User Tools

Site Tools


neoporezivi_iznosi_naknada_potpora_i_nagrada_dnevnica_i_otpremnina_2017

Neoporezivi iznosi naknada potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina 2017

 • Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja (članak 9. stavak 1. točka 4. Zakona): 1.750,00 kn mjesečno
 • Primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih: 15.000,00 kn godišnje
 • Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja (članak 9. stavak 1. točka 13. Zakona): 1.750,00 kn mjesečno
 • Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima (članak 9. stavak 1. točka 14. Zakona): 1.750,00 kn mjesečno
 • Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima (članak 9. stavak 1. točka 14. Zakona): 4.000,00 kn mjesečno
 • Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje (članak 9. stavak 1. točka 16. Zakona): 1.750,00 kn mjesečno
 • Nagrade za športska ostvarenja (članak 9. stavak 1. točka 17. Zakona): 20.000,00 kn godišnje
 • Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima (članak 9. stavak 1. točka 17. Zakona):1.750,00 kn mjesečno
 • Potpore zbog invalidnosti radnika:do 2.500,00 kuna godišnje
 • Potpore za slučaj smrti radnika: do 7.500,00 kuna, osim jednokratnih potpora iz članka 8. stavka 2. točke 8. Zakona koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu.
 • Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu): do 3.000,00 kuna
 • Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu: do 2.500,00 kuna godišnje
 • Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.): do 2.500,00 kuna godišnje
 • Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža: do 1.500,00 kuna
 • Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža: do 2.000,00 kuna
 • Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža: do 2.500,00 kuna
 • Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža: do 3.000,00 kuna
 • Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža: do 3.500,00 kuna
 • Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža: do 4.000,00 kuna
 • Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža: do 5.000,00 kuna
 • Naknade za odvojeni život od obitelji: do 1.750,00 kuna mjesečno
 • Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu: do 8.000,00 kuna
 • Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos
 • do visine 6.500,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
 • Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti: do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
 • Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja: 1.750,00
 • Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti): do 600,00 kuna godišnje
 • Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu: do 170,00 kuna
 • Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno: do 85,00 kuna
 • Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu:
 • do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
 • Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno
 • do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
 • Pomorski dodatak: do 250,00 kuna dnevno
 • Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe: do 400,00 kuna dnevno
 • Potpore za novorođenče u visini jedne proračunske osnovice prema posebnom propisu 3.326,00 kn
 • Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca u ukupnom iznosu
 • Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju: u visini stvarnih izdataka
 • Naknade troškova noćenja na službenom putovanju: u visini stvarnih izdataka
 • Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom: u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz.
 • Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom: u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza.
 • Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe: do 2,00 kune po prijeđenom kilometru
neoporezivi_iznosi_naknada_potpora_i_nagrada_dnevnica_i_otpremnina_2017.txt · Last modified: 2017/04/24 15:18 by gasparovic