User Tools

Site Tools


naknadu_za_bolovanje_isplacuje_poslodavac_08.05.2013

Naknadu za bolovanje isplaćuje poslodavac

Naknadu za bolovanje isplaćuje poslodavac, a HZZO je tako isplaćenu naknadu dužan vratiti poslodavcu u roku od 45 dana primitka zahtjeva za povrat.

Pitanje:

Na sto postotnom sam bolovanju zbog ozljede na radu. Zanima me imam li pravo na naknadu nakon 90 dana neprestanog bolovanja i isplaćuje li je HZZO ili poslodavac?

Odgovor:

Sukladno članku 33. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite utvrđuje trajanje bolovanja ovisno o vrsti bolesti, a najdulje do roka utvrđenog propisom donesenog od strane ministra nadležnog za zdravlje. Nakon isteka tog roka, duljinu bolovanja i pravo na utvrđivanje bolovanja utvrđuje ovlašteni doktor HZZO-a.

Nadalje, sukladno članku 35. istog Zakona, osiguranik koji je privremeno nesposoban za rad zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti, za vrijeme bolovanja ima pravo na naknadu plaće na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja dok ovlašteni doktor medicine odnosno ovlašteni doktor HZZO-a ne utvrdi da je sposoban za rad odnosno do rješavanja prava na invalidsku mirovinu tj. prava na profesionalnu rehabilitaciju. Međutim, takvu naknadu isplaćuje poslodavac, a HZZO je tako isplaćenu naknadu dužan vratiti poslodavcu u roku od 45 dana primitka zahtjeva za povrat.

Dakle, zavisno od vrsti ozljede na radu koju ste doživjeli, potrebno je vidjeti do kada je Vaš doktor primarne medicine odredio bolovanje, tj. kako propisi određuju najduže trajanje bolovanja za Vašu vrstu ozljede tj. bolesti.

Actarius Grupa d.o.o. info@actarius.hr

Izvor: http://www.moj-posao.net/Savjet/72803/Naknadu-za-bolovanje-isplacuje-poslodavac/14/

naknadu_za_bolovanje_isplacuje_poslodavac_08.05.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)