User Tools

Site Tools


nova_stopa_zakonske_zatezne_kamate_od_1._sijecnja_2015

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Nova cesta 1, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Nova stopa zakonske zatezne kamate od 1. siječnja 2015.

Hrvatska narodna banka je u Nar. nov. br 1/15 objavila novu „prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita“ (za referentno razdoblje od 1. lipnja 2014. do 30. studenoga 2014.) koja se prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi primjenjuje za izračun „referentne stope“ te za izračun stope zakonske zatezne kamate.

Nova prosječna kamatna stopa prema objavi HNB-a je 5,14%. što znaći da je nova stopa zakonske zatezne kamate (koja se obračunava kod zakašnjenja s plaćanjem u odnosima između poduzetnika kao i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze) za isporuke roba ili usluga koje su nastupile nakon 30. lipnja 2013. 12,14% (5,14 – 1 + 8).

Stopa zakonske zatezne kamate koja se obračunava kod zakašnjenja s plaćanjem u odnosima između poduzetnika kao i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze mijenjala se je kako slijedi: • do 30. lipnja 2013., odnosno, zaključno sa 29. lipnja 2013.(do stupanja na snagu izmjena i dopuna ZFPPN-a) bila je 15%. • od 30. lipnja do 31. prosinca 2013., stopa zakonske zatezne kamate (za isporuke robe ili usluge koje su nastupile 30. lipnja 2013.i nadalje) je 12,40% (5,40 – 1 + 8) • od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. zakonska zatezna kamata (za isporuke robe ili usluge koje su nastupile nakon 30. lipnja 2013.) je 12,35% (5,35 – 1 + 8) • od 1. srpnja 2014 do 31. prosinca 2014. stopa zakonske zatezne kamate (za isporuke robe ili usluge koje su nastupile nakon 30. lipnja 2013.) je 12,29% (5,29 – 1 + 8) • od 1. siječnja 2015. do 30 lipnja 2015. stopa zakonske zatezne kamate (za isporuke robe ili usluge koje su nastupile nakon 30. lipnja 2013.) je 12,14% (5,14 – 1 + 8).

Za isporuke robe ili usluge koje su nastupile prije 30. lipnja 2013. (zaključno s 29. lipnja 2013.) i dalje vrijedi stopa od 15% godišnje, odnosno stopa utvrđena primjenom “eskontne stope” HNB-a (primjena odredbi ZOO-a), a ne stopa utvrđena primjenom prosječne kamatne stope i referentne stope (ne primjenjuju se odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi), budući je eskontna stopa i dalje 7% godišnje.

Zatezne kamate za prošla razdoblja nalaze se u prilogu RRiF-a “Stručne obavijesti” na našim internetskim stranicama (slobodan pristup), a koje će biti objavljene i kao prilog časopisa RRiF br 2/15

Izvor: http://rrif.hr/Nova_stopa_zakonske_zatezne_kamate_od_1_sijecnja_2-1179-vijest.html

nova_stopa_zakonske_zatezne_kamate_od_1._sijecnja_2015.txt · Last modified: 2015/02/20 01:11 by gasparovic