User Tools

Site Tools


novcane_naknade_nakon_prestanka_radnog_odnosa

Novčane naknade nakon prestanka radnog odnosa

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa nezaposlena osoba ostvaruje u postupku propisanim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Nar. nov., br. 16/17; u nastavku: Zakon). Jedno od prava koje nezaposlena osoba ostvaruje za vrijeme nezaposlenost je novčana naknada za koju je potrebno ispunjavati uvjete iz čl. 37. Zakona.

Nezaposlena osoba stječe pravo na novčanu naknadu koja u trenutku prestanka radnog odnosa/prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ima najmanje devet mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca, pod čime se podrazumijeva vrijeme:

  • obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa/obavljanja samostalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj (u nastavku: RH),
  • u kojem su radnik/osoba koja obavlja samostalnu djelatnost bili privremeno nesposoban za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa/službe odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ako su za to vrijeme primali naknadu plaće prema posebnim propisima,
  • ako su za to vrijeme primali naknadu plaće prema posebnim propisima i ako je uplaćen doprinos za zapošljavanje.

Prava na novčanu naknadu može ostvariti nezaposlena osoba koja: ispunjava uvjet prethodnog rada, kojoj radni odnos nije prestao njezinom krivnjom ili voljom, odnosno kojoj je obavljanje samostalne djelatnosti prestalo iz opravdanih razloga, koja se u roku od 30 dana od dana nakon prestanka radnog odnosa/obavljanja samostalne djelatnosti, prestanka privremene nesposobnosti za rad, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa/obavljanja samostalne djelatnosti prijavi nadležnom područnom/regionalnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) i podnijela zahtjev za novčanu naknadu.

Nezaposlena osoba koja zbog opravdanog razloga propusti rok za prijavu može se prijaviti i podnijeti zahtjev u roku od osam dana od dana prestanka razloga koji je prouzročio propuštanje roka, a najkasnije 60 dana od propuštanja roka. Iznimno, nezaposlena osoba kojoj je radni odnos prestao odlukom nadležnog suda stječe pravo na novčanu naknadu ako se prijavi HZZ-u i podnese zahtjev za novčanu naknadu u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti te odluke.

Radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu nezaposlenoj osobi radni odnos/obavljanje samostalne djelatnosti ne smije prestati njezinom krivnjom ili njezinom voljom, stoga će ovo pravo moći ostvariti samo osoba kojoj je radni odnos prestao otkazom od strane poslodavca ili odlukom nadležnog suda (općinski radni sudovi), odnosno kojoj je obavljanje samostalne djelatnosti prestalo iz opravdanog razloga.

Nezaposlena osoba ostvaruje pravo na novčanu naknadu, ovisno o ukupnom vremenu provedenom na radu, od 90 do 450 dana (vidi na: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10270), a osnovicu za utvrđivanje visine čini prosječna bruto plaće ostvarena u prethodna tri mjeseca prije prestanku radnog odnosa/službe. Nezaposlenoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost i nema obvezu obračunavanja i isplaćivanje plaće, novčana naknada se određuje od osnovice osiguranja na koju su plaćeni doprinosi za obvezna osiguranja.

Pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba ako je radni odnos/obavljanje samostalne djelatnosti trajao kraće od tri mjeseca, a prethodni radni odnos/služba prestao zbog njezine krivnje ili osnovom njezine volje odnosno prethodna samostalna djelatnost prestala obavljati bez opravdanih razloga.

Iznimno, nezaposlenoj osobi kojoj je prestao radni odnos/služba pisanim sporazumom pripada pravo na novčanu naknadu ako je sporazum o prestanku radnog odnosa/službe sklopljen: zbog premještaja bračnog/izvanbračnog druga ili životnog partnera u drugo mjesto prebivališta u skladu s posebnim propisima, zbog promjene mjesta prebivališta iz zdravstvenih razloga, a na temelju mišljenja zdravstvene ustanove koju određuje ministar nadležan za zdravstvo, na prijedlog poslodavca, u slučaju kolektivnog zbrinjavanja viška radnika prema posebnom propisu.

Novčana naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 60 %, a za preostalo vrijeme korištenja 30 % od utvrđene osnovice koja se primjenjuje za cijelo razdoblje trajanja prava.

Najviši iznos novčane naknade za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70 %, a za preostalo vrijeme korištenja viši od 35 % iznosa prosječne netoplaće isplaćene po zaposlenome u pravnim osobama RH u prethodnoj godini, niti niži od 50% iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja.

Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/radno-pravo/novcane-naknade-nakon-prestanka-radnog-odnosa/

novcane_naknade_nakon_prestanka_radnog_odnosa.txt · Last modified: 2018/02/27 00:59 by gasparovic