišnjeg izvješća koje obvezno sastavljaju svi veliki i srednji poduzetnici) sastavljeno u skladu sa ZOR-om.
To znači da je revizor dužan provjeriti da li su u izvješću poslovodstva objavljene sve informacije čija je objava propisana ZOR-om (i ZTD-om), jesu li one sastavljene u skladu sa zahtjevima MSFI-a i HSFI-a, te da li sadržavaju istinit i fer prikaz razvoja i rezultata poslovanja poduzetnika i njegova položaja, zajedno s opisom glavnih rizika i neizvjesnosti s kojima se suočava.

Nadalje, novost je i obvezno izdavanje revizorske izjave o tome je li na temelju znanja i razumijevanja poslovanja poduzetnika i njegova okruženja stečenog u okviru revizije, revizor identificirao značajne pogrešne prikaze u godišnjem izvješću. Ako ih ima, revizor je dužan opisati prirodu takvih pogrešaka.

Revizija izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja

Revizor je dužan revidirati i dijelove izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja i korporativnom upravljanju koju poduzetnici od javnog interesa obvezno objavljuju u okviru godišnjeg izvješća, i tome izdati mišljenje.

Revizor pritom mora provjeriti jesu li u izjavi o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja uključene sve propisane informacije.

Supotpisivanje revizorskog izvješća

Zakonski zastupnik revizorskog društva, samostalni revizor ili ovlašteni revizori zajedničkog revizorskog ureda dužni su zajedno s ovlaštenim revizorom potpisati revizorsko izvješće.

Ispravak pogrešnih godišnjih financijskih izvještaja

Poduzetnici koji nakon što su objavili svoje izvještaje utvrde da su u značajnoj mjeri pogrešni, odnosno odluče ih promijeniti, dužni su bez odgode o tome dostaviti Fini obavijest radi javne objave i u razumnom roku dostaviti promijenjene izvještaje zajedno s revizorskim izvješćem (ako su obveznici revizije). U tom slučaju, revizor će provesti reviziju provedenih ispravaka i izdati novo revizorsko mišljenje.

Svi ovi novi zahtjevi nametnuti će revizorima dodatan posao i dodatnu odgovornost. A skraćeni rok za obavljanje revizije uzrokovati će dodatne troškove, a ponekad i niže prihode: skupi prekovremeni rad revizora i/ili potrebu za smanjenjem broja revizija koje će neko revizorsko društvo moći ugovoriti i provesti.

Spomenimo na koncu i najgoru negativnu posljedicu ovog kratkog roka - mogući utjecaj na smanjenje kvalitete revizorskih usluga, radi brzine i umora, odnosno radi odustajanja od pojedinih zahtjeva revizijskih standarda i smanjenja opsega revizorskog ispitivanja.

Nadalje, revizori će radi skraćenog roka tražiti od klijenata da ubrzaju izradu svojih godišnjih financijskih izvještaja.

U svakom slučaju može se očekivati da će, radi kraćeg roka, povećanog opsega ispitivanja i povećane odgovornosti, kao i drugih posljedica novih zahtjeva ZOR-a, cijene revizorskih usluga u narednim godinama rasti.


Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/aktualnosti-u-poslovanju/nove-obveze-revizora/

Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

nove_obveze_revizora.txt · Last modified: 2015/10/06 23:51 by gasparovic