nova_konstrukcija_poziv_na_broj_platitelja_primjena_na_nalozima_za_isplatu_place_od_15.03.2014._24.03.2014

Actarius Grupa doo, info@actarius.hr

Novosti u kontroli plaćanja doprinosa iz i na plaću

Od 15. ožujka 2014. banke neće dopustiti poslodavcu isplatu neto plaće ako: -najkasnije na posljednji dan prethodnog mjeseca ne dostavi Poreznoj upravi Izviješće o primicima, porezu na dohodak, prirezu i doprinosima na obrascu JOPPD, - najkasnije na posljednji dan prethodnog mjeseca nije prikazao isplatu plaće odnosno dospjele doprinose, ako nije bilo isplate plaće, a u evidencijama Porezne uprave ima evidentirane dospjele a neplaćene obveze za doprinose.

O neplaćenim obvezama za doprinose Porezna uprava će putem FINA-e dostavljati podatke o poslodavcima koji imaju nepodmirene obveze za doprinose do 20. u mjesecu za obveze nastale u proteklom mjesecu.

Nova konstrukcija za popunjavanje modela i poziva na broj platitelja:

Na nalozima za isplatu neto plaće u pozivu na broj platitelja treba upisati slijedeće podatke: 67 OIB-oznaka JOPPD obrasca-x X: 0- isplata plaće, 1- isplata prvog dijela plaće, 2- isplata drugog dijela plaće 3- isplata plaće od poslodavca koji zapošljava radnike koji su samo u I. stupu mirovinskog osiguranja 4- ako su svi radnici novozaposleni te nema obveze plaćanja doprinosa na plaću, 5- isplata plaće kao prioritetne tražbine u otvorenom postupku predstečajne nagodbe, 6- ako je poslodavac oslobođen doprinosa na plaću i doprinosa za mirovinsko osiguranje I. stup (npr. nezaposlene osobe temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja), 7- isplata plaće prema kojoj su javna davanja sadržana u zahtjevu za programiranje.

Sve navedeno propisano je Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa (Nar. nov., br. 31/14.) koja stupa na snagu 15. ožujka 2014.

Izvor: http://www.rrif.hr/Novosti_u_kontroli_placanja_doprinosa_iz_i_na_plac-1096-vijest.html

nova_konstrukcija_poziv_na_broj_platitelja_primjena_na_nalozima_za_isplatu_place_od_15.03.2014._24.03.2014.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)