nakon_1._sijecnja_2015_moci_ce_pdv_obracunavati_prema_naplacenim_naknadama_fizicke_osobe-obrtnici_te_pravne_osobe_koje_ostavruju_promete_koji_nisu_veci_od_3.000.000_00_kn

Nakon 1. siječnja 2015. moći će PDV obračunavati prema naplaćenim naknadama fizičke osobe - obrtnici te pravne osobe koje ostvaruju promete koji nisu veći od 3.000.000,00 kn.

Odredbama čl. 139. Zakona o PDV-u, koji je sada na snazi, propisano je da porezni obveznik, koji je obveznik poreza na dohodak (fizička osoba), PDV može obračunavati na temelju primljene ili naplaćene naknade za isporučena dobra i obavljene usluge, zaključno do 31. prosinca 2014. godine. Kod poreznih obveznika koji do kraja 2014. obračunavaju PDV prema naplaćenim naknadama, obveza PDV-a nastaje kada naplate svoje isporuke/usluge, a pravo na odbitak pretporeza imaju tek kada plate račun dobavljaču. Direktivom Vijeća 2006/112/EZ, s kojom Zakon o PDV-u mora biti usklađen, propisana je mogućnost da države članice za određene transakcije ili kategorije poreznih obveznika propišu mogućnost obračuna PDV-a prema naplaćenim naknadama. Veliki broj država članica Europske unije primjenjuje obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama za porezne obveznike koji ne prelaze određeni iznos vrijednosti isporuka. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u predviđeno je da se PDV obračunava prema naplaćenim naknadama i nakon 31. prosinca 2014., kako bi se olakšalo poslovanje tuzemnim poreznim obveznicima, te im se omogućilo da u tom dijelu budu u istoj situaciji kao i mali i srednji poduzetnici iz drugih država članica, obzirom da takav način obračunavanja PDV-a nije u suprotnosti s odredbama navedene Direktive.

Svi porezni obveznici – pravne i fizičke osobe, čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini (2014.) nije bila veća od 3.000.000,00 kn bez PDV-a, moći će od 1. siječnja 2015. primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Primjena navedenog postupka nije obvezna, te porezni obveznici mogu sami odlučiti hoće li ili ne primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

 • Tko može plaćati PDV prema naplaćenim naknadama u 2015.?

Postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1.1.2015. moći će primjenjivati porezni obveznici - fizičke i pravne osobe:

 • koji imaju sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu (RH),
 • čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kn bez PDV-a.

U cenzus od 3.000.000,00 kn (bez PDV-a) ulazi vrijednost slijedećih isporuka dobara i usluga:

 • vrijednost isporuka dobara ili usluga koje bi bile oporezive (po stopama 5%, 13% i 25%),
 • vrijednost isporuka oslobođenih PDV-a iz čl. 45. (izvoz), čl. 46. (obavljanje usluga na pokretnoj imovini), čl. 47. (isporuke oslobođene PDV-a u vezi s međunarodnim prijevozom), čl. 48. (isporuke izjednačene s izvozom) i čl. 49. Zakona o PDV-u (usluge posredovanja oslobođene PDV-a),
 • vrijednost isporuka nekretnina i transakcija iz čl. 40. st. 1. toč. a) do g) Zakona o PDV-u, osim ako su te transakcije pomoćne.

Međutim, u izračun se ne uključuje vrijednost isporuka materijalnih i nematerijalnih gospodarskih dobara poreznog obveznika.

Porezni obveznici koji će od 1. siječnja 2015. PDV obračunavati prema naplaćenim naknadama pravo na odbitak PDV-a ostvarivat će tek kada svojim dobavljačima plate račune za isporuke koje su primili.

Poduzetnici - fizičke osobe, koji u 2014. obračunavaju PDV prema naplaćenim naknadama (obrtnici dohodaši), od 1. siječnja 2015. moći će odlučiti da PDV obračunavaju prema obavljenim isporukama, odnosno obrtnici koji su u 2014. godini PDV obračunavali prema obavljenim isporukama moći od 1. siječnja 2015. odlučiti da će PDV obračunavati prema naplaćenim naknadama. Jednako tako, pravne osobe koje obračunavaju PDV prema obavljenim isporukama moći će odlučiti da od 1. siječnja 2015. godine PDV obračunavaju prema naplaćenim naknadama.

Porezni obveznik koji izabere oporezivanje PDV-om prema naplaćenim naknadama taj postupak mora primjenjivati 3 godine.

Treba napomenuti kako se obračun PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama ne može primijeniti na:

 • isporuke dobara unutar EU-a,
 • stjecanje dobara unutar EU-a,
 • isporuke ili premještanje dobara unutar EU-a,
 • usluge iz čl. 17. st. 1. Zakona o PDV-u (temeljno načelo kod B2B transakcija),
 • isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV, odnosno kada dolazi do prijenosa porezne obveze na primatelja usluge/isporuke,
 • kod prijenosa gospodarske cjeline,
 • isporuke u okviru posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici.

Dakle, kod navedenih transakcija obvezan je obračun PDV-a prema obavljenim isporukama odnosno uslugama, kod svih poreznih obveznika. Stoga će obveznici PDV-a, koji PDV obračunavaju prema naplaćenim naknadama (R-2), uključiti ovakve transakcije u PDV obrazac u onom razdoblju kada su obavljene, bez obzira jesu li naplaćene.

Poduzetnici koji imaju pravo izbora za postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama moraju do 20. siječnja 2015. dostaviti pisanu izjavu nadležnoj Ispostavi Porezne uprave kako bi mogli taj postupak primjenjivati od 1. siječnja 2015. godine.

Ovaj rok se primjenjuje i na porezne obveznike koji su u 2014. primjenjivali postupak prema naplaćenim naknadama, a koji mogu od 1.1.2015. obračunavati PDV prema obavljenim isporukama. Ako porezni obveznici do 20. siječnja 2015. ne dostave pisanu izjavu o promjeni načina oporezivanja, Porezna uprava smatrat će da nastavljaju primjenjivati postupak koji su primjenjivali i u 2014. godini.

Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/aktualnosti-u-poslovanju/sto-se-kod-r-2-obveznika-mijenja-od-112015/

nakon_1._sijecnja_2015_moci_ce_pdv_obracunavati_prema_naplacenim_naknadama_fizicke_osobe-obrtnici_te_pravne_osobe_koje_ostavruju_promete_koji_nisu_veci_od_3.000.000_00_kn.txt · Last modified: 2014/12/04 07:00 by gasparovic